Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) σύμφωνα με την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19 Ιουνίου 1995 σχετικά με την επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας κράτους μέλους που έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) (Ε.Ε. L 157/7-7-95 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Ειδικότερα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού επιδιώκεται η δραστική μείωση των πλοίων που εκτελούν πλόες στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα: δια της πληρέστερης συμμόρφωσης προς το διεθνές και το σχετικό κοινοτικό δίκαιο περί ασφαλούς ναυσιπλοίας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συνθηκών διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων, ανεξάρτητα από τη σημαία τους δια της θέσπισης κοινών κριτηρίων για έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα και της εναρμόνισης των διαδικασιών επιθεώρησης και απαγόρευσης απόπλου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι ναυτιλιακές αρχές των κρατών μελών στα πλαίσια του μνημονίου συνεννόησης (Μ.Σ.) των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα (Ρaris ΜΟU).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 της οδηγίας) ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων του νοούνται ως:"
1.  
  «Συμβάσεις»:
 1. Η Διεθνής Σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων του 1966 (LL 66) που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 391/68 (Α 125).
 2. Η Διεθνής Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση του 1974 (SΟLΑS 74) που κυρώθηκε με το Ν. 1045/80 (Α 95).
 3. Η Διεθνής Σύμβαση αποφυγής ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το σχετικό με αυτή Πρωτόκολλο 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78) που κυρώθηκε με το Ν. 1269/82 (Α 89).
 4. Η Διεθνής Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών του 1978 (SΤCW 78) που κυρώθηκε με το Ν. 1314/83 (Α 2).
 5. Η Σύμβαση περί διεθνών κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση του 1972 (CΟLRΕG 72) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/74 (Α 293).
 6. Η Διεθνής Σύμβαση για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969 που κυρώθηκε με το Ν. 1373/83 (Α 92).
 7. Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «Περί ελαχίστων επιπέδων Ασφάλειας των Εμπορικών πλοίων « 1976 (ΙLΟ Νο 147) που κυρώθηκε με το Ν. 948/79 (Α 167).
 8. Τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών και οι σχετικοί υποχρεωτικοί κώδικες, που ισχύουν κατά την 19-06-1995
2.  
  « Μ.Σ.(Ρaris Μ.Ο.U.)»: Το μνημόνιο συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα, (Μemοrandum Οf Understanding οn Ροrt State Cοntrοl), το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982, όπως είχε την 19-06-1995.
3.  
  «Πλοίο»: Κάθε θαλασσοπλοούν πλοίο πλην αυτών με Ελληνική σημαία στο οποίο εφαρμόζεται μία τουλάχιστον από τις Συμβάσεις
4.  
  «Τερματικός σταθμός μακρυά από τις ακτές»: Μόνιμη ή πλωτή εξέδρα, η οποία λειτουργεί επί ή άνωθεν της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας
5.  
  «Επιθεωρητής»: Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος ή υπάλληλος του Δημοσίου Τομέα ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Δ.Α.Ν. να διενεργεί επιθεωρήσεις ελέγχου σε Ελληνικό λιμένα, και είναι υπεύθυνος γι’ αυτό έναντι αυτής και της αρμόδιας Αρχής που τον έχει ορίσει.
6.  
  «Επιθεώρηση»: Η επίσκεψη στο πλοίο με σκοπό τον έλεγχο, τόσο της ισχύος των σχετικών πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, όσο και της κατάστασης του πλοίου, του εξοπλισμού αυτού και του πληρώματος, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του πληρώματος
7.  
  «Λεπτομερέστερη επιθεώρηση»: Η επιθεώρηση κατά την οποία ολόκληρο το πλοίο, ο εξοπλισμός και το πλήρωμά του, ή μέρος αυτών, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλονται σε διεξοδική επιθεώρηση, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, όσον αφορά την κατασκευή του πλοίου, τον εξοπλισμό του, την επάνδρωσή του, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τη συμμόρφωση με τις λειτουργικές διαδικασίες που ισχύουν στο πλοίο
8.  
  «Ενδελεχής επιθεώρηση»: Η επιθεώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 7
9.  
  «Απαγόρευση απόπλου»: Η επίσημη απαγόρευση του απόπλου ενός πλοίου λόγω ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και οι οποίες, μεμονωμένα ή από κοινού, καθιστούν το πλοίο αναξιόπλουν
10.  
  «Διακοπή λειτουργίας»: Η επίσημη απαγόρευση της συνέχισης μιάς λειτουργίας ενός πλοίου λόγω ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και οι οποίες μεμονωμένα ή από κοινού, καθιστούν τη συνέχιση της λειτουργίας επικίνδυνη
11.  
  «Υ.Ε.Ν.»: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
12.  
  «Δ.Ε.Ε.Π.»: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
13.  
  «ΔΑΝ»: Η Διεύθυνση Ασφαλείας Ναυσιπλοϊας του ΥΕΝ
14.  
  «Ι.Μ.Ο.»: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn).
15.  
  «Δ.Ο.Ε.»:Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Ιnternatiοnal Labοur Οrganizatiοn).
16.  
  «Κράτος μέλος»: Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 της οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία και τα πληρώματά τους τα οποία: — καταπλέουν σε Ελληνικό λιμένα ή σε τερματικό σταθμό μακρυά από τις Ελληνικές ακτές ή — είναι αγκυροβολημένα στα ανοικτά Ελληνικού λιμένα ή ενός τέτοιου σταθμού. Το παρόν άρθρο δεν θίγει δικαιώματα επέμβασης των Ελληνικών Αρχών που απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.
2.  
  Στα πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 500 κόρων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της σχετικής σύμβασης που έχει εφαρμογή και όπου δεν ισχύει σύμβαση, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πλοία αυτά δεν δημιουργούν κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον. Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι αρμόδιες Αρχές εφαρμόζουν το παράρτημα Ι του ΜΣ.
3.  
  Κατά την επιθεώρηση πλοίου, το οποίο φέρει τη σημαία κράτους που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας σύμβασης, οι αρμόδιες Αρχές φροντίζουν ώστε το πλοίο αυτό και το πλήρωμά του να μην τυχαίνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από εκείνη ενός πλοίου που φέρει τη σημαία κράτους το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης αυτής
4.  
  Τα αλιευτικά σκάφη, τα πολεμικά πλοία, τα πλωτά ναυπηγήματα, τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, τα Κρατικά πλοία που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και τα σκάφη αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 της οδηγίας)"
1.  
  Αρμόδιες Αρχές επιθεώρησης «Αρμόδιες αρχές», για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος είναι η Δ.Ε.Ε.Π. και οι Λιμενικές Αρχές οι οποίες ορίζονται από το Υ.Ε.Ν., για την διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων με ξένη σημαία στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων.
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 της οδηγίας) Υποχρεώσεις επιθεώρησης"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν, κάθε χρόνο, συνολικό αριθμό επιθεωρήσεων που αντιστοιχεί στο 25% τουλάχιστον του αριθμού των εξατομικευμένων πλοίων που καταπλέουν στους Ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια ενός αντιπροσωπευτικού ημερολογιακού έτους
2.  
  Κατά την επιλογή των προς επιθεώρηση πλοίων, οι αρμόδιες αρχές δίνουν προτεραιότητα στα πλοία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι
3.  
  Η αρμόδια αρχή δεν επιθεωρεί πλοία, τα οποία έχουν επιθεωρηθεί από άλλα κράτη μέλη κατά το τελευταίο εξάμηνο, εφόσον: — το πλοίο δεν αναφέρεται στο παράρτημα Ι, και — δεν έχουν αναφερθεί ελλείψεις κατά την προηγούμενη επιθεώρηση, και — δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη διενέργεια επιθεώρησης
4.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια λειτουργικών ελέγχων που προβλέπονται ειδικά από τις συμβάσεις
Άρθρο 6 "(Άρθρο 6 της οδηγίας) Διαδικασία επιθεώρησης"
1.  
  Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι ο επιθεωρητής, τουλάχιστον:
 1. ελέγχει τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, του παρόντος διατάγματος στην έκταση που απαιτείται,
 2. ικανοποιείται από τη γενική κατάσταση του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων του μηχανοστασίου, των ενδιαιτημάτων και των συνθηκών υγιεινής
2.  
  Ο επιθεωρητής μπορεί να εξετάζει επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα, τα οποία πρέπει να υπάρχουν επί του πλοίου σύμφωνα με τις συμβάσεις
3.  
  Οταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, μετά την επιθεώρηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, ότι η κατάσταση ενός πλοίου ή του εξοπλισμού του, ή του πληρώματός του, δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις σχετικές απαιτήσεις μιας σύμβασης, διεξάγεται λεπτομερέστερη επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω ελέγχου της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των λειτουργικών διαδικασιών που ισχύουν στο πλοίο. «Σαφείς ενδείξεις» υπάρχουν όταν ο επιθεωρητής έχει στοιχεία,τα οποία κατά την επαγγελματική του κρίση, δικαιολογούν λεπτομερέστερη επιθεώρηση του πλοίου, του εξοπλισμού του ή του πληρώματός του. Το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος περιλαμβάνει παραδείγματα που στοιχειοθετούν «σαφείς ενδείξεις».
4.  
  Πρέπει επίσης να τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες και οδηγίες για τον έλεγχο των πλοίων, όπως ορίζονται στον Παράρτημα ΙV
Άρθρο 7 "(Άρθρο 7 της οδηγίας) Ενδελεχής επιθεώρηση ορισμένων πλοίων"
1.  
  Τα πλοία που ανήκουν στις κατηγορίες του παραρτήματος V υποβάλλονται μία μόνο φορά ανά δωδεκάμηνο σε ενδελεχή επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή ή από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. Τα πλοία αυτά μπορούν να υποβάλονται στην επιθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.
2.  
  Το παράρτημα V τμήμα Β περιλαμβάνει μη υποχρεωτικές οδηγίες για τη διενέργεια ενδελεχούς επιθεώρησης
3.  
  Ανεξάρτητα από την κατά ανωτέρω επιθεώρηση της παραγράφου 1 σε περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για λεπτομερέστερη επιθεώρηση πλοίου που ανήκει στις κατηγορίες του παραρτήματος V, η αρμόδια αρχή πρέπει να διενεργεί ενδελεχή επιθεώρηση
4.  
  Για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά προγραμματισμένα δρομολόγια από ή προς Ελληνικό λιμένα η ενδελεχής επιθεώρηση κάθε πλοίου διεξάγεται από την αρμόδια αρχή. Οταν ένα επιβατηγό πλοίο ενεργεί τακτικά πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων και λιμένων άλλων κρατών μελών, η ενδελεχής επιθεώρηση διεξάγεται από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί από άλλο κράτος μέλος.
Άρθρο 8 "(Άρθρο 8 της οδηγίας) Εκθεση επιθεώρησης που επιδίδεται στον πλοίαρχο"
1.  
  Μετά την ολοκλήρωση μιας επιθεώρησης, μιας λεπτομερέστερης επιθεώρησης ή μιας ενδελεχούς επιθεώρησης, ο επιθεωρητής επιδίδει στον πλοίαρχο έγγραφο με τη μορφή που ορίζεται στο Παράρτημα 3 του ΜΣ, στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και οι λεπτομέρειες των τυχόν αποφάσεων που λαμβάνει ο επιθεωρητής, καθώς και τα μέτρα αποκατάστασης που πρέπει να ληφθούν από τον πλοίαρχο, τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή
2.  
  Σε περίπτωση ελλείψεων που δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου πλοίου, το έγγραφο που επιδίδεται στον πλοίαρχο σύμφωνα με την πιό πάνω παράγραφο 1, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική δημοσίευση της απαγόρευσης απόπλου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 9 "(Άρθρο 9 της οδηγίας) Αποκατάσταση ελλείψεων και απαγόρευση απόπλου"
1.  
  Η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι οι τυχόν ελλείψεις που επιβεβαιώνονται ή διαπιστώνονται κατά την επιθεώρηση που αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7 αποκαθίστανται ή θα αποκατασταθούν σύμφωνα με τις συμβάσεις
2.  
  Εάν οι ελλείψεις συνιστούν σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον, η αρμόδια αρχή που επιθεώρησε το πλοίο φροντίζει να απαγορευθεί ο απόπλους ή να διακόψει τη λειτουργία με την οποία σχετίζονται οι ελλείψεις. Η απαγόρευση απόπλου ή η διακοπή λειτουργίας αίρεται μόνον όταν εξαλειφθεί ο κίνδυνος ή όταν η αρχή αυτή βεβαιωθεί ότι το πλοίο μπορεί, υπό τις τυχόν αναγκαίες προϋποθέσεις, να αποπλεύσει ή ότι μπορεί να συνεχισθεί εκ νέου η λειτουργία, χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών ή του πληρώματος, ή κίνδυνο για άλλα πλοία, ή χωρίς να απειλείται βλάβη του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
3.  
  Όταν ασκεί την κρίση του ως προς το εάν πρέπει ή όχι να απαγορευθεί ο απόπλους ενός πλοίου,ο επιθεωρητής εφαρμόζει τα κριτήρια του παραρτήματος VΙ
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γενική κατάσταση του πλοίου σαφώς δεν ανταποκρίνεται προς τα σχετικά πρότυπα, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστέλει την επιθεώρησή του, μέχρις ότου οι υπεύθυνοι λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις των συμβάσεων
5.  
  Εάν οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 οδηγήσουν σε απαγόρευση απόπλου, η αρμόδια αρχή ενημερώνει, αμέσως και γραπτώς, την αρχή του κράτους του οποίου το πλοίο φέρει τη σημαία (εφεξής αποκαλούμενη «αρχή της σημαίας»), ή τον πρόξενο ή απουσία του, τον πλησιέστερο διπλωματικό αντιπρόσωπο, για όλες τις περιστάσεις οι οποίες κατέστησαν αναγκαία αυτή την παρέμβαση. Επιπρόσθετα, το ως άνω ενημερωτικό έγγραφο κοινοποιείται, όπου απαιτείται, στους οριζόμενους επιθεωρητές ή στους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των πιστοποιητικών του πλοίου αυτού.
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν τις πρόσθετες απαιτήσεις των συμβάσεων περί των διαδικασιών γνωστοποίησης και αναφοράς που αφορούν τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα
7.  
  Κατά την άσκηση του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, πρέπει να καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη απαγόρευση απόπλου ή η καθυστέρηση ενός πλοίου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής δικαιούνται αποζημίωσης για τις τυχόν απώλειες ή ζημία που υπέστησαν. Σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του πλοίου.
Άρθρο 10 "(Άρθρο 10 της οδηγίας) Δικαίωμα προσφυγής"
1.  
  Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ενός πλοίου ή ο εκπρόσωπος του στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης απαγορεύσεως απόπλου της αρμόδιας αρχής ενώπιον του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/73 περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α. 261).
2.  
  Η αρμόδια αρχή ενημερώνει δεόντως τον πλοίαρχο του πλοίου που αναφέρεται στην πιό πάνω παράγραφο 1 για το δικαίωμα προσφυγής
Άρθρο 11 "(Αρθρο 11 της οδηγίας) Παρακολούθησητων επιθεωρήσεωνκαι απαγόρευση απόπλου"
1.  
  Οταν οι ελλείψεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν στο λιμένα επιθεώρησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει στο πλοίο αυτό να πλεύσει στη πλησιέστερη διαθέσιμη κατάλληλη επισκευαστική βάση η οποία επιλέγεται από τον πλοίαρχο και τις εμπλεκόμενες αρχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις τις οποίες καθορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας και για τις οποίες συμφωνεί η ΔΕΕΠ. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το πλοίο μπορεί να πλεύσει χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών ή του πληρώματος, ή κίνδυνο για άλλα πλοία, ή χωρίς να απειλείται βλάβη του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
2.  
  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του λιμένα επιθεώρησης ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο ευρίσκεται η επισκευαστική βάση, τα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 και κάθε άλλη αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, για όλες τις προϋποθέσεις του ταξιδιού
3.  
  Η ενημέρωση των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα 2 του ΜΣ. Η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται η ενημέρωση αυτή, γνωστοποιεί τα λαμβανόμενα από αυτή μέτρα στην αρχή του λιμένα επιθεώρησης του πλοίου.
4.  
  Στα πλοία τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία πλέουν: (i) χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζει η αρμόδια αρχή του λιμένα επιθεώρησης ή (ii) αρνούμενα να συμμορφωθούν προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των συμβάσεων, με τη μη μετάβαση στην υποδειχθείσα επισκευαστική βάση απαγορεύεται η είσοδος σε οποιοδήποτε Ελληνικό λιμένα μέχρις ότου ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής αποδείξει στην αρμόδια αρχή του λιμένα στον οποίο το πλοίο ευρέθη να έχει ελλείψεις ότι το πλοίο ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των συμβάσεων
5.  
  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 εδάφιο (i), η αρμόδια αρχή του λιμένα που διεπίστωσε τις ελλείψεις ενημερώνει αμέσως μέσω της Δ.Α.Ν. τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 εδάφιο (ii), η αρμόδια αρχή του λιμένα στον οποίο ευρίσκεται η επισκευαστική βάση ενημερώνει αμέσως μέσω της ΔΑΝ τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών. Πριν απαγορευθεί η είσοδος πλοίου με ξένη σημαία σε Ελληνικό λιμένα η ΔΑΝ μπορεί να ζητά διαβουλεύσεις με την αρχή του κράτους της σημαίας του συγκεκριμένου πλοίου.
6.  
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων, της παραγράφου 4, μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή του λιμένα η είσοδος του πλοίου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή για σημαντικούς λόγους ασφαλείας ή για να μειωθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης, ή για την αποκατάσταση ελλείψεων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής ή ο πλοίαρχος του συγκεκριμένου πλοίου θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούν την ως άνω αρμόδια αρχή για την ασφαλή είσοδο
Άρθρο 12 "(Άρθρο 12 της οδηγίας) Επαγγελματικά προσόντα των επιθεωρητών"
1.  
  Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται μόνον από επιθεωρητές που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ. 2 Οταν η αρμόδια αρχή του λιμένα δεν διαθέτει άτομα με την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα, ο επιθεωρητής της ως άνω αρμόδιας αρχής μπορεί να επικουρείται από οποιοδήποτε άτομο με την απαιτούμενη πείρα.
3.  
  Οι επιθεωρητές που πραγματοποιούν ελέγχους πλοίων στους λιμένες της χώρας και τα άτομα που τους επικουρούν δεν πρέπει να έχουν εμπορικά συμφέροντα ούτε στο λιμένα επιθεώρησης, ούτε στα επιθεωρούμενα πλοία, οι δε επιθεωρητές δεν πρέπει να απασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών που εκδίδουν τα προβλεπόμενα από τις Διεθνείς Συμβάσεις πιστοποιητικά αξιοπλοϊας κατ’ εξουσιοδότηση της Αρχής της σημαίας του πλοίου, ή πιστοποιητικά κλάσεως ή οι οποίοι διενεργούν τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για την έκδοση και χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών σε πλοία
4.  
  Κάθε επιθεωρητής πρέπει να φέρει προσωπικό έγγραφο, υπό τη μορφή δελτίου ταυτότητας, το οποίο εκδίδεται από τη ΔΑΝ και το οποίο αναφέρει ότι ο επιθεωρητής είναι εξουσιοδοτημένος να διενεργεί επιθεωρήσεις
Άρθρο 13 "(Άρθρο 13 της οδηγίας) Αναφορές πλοηγών και φορέων εκμετάλλευσης λιμένα"
1.  
  Οι πλοηγοί, οι απασχολούμενοι στην προσόρμιση και αποπροσόρμιση πλοίων ή οι οποίοι αναλαμβάνουν να πλοηγήσουν πλοία που καταπλέουν στους Ελληνικούς λιμένες, ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια αρχή του λιμένα, όποτε κατά την άσκηση των κανονικών καθηκόντων τους, πληροφορούνται ότι υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες ενδεχομένως μειώνουν την αξιοπλοϊα του πλοίου, ή οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
2.  
  Εάν φορείς εκμετάλλευσης λιμένα κατά την άσκηση των κανονικών καθηκόντων τους, πληροφορηθούν ότι ένα πλοίο που ευρίσκεται στο λιμένα τους έχει ελλείψεις οι οποίες θίγουν την ασφάλεια του πλοίου ή συνιστούν απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια αρχή του λιμένα
Άρθρο 14 "(Άρθρο 14 της οδηγίας) Συνεργασία"
1.  
  Η Δ.Α.Ν. εποπτεύει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, φορέων εκμετάλλευσης των λιμένων και άλλων εμπλεκομένων αρχών ή εμπορικών οργανισμών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες τους.
2.  
  Η Δ.Α.Ν. χειρίζεται τα θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών και αρμοδίων αρχών όλων των άλλων κρατών μελών και είναι ο επιχειρησιακός σύνδεσμος μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συστήματος πληροφοριών SΙRΕΝΑC Ε., που έχει εγκατασταθεί στο Saint Μalο της Γαλλίας.
3.  
  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι οι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 4 του ΜΣ, καθώς και οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 15 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 15 "(Άρθρο 15 της οδηγίας)"
1.  
  Δημοσίευση απαγορεύσεων απόπλου Ανά τρίμηνο τουλάχιστον, η ΔΑΝ παρέχει στη δημοσιότητα στοιχεία των πλοίων των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους κατά το προηγούμενο τρίμηνο καθώς και εκείνων που απαγορεύθηκε ο απόπλους περισσότερες από μία φορές κατά τους τελευταίους 24 μήνες. Στις πληροφορίες που δημοσιεύονται περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα στοιχεία: (α) το όνομα του πλοίου, (β) το όνομα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή του πλοίου, (γ) ο αριθμός Ι.Μ.Ο., (δ) το κράτος της σημαίας, (ε) ο νηογνώμονας, όπου απαιτείται, και, ενδεχομένως, οποιοσδήποτε άλλος φορέας έχει εκδώσει πιστοποιητικά για το πλοίο αυτό σύμφωνα με τις συμβάσεις για λογαριασμό του κράτους της σημαίας, (στ) οι λόγοι της απαγόρευσης απόπλου, (ζ) ο λιμένας και η ημερομηνία της απαγόρευσης απόπλου.
Άρθρο 16 "(Άρθρο 16 της οδηγίας) Καταβολή δαπανών"
1.  
  Οταν κατά τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 επιβεβαιώνονται ή διαπιστώνονται ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις μιάς σύμβασης οι οποίες δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου ενός πλοίου, όλες οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με την επιθεώρηση και οι οποίες καταλογίζονται σε ένα οποιοδήποτε οικονομικό έτος καλύπτονται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον εκπρόσωπό του στο λιμένα
2.  
  Ολες οι δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις που διεξάγει η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4, βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου
3.  
  Η απαγόρευση απόπλου αίρεται μόνον, όταν καταβληθεί όλο το ποσό ή δοθεί επαρκής εγγύηση για την απόδοση των δαπανών
4.  
  Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης των δαπανών που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις που διεξάγει η αρμόδια αρχή καθορίζονται στο Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών, υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α 72) όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 17 "(Άρθρο 17 της οδηγίας) Στοιχεία για την παρακολούθηση της εφαρμογής"
1.  
  Η ΔΑΝ παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Γραμματεία του ΜΣ:
 1. τον αριθμό απασχολουμένων επιθεωρητών για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων στους Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με το παρόν διάταγμα
 2. τον αριθμό εξατομικευμένων πλοίων που προσήγγισαν στους Ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια ενός αντιπροσωπευτικού ημερολογιακού έτους κατά την τελευταία πενταετία
2.  
  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται μέχρι την 1η Οκτωβρίου, κάθε τρία ημερολογιακά έτη αρχής γενομένης από το έτος 1998
Άρθρο 18
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα πιό κάτω Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, και VΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2] (*) 1.Πλοία που καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους για πρώτη φορά ή ύστερα από απουσία δώδεκα μηνών τουλάχιστον. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους και τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη του ΜΣ. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία του SΙRΕΝΑC Ε, και επιθεωρούν τα πλοία που δεν έχουν καταχωρηθεί στην ως άνω βάση δεδομένων του SΙRΕΝΑC Ε., μετά την έναρξη ισχύος αυτής της βάσης δεδομένων την 1η Ιανουαρίου 1993. 2.Πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο στην ετήσια έκθεση του ΜΣ πίνακα των κρατών με ποσοστό απαγορεύσεων απόπλου-καθυστερήσεων για την τελευταία τριετία άνω του μέσου όρου, ή πλοία που θα επιλέγονται μετά την ανάπτυξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του αρ. 6 κριτηρίων προτεραιότητας. 3.Πλοία στα οποία επετράπη να αποπλεύσουν από λιμένα κράτους μέλους υπό την προϋπόθεση ότι οι διαπιστωθείσες ελλείψεις θα αποκατασταθούν μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής. 4.Πλοία για τα οποία οι πλοηγοί ή οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένα ανέφεραν ότι έχουν ελλείψεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφαλή πλεύση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/94 (Α 183) με το οποίο προσαρμόσθηκε η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ και το άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος. 5.Πλοία των οποίων τα πιστοποιητικά κατασκευής και εξοπλισμού τους, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις συμβάσεις, και τα πιστοποιητικά κλάσης, έχουν εκδοθεί από οργανισμούς που δεν είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με το Π.Δ.32/97(Α35) με το οποίο προσαρμόσθηκε η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών. 6.Πλοία τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 346/94 (Α 183) με το οποίο προσαρμόσθηκε η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ. 7.Πλοία που ανήκουν σε κατηγορία για την οποία έχει αποφασισθεί ενδελεχής επιθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος). 8.Πλοία τα οποία έχουν απωλέσει την κλάση τους για λόγους ασφαλείας κατά τους προηγούμενους έξι μήνες. ΣημείωσηΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1) 1.Διεθνές πρωτόκολλο καταμέτρησης της χωρητικότητας του πλοίου (1969). 2.— Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου. — πιστοποιητικό ασφαλείας κατασκευής φορτηγού πλοίου, — πιστοποιητικό ασφαλείας εξαρτισμού φορτηγού πλοίου, — πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου, — πιστοποιητικό απαλλαγής, — πιστοποιητικό ασφαλείας φορτηγού πλοίου. 3.Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων χύμα. — πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων χύμα. 4.Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύμα. — πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύμα. 5.Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (ΙΟΡΡ). 6.Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης για τη μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα. 7.Διεθνές πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης (1966). — πιστοποιητικό απαλλαγής διεθνούς γραμμής φόρτωσης. 8.Βιβλίο πετρελαίου, μέρη Ι και ΙΙ. 9.Βιβλίο καταγραφής φορτίου (Κανονισμός 9 παραρτήματος ΙΙ ΜΑRΡΟL 73/78). 10.‘Εγγραφο για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό επάνδρωσης. — αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας. 11.Ιατρικά πιστοποιητικά (Διεθνής Σύμβαση Ι.L.Ο. αριθ. 73 «περί ιατρικής εξετάσεως ναυτικών» που κυρώθηκε με το Ν.1131/81(Α 89). 12.Εγχειρίδιο ευστάθειας (Stability bοοklet). 13.Αντίγραφο του Εγγράφου Συμμόρφωσης και Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη ρύπανσης [απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.741 (18)]. 14.Πιστοποιητικά κλάσεως σκάφους (ΗULL) και μηχανών (ΜΑCΗΙΝΕRΥ), που αφορούν στην αντοχή του σκάφους και του μηχανικού εξοπλισμού του πλοίου, τα οποία εκδίδονται από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα (απαιτείται μόνον όταν το πλοίο διατηρεί την κλάση νηογνώμονα). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΣΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ» ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3) 1.Πλοία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, εκτός από την κατηγορία 1. 2.Αναφορά ή ενημέρωση από άλλο Κράτος Μέλους. 3.Αναφορά ή καταγγελία του πλοιάρχου, μέλους του πληρώματος ή οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που έχει έννομο συμφέρον για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου, ή την πρόληψη της ρύπανσης, εκτός εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η έκθεση ή η καταγγελία είναι προφανώς αδικαιολόγητες. Η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά ή την καταγγελία δεν θα πρέπει να αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του συγκεκριμένου πλοίου. 4.Το πλοίο συγκρούσθηκε καθ’ οδόν προς το λιμένα. 5.Το βιβλίο πετρελαίου δεν τηρείται σωστά. 6.Το πλοίο κατηγορήθηκε για υποτιθέμενη παράβαση των διατάξεων για την απόρριψη επιβλαβών ουσιών ή αποβλήτων. 7.Κατά την εξέταση των πιστοποιητικών και των λοιπών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α και παράγραφος 2, διαπιστώθηκαν ανακρίβειες. 8.Ενδείξεις ότι το πλήρωμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 9 του π.δ. 210/96 «Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την οδηγία 94/58 ΕΚ/22-11-94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης» (Α 165). 9.Ενδείξεις ότι οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης και οι λοιπές εργασίες δεν εκτελούνται ασφαλώς, ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ι.Μ.Ο., π.χ. η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αδρανούς αερίου στο βασικό δίκτυο παροχής προς τις δεξαμενές φορτίου υπερβαίνει την οριζόμενη ανώτατη τιμή. 10.Παράλειψη εκ μέρους του πλοιάρχου ενός πετρελαιοφόρου να προσκομίσει τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου για το τελευταίο ταξίδι με έρμα. 11.Απουσία ενημερωμένου πίνακα διαίρεσης πληρώματος για περίπτωση κινδύνου, ή άγνοια, από τα μέλη του πληρώματος, των καθηκόντων τους σε περίπτωση πυρκαϊάς ή εγκαταλείψεως του πλοίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4) 1.Διαδικασίες για τον έλεγχο των πλοίων [απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.466 (ΧΙΙ)], όπως τροποποιήθηκε. 2.Αρχές ασφαλούς επάνδρωσης [απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.481 (ΧΙΙ)] και παραρτήματα που περιλαμβάνονται στο έγγραφο για τον ελάχιστο αριθμό ασφαλούς επάνδρωσης (παράρτημα 1) και οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών ασφαλούς επάνδρωσης (παράρτημα 2). 3.Διαδικασίες ελέγχου των πλοίων και των απορρίψεων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της ΜΑRΡΟL 73/78 [απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.542 (13)]. 4.Διαδικασίες ελέγχου των πλοίων και των απορρίψεων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΜΑRΡΟL 73/78 [απόφαση Ι.Μ.Ο. ΜΕΡC 26 (23)]. 5.Διαδικασίες ελέγχου των λειτουργικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης [απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.742 (18)]. 6.Οι διατάξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών (ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ). 7.Τα τμήματα της έκδοσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) «Επιθεώρηση των Συνθηκών Εργασίας στα Πλοία-Οδηγίες για Διαδικασία» 8.Παράρτημα Ι των οδηγιών για τους επιθεωρητές του ΜΣ των Παρισίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1) 1.Πετρελαιοφόρα τα οποία πρόκειται να παροπλισθούν εντός πέντε ετών το πολύ, σύμφωνα με την ΜΑRΡΟL 73/78, παράρτημα Ι, κανονισμός 13G, δηλαδή: — ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου, 20.000 τόννων νεκρού βάρους και άνω ή ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου 30.000 τόννων νεκρού βάρους και άνω, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις νέου πετρελαιοφόρου, όπως ορίζονται στον κανονισμό 1.26 του παραρτήματος Ι της ΜΑRΡΟL 73/78, υποβάλλεται σε ενδελεχή επιθεώρηση, 20 έτη μετά την ημερομηνία παράδοσής του, όπως αναφέρεται στο συμπλήρωμα, έντυπο Β, του πιστοποιητικού ΙΟΡΡ, ή 25 έτη μετά την ημερομηνία αυτή, εάν οι πλευρικές δεξαμενές του πλοίου ή οι χώροι του διπλού πυθμένα που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού 13G (4) του παραρτήματος αυτού, εκτός εάν έχει μετασκευαστεί ώστε να ανταποκρίνεται προς τον κανονισμό 13F του ιδίου παραρτήματος. — ένα πετρελαιοφόρο, όπως αναφέρεται ανωτέρω, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις νέου πετρελαιοφόρου, όπως ορίζονται στον κανονισμό 1.26 του παραρτήματος Ι της ΜΑRΡΟL 73/78, υποβάλλεται σε ενδελεχή επιθεώρηση 25 έτη μετά την ημερομηνία παράδοσής του, όπως αναφέρεται στο συμπλήρωμα, έντυπο Β του πιστοποιητικού ΙΟΡΡ, εκτός εάν ανταποκρίνεται ή έχει μετασκευαστεί ώστε να ανταποκρίνεται προς τον κανονισμό 13F του παραρτήματος αυτού. 2.Φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύμα, ηλικίας άνω των δώδεκα ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου. 3.Επιβατηγά πλοία. 4.Υγραεριοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια, ηλικίας άνω των δέκα ετών, όπως καθορίζεται με βάση την ημερομηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου. Β. ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2) Ανάλογα με την περίπτωση, η ενδελεχής επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία. Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διεξαγωγή της επιθεώρησης αυτής ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή εκτέλεση ορισμένων εργασιών επί του πλοίου, π.χ. εργασίες φορτοεκφόρτωσης, εάν, κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, χρειαστεί να εκτελεστούν δοκιμές που τις επηρεάζουν άμεσα. 1.ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (κατηγορίες του τμήματος Α) — Απώλεια ηλεκτρικής ισχύος και έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης, — επιθεώρηση του φωτισμού ασφαλείας, — λειτουργία της αντλίας πυρκαϊάς ανάγκης με δύο σωλήνες συνδεδεμένους στην κύρια σωλήνωση σβέσεως πυρκαϊάς, — λειτουργία των αντλιών υδροσυλλεκτών, — κλείσιμο των στεγανών θυρών, — καθαίρεση μιας σωσίβιας λέμβου από την πλευρά της θάλασσας, — δοκιμαστική διακοπή εξ αποστάσεως, π.χ. των λεβήτων, του εξαερισμού και των αντλιών καυσίμου, — δοκιμή του μηχανισμού πηδαλίου, συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού μηχανισμού πηδαλίου, — επιθεώρηση της εφεδρικής πηγής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας, — επιθεώρηση και στο μέτρο του δυνατού, δοκιμή του διαχωριστήρα του μηχανοστασίου. 2.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑΕκτός από τα σημεία που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, η ενδελεχής επιθεώρηση πετρελαιοφόρων μπορεί να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: — μόνιμο σύστημα παραγωγής αφρού επί του καταστρώματος, — πυροσβεστικός εξοπλισμός εν γένει, — επιθεώρηση των αεροφρακτών των αεραγωγών του μηχανοστασίου, το αντλιοστάσιο και τα ενδιαιτήματα, — έλεγχος της πίεσης του αδρανούς αερίου και της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο, — έλεγχος του φακέλου εκθέσεων επιθεώρησης [βλέπε απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.744 (18)] για να εντοπιστούν ενδεχόμενα ύποπτα σημεία που πρέπει να επιθεωρηθούν. 3.ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΜΑ Εκτός από τα σημεία που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, η ενδελεχής επιθεώρηση πλοίων μεταφοράς φορτίου χύμα μπορεί να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: — ενδεχόμενη διάβρωση των βάσεων των μηχανημάτων καταστρώματος, — ενδεχόμενη παραμόρφωση ή και διάβρωση των καλυμμάτων στομίων κυτών, — ενδεχόμενα ρήγματα ή τοπική διάβρωση των εγκάρσιων διαφραγμάτων, — πρόσβαση στα κύτη φορτίου, — έλεγχος του φακέλλου εκθέσεων επιθεώρησης [βλέπε απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.744 (18)] για να εντοπισθούν ενδεχόμενα σημεία που πρέπει να επιθεωρηθούν. 4.ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ Εκτός από τα σημεία που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, η ενδελεχής επιθεώρηση υγραεριοφόρων και χημικών δεξαμενοπλοίων μπορεί να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: — μηχανισμοί ασφάλειας και παρακολούθησης δεξαμενών φορτίου, σχετικά με την θερμοκρασία, πίεση και το βαθμό πλήρωσής τους, — συσκευές ανάλυσης οξυγόνου και εκρηγνυόμετρα, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής τους. Υπαρξη συσκευής ανίχνευσης τοξικών χημικών προϊόντων με επαρκή αριθμό κατάλληλων σωλήνων ανίχνευσης αερίων για το μεταφερόμενο φορτίο, — εξοπλισμός διαφυγής από τα ενδιαιτήματα ο οποίος παρέχει κατάλληλη προστασία του αναπνευστικού συστήματος και των οφθαλμών, για κάθε άτομο επί του πλοίου (εάν αυτό επιβάλλεται λόγω των προϊόντων που αναγράφονται στο διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα, ανάλογα με την περίπτωση), — έλεγχος της αναγραφής του μεταφερόμενου προϊόντος στο διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα, ανάλογα με την περίπτωση, — μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση του καταστρώματος, είτε είναι τύπου αφρού, είτε ξηρού χημικού προϊόντος, είτε άλλου τύπου, ανάλογα με το μεταφερόμενο προϊόν. 5.ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ Εκτός από τα σημεία που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, η ενδελεχής επιθεώρηση επιβατηγών πλοίων μπορεί να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: — δοκιμή του συστήματος ανίχνευσης πυρκαϊάς και συναγερμού, — δοκιμή του ασφαλούς κλεισίματος των θυρών πυρασφαλείας, — δοκιμή του συστήματος ειδοποίησης των επιβατών, — γυμνάσιο πυρκαϊάς, κατά το οποίο γίνεται οπωσδήποτε και επίδειξη του συνόλου της εξάρτησης των πυροσβεστών και στο οποίο συμμετέχει μέρος του προσωπικού εξυπηρέτησης των επιβατών, — απόδειξη ικανότητας των βασικών μελών του πληρώματος να εφαρμόζουν το σχέδιο ελέγχου βλαβών. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η επιθεώρηση μπορεί να συνεχίζεται κατά το χρόνο κατά τον οποίο το πλοίο κατευθύνεται προς ή από λιμένα του κράτους μέλους, εφόσον συμφωνεί ο πλοίαρχος ή ο εφοπλιστής. Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πλοίου, ούτε να δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες, κατά την κρίση του πλοιάρχου, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του πλοίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3) ΕισαγωγήΠριν αποφασίσει εάν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την επιθεώρηση δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου του συγκεκριμένου πλοίου, ο επιθεωρητής εφαρμόζει τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω, στα εδάφια 1 και 2. Στο εδάφιο 3 περιέχονται παραδείγματα ελλείψεων τα οποία μπορεί αφεαυτών, να δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου του συγκεκριμένου πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3. 1.Βασικά κριτήρια Οταν ασκεί την επαγγελματική του κρίση ως προς το εάν πρέπει να απαγορευθεί ο απόπλους ενός πλοίου, ο επιθεωρητής εφαρμόζει τα ακόλουθα κριτήρια: Χρονοδιάγραμμα:Απαγορεύεται ο απόπλους των πλοίων τα οποία δεν μπορούν να αποπλεύσουν με ασφάλεια, κατά την πρώτη επιθεώρηση, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που το πλοίο θα παραμείνει στο λιμένα. Κριτήριο:Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύεται εάν οι ελλείψεις του είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν την επιστροφή του επιθεωρητή στο πλοίο προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έχουν αποκατασταθεί πριν αποπλεύσει το πλοίο. Η ανάγκη επιστροφής του επιθεωρητή στο πλοίο, θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας των ελλείψεων. Ομως το κριτήριο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για κάθε περίπτωση. Σημαίνει απλώς ότι η αρχή πρέπει να εξακριβώνει με κάποιο τρόπο, και κατά προτίμηση με νέα επίσκεψη, ότι οι ελλείψεις αποκαταστάθηκαν πριν τον απόπλου. 2.Εφαρμογή των βασικών κριτηρίων. ~Οταν αποφασίζει εάν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν σε ένα πλοίο είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν την απαγόρευση του απόπλου του, ο επιθεωρητής πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα: 1) διαθέτει το πλοίο τα σχετικά έγγραφα σε ισχύ, 2) διαθέτει το πλοίο το πλήρωμα που απαιτείται βάσει του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Επάνδρωσης. Κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής εξετάζει εάν το πλοίο ή/και το πλήρωμα είναι σε θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου ταξιδίου: 3) να εκτελέσει τον πλου με ασφάλεια, 4) να χειρίζονται ασφαλώς, να μεταφέρουν και να παρακολουθούν την κατάσταση του φορτίου, 5) να λειτουργεί ασφαλώς το μηχανοστάσιο, 6) να διατηρούν την κατάλληλη πρόωση και πηδαλιουχία, 7) να κατασβένουν αποτελεσματικά τις πυρκαϊές σε οποιοδήποτε μέρους του πλοίου, εφόσον αυτό απαιτηθεί κατά το επόμενο ταξίδι, 8) να εγκαταλείπουν το πλοίο ταχέως και ασφαλώς και να πραγματοποιούν, εφόσον χρειάζεται, ενέργειες διάσωσης, 9) να προλαμβάνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος, 10) να διατηρούν την απαιτούμενη ευστάθεια, 11) να διατηρούν την απαιτούμενη στεγανότητα, 12) να επικοινωνούν, εφόσον χρειάζεται, σε καταστάσεις κινδύνου, 13) να εξασφαλίζουν συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής στο πλοίο. Εάν η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα ερωτήματα αυτά είναι αρνητική, και συναξιολογηθεί με το σύνολο των ελλείψεων που διαπιστώνονται, θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η απαγόρευση απόπλου του πλοίου. Συνδυασμός ελλείψεων ήσσονος σημασίας ενδέχεται επίσης να δικαιολογεί την απαγόρευση απόπλου του πλοίου. 3.Προκειμένου να βοηθηθεί ο επιθεωρητής κατά τη χρήση των οδηγιών αυτών, παρατίθεται πίνακας ελλείψεων, ανά σύμβαση ή και κώδικα, οι οποίες θεωρούνται τόσο σοβαρές, ώστε να μπορούν να δικαιολογούν την απαγόρευση απόπλου του συγκεκριμένου πλοίου. Ο πίνακας αυτός δεν είναι εξαντλητικός. 3.1. Γενικά Ελλειψη πιστοποιητικών σε ισχύ, όπως απαιτείται από τα σχετικά όργανα. Ωστόσο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία κρατών που δεν είναι μέρη μιάς σύμβασης (σχετικό όργανο) ή που δεν έχουν εφαρμόσει άλλο σχετικό όργανο δεν υποχρεούνται να φέρουν τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τη σύμβαση ή το άλλο σχετικό όργανο. Συνεπώς, η έλλειψη των απαιτούμενων πιστοποιητικών δεν συνιστά, από μόνη της, λόγο για την απαγόρευση απόπλου των πλοίων αυτών. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή της ρήτρας «μη ευνοϊκότερης μεταχείρισης», απαιτείται ουσιαστική συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις πριν αποπλεύσει το πλοίο. 3.2. Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση SΟLΑS (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων) 1.Βλάβη των μηχανημάτων πρόωσης και των λοιπών βασικών μηχανημάτων, καθώς και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 2.Ανεπαρκής καθαριότητα του μηχανοστασίου, υπερβολική ποσότητα πετρελαιοειδών και ελαιοειδών μιγμάτων στους υδροσυλλέκτες, ρύπανση από πετρέλαιο της μόνωσης των σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων εξαγωγής ατμού ή αερίων του μηχανοστασίου, κακή λειτουργία των συστημάτων άντλησης των υδροσυλλεκτών. 3.Βλάβη της ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης, του φωτισμού ασφαλείας των συσσωρευτών και των διακοπτών αυτού. 4.Βλάβη του κύριου και του βοηθητικού μηχανισμού πηδαλίου. 5.Ελλειψη, ανεπαρκής χωρητικότητα ή σοβαρή φθορά των ατομικών σωστικών μέσων των σωσιβίων λέμβων και των μηχανισμών καθαίρεσης. 6.Ελλειψη, ακαταλληλότητα ή σημαντική φθορά του συστήματος ανίχνευσης πυρκαϊάς, του συστήματος συναγερμού σε περίπτωση πυρκαϊάς, του πυροσβεστικού εξοπλισμού,του δικτύου πυρκαϊάς, των βαλβίδων αερισμού των πυροφρακτών, των συστημάτων ταχέος κλεισίματος, σε βαθμό που να μην ανταποκρίνονται προς τη σκοπούμενη χρήση τους. 7.Ελλειψη, σημαντική φθορά ή βλάβη του συστήματος πυρασφαλείας του καταστρώματος φορτίου επί των δεξαμενοπλοίων. 8.Ελλειψη, ακαταλληλότητα ή σοβαρή φθορά στους φανούς τα σχήματα και τα ηχητικά σήματα. 9.Ελλειψη ή βλάβη του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας για την επικοινωνία ασφαλείας και την επικοινωνία κινδύνου. 10.Ελλειψη ή βλάβη του εξοπλισμού ναυσιπλοίας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της SΟLΑS, κανονισμός V/12 (ο). 11.Ελλειψη διορθωμένων ναυτικών χαρτών ή και όλων των άλλων ναυτικών εκδόσεων που απαιτούνται για το σκοπούμενο ταξίδι, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι ηλεκτρονικοί χάρτες μπορούν να υποκαθιστούν τους συμβατικούς ναυτικούς χάρτες. 12.Μη ύπαρξη συστήματος εξαερισμού αντιεκρηκτικού τύπου για τα αντλιοστάσια φορτίου (SΟLΑS, κανονισμός ΙΙ-2/59.3.1). 3.3. Τομείς που υπάγονται στον κώδικα ΙΒC (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων) 1.Μεταφορά ουσίας που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας ή έλλειψη πληροφοριών για το φορτίο (16.2). 2.Ελλειψη ή βλάβη των συστημάτων ασφαλείας υψηλής πίεσης (8.2.3). 3.Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν είναι από ουσιαστικής πλευράς ασφαλείς ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κώδικα (10.2.3). 4.Πηγές ανάφλεξης σε επικίνδυνους χώρους που αναφέρονται στο σημείο 10.2 (11.3.15). 5.Παράβαση ειδικών διατάξεων (15). 6.Ποσότητα φορτίου ανά δεξαμενή πέραν του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου (16.1). 7.Ανεπαρκής θερμοπροστασία ευαίσθητων προϊόντων (16.6). 3.4. Τομείς που υπάγονται στον κώδικα ΙGC (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων) 1.Μεταφορά ουσίας που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας ή έλλειψη πληροφοριών για το φορτίο (18.1). 2.Ελλειψη συστημάτων κλεισίματος στα ενδιαιτήματα ή στους χώρους υπηρεσίας (3.2.6). 3.Το διάφραγμα δεν είναι αεροστεγές (3.3.2). 4.Ελαττωματικοί αεροφράκτες (3.6). 5.Ελλείποντα ή ελαττωματικά επιστόμια ταχέος κλεισίματος (5.6). 6.Ελλείποντα ή ελαττωματικά επιστόμια ασφαλείας (8.2). 7.Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν είναι από ουσιαστικής πλευράς ασφαλείς ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κώδικα (10.2.4). 8.Οι ανεμιστήρες του χώρου φορτίου δεν λειτουργούν (12.1). 9.Το σύστημα συναγερμού υψηλής πίεσης στις δεξαμενές φορτίου δεν λειτουργεί (13.4.1). 10.Ελαττωματικό σύστημα ανίχνευσης αερίων ή και ανίχνευσης τοξικών αερίων (13.6). 11.Μεταφορά ουσιών που απαιτούν διάταξη ανάσχεσης χωρίς εν ισχύει πιστοποιητικό της σχετικής διατάξεως (17/19). 3.5. Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση γραμμών φορτώσεως 1.Σημαντικής έκτασης βλάβες ή διαβρώσεις, ή ευλογίαση (pitting) των ελασμάτων με επιπτώσεις στην αντοχή των καταστρωμάτων και του σκάφους που επηρεάζουν την αξιοπλοϊα ή την αντοχή σε τοπικά φορτία, εκτός εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες προσωρινές επισκευές για ταξίδι προς λιμένα όπου θα γίνουν οι μόνιμες επισκευές. 2.Διαπιστωμένη ανεπαρκής ευστάθεια. 3.Ελλειψη επαρκών και αξιόπιστων πληροφοριών εγκεκριμένης μορφής, οι οποίες επιτρέπουν στον πλοίαρχο, με γρήγορα και απλά μέσα, να οργανώνει τη φόρτωση και τον ερματισμό του πλοίου του κατά τρόπον ώστε (α) να διατηρείται ασφαλές περιθώριο ευστάθειας σε όλες τις καταστάσεις και υπό διάφορες συνθήκες ταξιδιού και (β) να αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικών καταπονήσεων στην κατασκευή του πλοίου. 4.Ελλειψη, σημαντική φθορά ή βλάβες (α) των συστημάτων κλεισίματος εν γένει (β) των διατάξεων κλεισίματος των ανοιγμάτων των κυτών και (γ) των στεγανών θυρών. 5.Καταβύθιση των γραμμών φόρτωσης στις πλευρές του πλοίου. 6.Ελλειψη ή αδυναμία ανάγνωσης των κλιμάκων βυθισμάτων. 3.6. Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση ΜΑRΡΟL παράρτημα Ι (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων) 1.Ελλειψη, σημαντική φθορά ή βλάβη της συσκευής διαχωρισμού φίλτρου πετρελαίου/νερού, του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των απορρίψεων πετρελαίου ή του συστήματος συναγερμού 15 ppm. 2.Ανεπαρκής διαθέσιμη χωρητικότητα της δεξαμενής καταλοίπων ή χώρου φορτίου και βαρέων καταλοίπων μηχανοστασίου για το σκοπούμενο ταξίδι. 3.Ελλειψη βιβλίου πετρελαίου [20 (5)]. 4.Εγκατάσταση μη εγκεκριμένης παρακαμπτήριας εξαγωγής. 3.7. Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση ΜΑRΡΟL, παράρτημα ΙΙ (οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται εντός παρενθέσεων) 1.Ελλειψη του εγχειριδίου Διαδικασιών και Διατάξεων (Ρrοcedures and Αrrangements Μanual», Ρ & Α. 2.Το φορτίο δεν κατατάσσεται σε κατηγορίες [3 (4)]. 3.Ελλειψη βιβλίου φορτίου [9 (6)]. 4.Μεταφορά ουσιών που προσομοιάζουν με πετρελαιοειδή χωρίς να πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις ή χωρίς δεόντως τροποποιημένο πιστοποιητικό (14). 5.Εγκατάσταση μη εγκεκριμένης παρακαμπτήριας εξαγωγής. 3.8. Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση SΤCW Ο αριθμός, η σύνθεση ή τα πιστοποιητικά του πληρώματος δεν αντιστοιχούν προς το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Επάνδρωσης. 3.9. Τομείς που υπάγονται στις συμβάσεις του ΔΟΕ (ΙLΟ). 1.Ανεπαρκή τρόφιμα για το ταξίδι μέχρι τον επόμενο λιμένα. 2.Ανεπαρκές πόσιμο νερό για το ταξίδι μέχρι τον επόμενο λιμένα. 3.Ιδιαίτερα ανθυγιεινές συνθήκες επί του πλοίου. 4.Ελλειψη θέρμανσης στα ενδιαιτήματα πλοίου το οποίο απασχολείται σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλές. 5.Υπερβολική ποσότητα απορριμμάτων, κατάληψη των διαδρόμων ή και των ενδιαιτημάτων από εξοπλισμό ή φορτίο ή εν γένει μη ασφαλής κατάσταση στους διαδρόμους ή και τα ενδιαιτήματα. 3.10. Τομείς οι οποίοι ενδέχεται να μη δικαιολογούν την απαγόρευση του απόπλου, αλλά να δικαιολογούν π.χ. την αναστολή των εργασιών φορτοεκφόρτωσης. Βλάβη της καλής λειτουργίας (ή της συντήρησης) του συστήματος αδρανούς αερίου ή των εργαλείων ή μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης θεωρούνται ως επαρκείς λόγοι για την παύση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ (τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1) 1.Ο επιθεωρητής πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή προκειμένου να διεξάγει ελέγχους των πλοίων στους Ελληνικούς λιμένες. 2.— Ο επιθεωρητής πρέπει: είτε να έχει συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας ως επιθεωρητής με αντικείμενο την εξέταση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις και: 1)να διαθέτει δίπλωμα πλοιάρχου, που επιτρέπει στο άτομο αυτό να κυβερνά πλοία άνω των 1600 κ.ο.χ., σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW, κανονισμός ΙΙ/2 ή 2)να διαθέτει δίπλωμα μηχανικού Α’ τάξεως που του/της επιτρέπει να αναλαμβάνει τα καθήκοντα αυτά σε πλοία ο κύριος κινητήρας των οποίων έχει ισχύ τουλάχιστον 3000 ΚW, σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW, κανονισμός ΙΙ/2 ή 3)να έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου ή μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας και να έχει εργαστεί, υπό την ιδιότητα αυτή, επί πέντε τουλάχιστον έτη, — οι επιθεωρητές που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) πρέπει να έχουν υπηρετήσει επί πέντε τουλάχιστον έτη ως αξιωματικοί στους κλάδους καταστρώματος ή μηχανής, αντίστοιχα. Είτε:— να διαθέτει σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμη εκπαίδευση, και — να έχει εκπαιδευτεί σε σχολή επιθεωρητών ασφαλείας πλοίων, έχοντας λάβει το σχετικό δίπλωμα, και — να έχει υπηρετήσει επί δύο τουλάχιστον έτη ως επιθεωρητής ασχολούμενος με την εξέταση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις. 3.Δυνατότητα να συνεννοείται προφορικώς και γραπτώς με τους ναυτικούς στην Αγγλική γλώσσα. 4.Επαρκείς γνώσεις των διατάξεων των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών διαδικασιών για τη διεξαγωγή ελέγχου του κράτους του λιμένα. 5.Γίνονται επίσης δεκτοί οι επιθεωρητές που δεν ανταποκρίνονται στα ανωτέρω κριτήρια, εάν απασχολούνται από την αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή ελέγχου πλοίων με ξένη σημαία κατά την 19-06-1995.
Άρθρο 19 "~Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α 261) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117) .
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 326/17-07-1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού
 • Την 73/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/948 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/948 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1373 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/93 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/391 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/391 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 1995/115 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθιέρωση κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25 Ιουνίου 1996. 1997/235 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.98 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». 1999/295 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί[...]" 2005/89 2005
Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων. 2006/159 2006
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011