Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α 15).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 19/95 (Α 15) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Η αντικατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφ [...]"
4.  
  Σε κάθε περίπτωση μετατροπής ή αντικατάστασης, για οποιονδήποτε λόγο άδεια οδήγησης, καταβάλλεται ποσό χιλίων (1.000) δραχμών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/70. Ειδικά για τις περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω απώλειας ή κλοπής ελληνικής ή ξένης άδειας οδήγησης, το παραπάνω ποσό ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής:.
 1. Σε δέκα (10.000) χιλιάδες δραχμές για την περίπτωση έκδοσης πρώτου αντιγράφου.
 2. Σε είκοσι (20.000) χιλιάδες δραχμές για την περίπτωση έκδοσης δεύτερου, τρίτου τέταρτου κ.λπ. αντιγράφου.
 3. Για τις ελληνικές άδειες οδήγησης, η αρίθμηση των αντιγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής αρχίζει από την απώλεια ή την κλοπή του πρωτοτύπου.
 4. Για τις ξένες άδειες οδήγησης, η αρίθμηση των αντιγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής αρχίζει από την απώλεια ή την κλοπή της ξένης άδειας αφότου ο κάτοχος της απέκτησε την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Άρθρο 2 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70), των παρ.και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990. β) Του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α 261). γ) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 638/1970 (Α 173), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 823/1978 (Α 189). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, που αναφέρεται στην άδεια οδήγησης (Φ.Ε.Ε.Κ. L 237/24.8.91).
 • Την με αριθμ. 566/26.9.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 910).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 108/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/566 1996
ΝΟΜΟΣ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
ΝΟΜΟΣ 1978/823 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/823 1978
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970