ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-01-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-01-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ - ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ (ΔΕΥΑΑΒ) του Ν. Λάρισας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Εγκρίνονται οι αριθμ. 54/96 και 17/96 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελώνα και του Κοινοτικού Συμβουλίου Βρυοτόπου αντίστοιχα, που αφορούν στην από κοινού σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης που έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται από κοινού από το Δήμο Αμπελώνα και την Κοινότητα Βρυοτόπου ενιαία επιχείρηση - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ - ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ (ΔΕΥΑ-ΑΒ) του Νομού Λάρισας» (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1069/ 1980).
2.  
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).
3.  
  Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Αμπελώνα του Νομού Λάρισας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/80).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αμπελώνα και της Κοινότητας Βρυοτόπου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4
1.  
  Έσοδα Έσοδα της επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α- και 11 Ν. 1069/1980). β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ Ν. 1069/1980). δ. Η δαπάνη διακλάδωσης της σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/80). ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε΄ Ν. 1069/80). στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ΄ Ν. 1069/80). ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ- Ν. 1069/1980). η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ- Ν. 1069/1980). ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Γ Ν. 1069/80). ια. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/80). ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ Ν. 1069/80). ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελώνα και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βρυοτόπου. Από τα μέλη αυτά:.
 1. Ένα (1) είναι αιρετός εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βρυοτόπου
 2. Τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αμπελώνα, εκ των οποίων ένα προέρχεται από τη μειοψηφία
 3. Δύο (2) είναι λαϊκά μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελώνα και έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης
 4. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού φορέα της Περιοχής.
 5. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι πάνω από είκοσι (20) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων στη θέση του ενός λαϊκού μέλους.
 6. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και του Κοινωνικού φορέα προτείνονται από τους οικείους φορείς.
2.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελώνα ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1069/1980 και 278/Π.Δ. 410/95).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 της 25027/84 ΦΕΚ 244/Β αποφ. Υπ. Εσωτερικών). 4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/ 1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137/1985) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α- 154/1992).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10.10.1996 (ΦΕΚ 932/Β/10.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την αριθμ. 25027/1984 (ΦΕΚ Β 244/1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Την αριθμ. 54/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελώνα και την 17/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βρυοτόπου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Αμπελώνα ή του προϋπολογισμού της Κοινότητας Βρυοτόπου, η οποία δεν καθορίζεται ειδικότερα λόγω αδυναμίας προσδιορισμού της επιβαρύνσεως.
 • Την αριθμ. 595/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/25027(ΦΕΚΒ244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/25027(ΦΕΚΒ244 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/1069/1980278/Π.Δ.410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1069_1980278_Π_Δ_410 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία