ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/93

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η ένταξη έργων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η χρηματοδότησή τους από αυτά, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 2
1.  
  Η ένταξη έργων του ιδιωτικού τομέα σε πρόγραμμα ή τμήμα του και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 3 του παρόντος. Η απόφαση αυτή περιέχει τουλάχιστον περιγραφή του προγράμματος ή του τμήματος του, το αντικείμενο και τη διάρκεια του έργου, το δικαιούχο, το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, τις πηγές, το ύψος και το ποσοστό της χρηματοδότησης.
2.  
  Για την ένταξη των έργων εκδίδεται με απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ιδίως την περιγραφή και τον προϋπολογισμό του προγράμματος ή του τμήματός του, το αντικείμενο και τη διάρκεια του έργου, την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή στο τμήμα του, τα κριτήρια αξιολόγησης για ένταξη των έργων και τον τρόπο εφαρμογής τους, το ύψος, το ποσοστό, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους χρηματοδότησης.
3.  
  Περίληψη της πρόσκλησης δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία
Άρθρο 3
1.  
  Με αποφάσεις της Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτούνται ανά πρόγραμμα ή τμήμα του πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκ των οποίων τρεις (3) τουλάχιστον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας των επιτροπών αυτών.
2.  
  Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν μπορεί να είναι σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μέλη των οργάνων διοίκησης των ενδιαφερομένων, που έχουν υποβάλει προτάσεις, δεν πρέπει να έχουν σχέση συγγένειας ή άλλη ικανή να εγείρει υποψίες προσωποληψίας με συμβούλους, μετόχους, εταίρους ή μέλη των οργάνων διοίκησης των ενδιαφερομένων αυτών και δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση των τυχόν απαιτουμένων μελετών. Επίσης τα παραπάνω μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και επόμενα του Ν. 1738/1987 (ΦΕΚ Α 200).
3.  
  Έργο των επιτροπών είναι η αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων και η γνωμοδότηση στην Υπουργό Ανάπτυξης για ένταξη ή μη αυτών στο πρόγραμμα ή τμήμα του και έγκριση της χρηματοδότησής τους από αυτό
Άρθρο 4
1.  
  Με αποφάσεις της Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από υπαλλήλους του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη του έργου των ανωτέρω επιτροπών αξιολόγησης σε περιπτώσεις αυξημένης ποσότητας υποβληθεισών προτάσεων ή/ και απαιτουμένων ειδικών τεχνικών γνώσεων. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται ο πρόεδρος, ο γραμματέας και το συγκεκριμένο κατά περίπτωση έργο των επιτροπών αυτών.
Άρθρο 5
1.  
  Στο δικαιούχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης ένταξης και έγκρισης και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
2.  
  Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί η Υπουργός Ανάπτυξης και του δικαιούχου καταρτίζεται σύμβαση σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και έγκρισης η οποία περιλαμβάνει ιδίως σαφή αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου σε φάσεις, το χρονοδιάγραμμα, τον συνολικό προϋπολογισμό, τις πηγές, το ποσοστό, το ύψος, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηματοδότησής του, τον τρόπο ελέγχου και κάθε άλλη σχετική με την εκτέλεση του έργου λεπτομέρεια
3.  
  Οι συμβατικές υποχρεώσεις απορρέουν από το κείμενο της σύμβασης για την ερμηνεία της οποίας λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται τούτο
4.  
  Με την περιέλευση της ανακοίνωσης στον ενδιαφερόμενο η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα
Άρθρο 6
1.  
  Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους γίνεται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου μετά από έλεγχο και παρακολούθηση της υλοποίησής του και σχετική πιστοποίηση εφόσον διαπιστωθεί η υλοποίησή του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στη σύμβαση
2.  
  Στην απόφαση ένταξης και έγκρισης μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση στον δικαιούχο προκαταβολής καθώς και ο χρόνος καταβολής της. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 50% της τυχόν συμμετοχής στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και μέχρι ποσοστού 50% των Κοινοτικών Πόρων.
3.  
  Σε περίπτωση που το έργο του δικαιούχου εκτελείται σε περισσότερα του ενός έτη, το παραπάνω ποσοστό της προκαταβολής υπολογίζεται επί της τυχόν πρώτης ετήσιας δέσμευσης του Π.Δ.Ε. και των Κοινοτικών πόρων για την εκτέλεση του έργου αυτού. Η παραπάνω προκαταβολή συμψηφίζεται στην αξία του τελευταίου μέρους του έργου επί ετησίου έργου ή, επί έργου εκτελούμενου σε περισσότερα έτη, στην τελευταία δόση του συνόλου του έργου.
4.  
  Για την καταβολή της ως άνω προκαταβολής ο δικαιούχος υποβάλλει προηγουμένως ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτουμένη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου περί της γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς της από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και την αποπληρωμή του συνόλου της χρηματοδότησης.
Άρθρο 7
1.  
  Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος γίνεται από τις επιτροπές που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 εδ. β) του Ν. 2244/94 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2308/95.
2.  
  Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τον παραπάνω έλεγχο, δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και η Υπουργός Ανάπτυξης διατάσσει την επιστροφή από το δικαιούχο του ποσού της χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της χρηματοδότησης από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από τη ΔΟΥ. Με την ίδια απόφαση η Υπουργός Ανάπτυξης δύναται να επιβάλλει και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της προκαταβολής.
Άρθρο 8
1.  
  Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται είτε από τον αντίστοιχο Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις εκάστου
2.  
  Για το σύνολο των δαπανών του έργου, ο δικαιούχος τηρεί βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών κάθε έργου τηρούνται από τους δικαιούχους σε ειδική μερίδα καθ όλη τη διάρκεια του έργου και στη συνέχεια για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης και τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
  Αν από ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες που πραγματοποίησε ο δικαιούχος δεν είναι νόμιμες ή δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ή τμήμα του και έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 102 έως και 105 του Ν. 2362/ 1995.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ Α 168) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 παρ. 2 περ. β του Ν. 2308/15.6.95 (ΦΕΚ Α 114).
 • Τη διάταξη του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2082/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ Α 114).
 • Την με αριθμό 120/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1738 1987
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία