ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/81

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) «Οργανισμός Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) προστίθεται στην περίπτωση Δ εδάφιο γ, ως ακολούθως: γ) Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες.
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) προστίθεται, στην περίπτωση Δ και εδάφιο γ, ως κατωτέρω: γ) Αντιπροσωπευτικό Γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού υπάγονται: ­ Η εκπροσώπηση της Κ.Ε.Ε. στις επίσημες Ελληνικές Αρχές στο Βέλγιο, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (ΕURΟCΗΑΜΒΕR), στις Εθνικές και Περιφερειακές Επιμελητηριακές Ενώσεις και τοπικά Επιμελητήρια των Κρατών - μελών στους Ευρωπαϊκούς Επαγγελματικούς Κλαδικούς Οργανισμούς και σε κάθε άλλη υπηρεσία ή Οργανισμό που δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ­ Η πληροφόρηση της Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για όλες τις εξελίξεις στον Κοινοτικό χώρο και η ενημέρωση όλων των Επιμελητηρίων της χώρας. ­ Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ­ Η οργάνωση συναντήσεων μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Επιμελητηρίων της χώρας ως επίσης και στελεχών των Επιμελητηρίων και στελεχών των Επιχειρήσεων - μελών των Επιμελητηρίων της χώρας. ­ Η παροχή πληροφοριών Κοινοτικού περιεχομένου στις επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας. ­ Η εξασφάλιση κοινοτικών χρηματοδοτικών ενισχύσεων για δραστηριότητες της Κ.Ε.Ε. των εξαρτημένων από αυτήν οργανισμών και εταιριών ή επιχειρήσεων - μελών των Επιμελητηρίων της χώρας. ­ Η προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων - μελών των Επιμελητηρίων της χώρας με επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ­ Η προώθηση της συνεργασίας και της αδελφοποιήσεως των Επιμελητηρίων της Ελλάδος με τα Επιμελητήρια των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ­ Η εκπροσώπηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων σε συνεδριάσεις, διαπραγματεύσεις και σεμινάρια Κοινοτικού περιεχομένου.
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) συνιστάται μία (1) επιπλέον θέση στον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων ειδικότητας δακτυλογράφων ξενόγλωσσων (Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής), η οποία θα διατεθεί στο αντιπροσωπευτικό γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες.
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/Α/90) συνιστώνται τέσσερις (4) επιπλέον θέσεις ειδικών επιστημόνων σε θέματα Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και γενικώς σε θέματα, που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προσόντα για την πρόσληψη των ειδικών επιστημόνων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α) και επιπλέον άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών (αγγλικά και γαλλικά). Οι θέσεις αυτές θα διατεθούν στο αντιπροσωπευτικό γραφείο των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες. Εξ αυτών ένας ορίζεται, με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ως Προϊστάμενος του γραφείου και ένας ως αναπληρωτής αυτού. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παράγρ. 8 και 10 και 5 παρ. 6 εδάφιο 3 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 145/Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη (πέραν της ήδη καταβαλλομένης) της τάξεως των 16.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που καλυφθεί με τους ΚΑΕ 0212, 0221, 0223, 0224, 0225, 0226, 0237, 0259, 0521 και 0522.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/94).
 • Τα από 11.9.1993 και 6.11.1995 Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων».
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την αριθ. 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης «Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοίδη (ΦΕΚ 924/Β/8.10.96).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44. 1/21566/10.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β/96).
 • Τις αρ. 565/95.330/96 και 141/97 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/102 1990
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 2008/8 2008