ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/82

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1997»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Πατρωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και το Κοινωνικό Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν.) αναλαμβάνουν την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1997. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 749/48 « Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (ΦΕΚ 200 τ. Α). β) του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. (δ) του Ν.Δ. 1379/73 «Περί Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 87/73 τ. Α). γ) του άρθρου 23 (παρ. 1 εδαφ. στ) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/85 τ. Α). δ) του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/85 τ. Α). ε) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/92 τ. Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, όπως προκύπτει και από την με αριθμ. ΔΥ5α/οικ. 4881/11.3.97 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των «1.100.000.000» δρχ. ετησίως. Για τη δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας έτους 1997 στο Φ 200 ΚΑΕ 2343.
  • Τα με αριθμ. ΜΠ/3613/30.12.1996, 109/23.1.97 έγγραφα του ΠΙΚΠΑ και του ΚΚΟΝ αντίστοιχα, με τα οποία τα Ιδρύματα αυτά αποδέχονται την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1997.
  • Την αριθμ. 101/13.3.1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-05-13 «Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1997»
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/69
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1379 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία