ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/95

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αθήνα, 12 Μαίου 1997

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 30 του Π. Δ/τος 497/1989 (Α* 212) όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ/γμα 411/1994 (Α* 232) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 94/29/ΕΟΚ (άρθρα 2 και 3), 95/39/ΕΚ (άρθρα 2 και 3) και 96/33/ΕΚ (άρθρα 2 και 3) του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το άρθρο 30 του Προεδρικού Διατάγματος 497/1989 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 678/1982 . .» (Α* 212) όπως τροποποιήθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα 411/1994 (Α* 232) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 94/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1994 (άρθρα 2 και 3) «για την τροποποίηση των παραρτημάτων των Οδηγιών. .86/363/ΕΟΚ» (Ε.Ε. αρ. L. 189 σελ. 67), 95/39/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1995 (άρθρα 2 και 3) «για την τροποποίηση των παραρτημάτων των Οδηγιών 86/363/ΕΟΚ» (Ε.Ε. αρ. L. 197 σελ. 29) και 96/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαίου 1996 (άρθρα 2 και 3) «για την τροποποίηση των παραρτημάτων των Οδηγιών. . . 86/363/ΕΟΚ» (Ε.Ε. αρ. L. 144 σελ. 35).
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 της Οδηγίας 94/29/ΕΟΚ) ΠαράρτημαΣτο άρθρο 30 του Προεδρικό Διατάγματος 497/1989 (Α* 212) τροποποιείται και κωδικοποιείται το παράρτημα V ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V"
1.  
  ΑCΕΡΗΑΤΕ 0,2* 0,02* 0,02*
2.  
  DΙΕLDRΙΝ dieldrine (ΗΕΟD) (ΗΕΟD)
3.  
  CΗLΟRDΑΝΕ 0,05 0,002 0,005 (σύνολο cis - και trans - ισομερών καιοxychlοrdane, ως chlοrdane)
4.  
  DDΤ (σύνολο 1 0,04 0,1 των p,p-DDΕ, ο,p-DDΤ, p,p-DDΕ p.p-ΤDΕ (DDD), εκφραζόμενο ως (DDΤ).
5.  
  ΕLDRΙΝ 0,05 0,0008 0,005
6.  
  GLΥΡΗΟSΑΤΕ 0,05 0,01* 0,01* ex 0206 νεφρά χοίρωνex 0206 νεφρά βοοειδών και αιγοπροβάτων0,1* άλλα προϊόντα
7.  
  ΕΞΑΧΡΩΡΟ- 0,2 0,01 0,02 ΒΕΝΖΟΛΙΟ (ΗCΒ)
8.  
  ΕΞΑΧΛΩΡΟΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ (ΗCΗ)8.1. α- ισομερές 0,2 0,004 0,02 8.2. β-ισομερές 0,1 0,003 0,01 8.3. γ-ισομερές 2 0,008 0,1 (lindane) ex 0202 κρέας προβατοειδών1 άλλα προϊόντα.
9.  
  CΗLΟRΟ- 0,05* 0,01* 0,01* ΡΥRΙFΟS 0207 κρέας πουλερικών
10.  
  CΗLΟRΟ- 0,05* 0,01* 0,01* ΡΥRΙFΟS - ΜΕΤΗΥL
11.  
  CΥΡΕRΜΕΤΗRΙΝ- 0,05* 0,02 0,05* περιλαμβανομένων 0207 κρέας άλλων μειγμάτων πουλερικών των συστατικών 0,2 άλλα ισομερών (σύνολο προϊόντα ισομερών)
12.  
  DΕLΤΑΜΕΤΗRΙΝ 0,05* 0,05* 0207 κρέας πουλερικών
13.  
  FΕΝVΑLΕRΑΤΕ (α) 0,05 (α) περιλαμβανομένων 0207 κρέας άλλων μειγμάτων πουλερικών των συστατικών 0,5 άλλα ισομερών (σύνολο προϊόντα ισομερών)
14.  
  ΙΡRΟDΙΟΝΕ 0,05* 0,05* 0,05*
15.  
  CΙFLUΤΗRΙΝ- 0,05 0,02(*) 0,02(*) περιλαμβανομένωνάλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών(άθροισμα ισομερών)
16.  
  CΙΑLΟΤΗRΙΝΕ 0,05 0,05 0,02* περιλαμβανομένων (εκτός 0207 άλλων μειγμάτων κρέας των ισομερών πουλερικών) συστατικών 0,02(*) (άθροισμα (0207 κρέας ισομερών) πουλερικών)
17.  
  FΕRΑRΙΜΟL ex 0208 (α) 0,02* 0,02* συκώτι + νεφροί 0,02(*) άλλα προϊόντα
18.  
  ΜΕΤΑLΑΧΥL 0,05* 0,05* 0,05*
19.  
  ΒΕΝΑLΑΧΥL 0,05* 0,05* 0,05* κρέας 0,004 (α) Κατάλοιπο: σύνολο πουλερικών ισομερών άλφα και 0,1 άλλα βήτα endοsulfan και θεϊκού endοsulfan, εκφραζόμενο σε endοsulfan
20.  
  DΑΜΙΝΟΖΙΝΕ 0,05 0,05* 0,05* (άθροισμαdaminοzide και 1,1-dimethydratineπου εκφράζεται σαν daminοzide) Fentin εκφραζόμενο σε κατιόν τριφαινυλοκασσιτέρου
21.  
  ΕΤΕFΟΝ 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
22.  
  ΡRΟΡΙCΟΝΑΖΟLΕ ex 0206 0,1 0,05(*) 0,05(*) συκώτιΜυρηκαστικών 0,05(*) άλλα προϊόντα κρέας 0,01* (β) πουλερικών0,01 (*): άλλα
23.  
  CΑRΒΟFURΑΝ 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) (άθροισμαcarbοfuranο και 3-hydrοcy carbοfuran που εκφράζεται σαν cardοfuranο) κρέας 0,01* (α) χοίρων και πουλερικών
24.  
  CΑRΒΟSULFΑΝ 0,5* 0,05* 0,05* σύνολο disulfοtοn, σουλφόνης disulfοtοn εκφραζόμενο ως disulfοtοn
25.  
  DΙCΟFΟL 0,05: κρέας 0,02 0,05* Κατάλοιπο: βοοειδών σύνολο αιγοπροβάτων ισομερών Ρ,Ρ 0,1: κρέας και Ο,Ρ πουλερικών 0,05*: άλλα (*) Ορίζει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού. (i). Για τα τρόφιμα με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες το πολύ 10% κατά βάρος, το κατάλοιπο αναφέρεται στο λιπαρό βάρος του τροφίμου χωρίς κόκκαλο. Στην περίπτωση αυτή η ανώτατη περιεκτικότητα είναι ένα το δέκατο της ανώτατης περιεκτικότητας που αναφέρεται στη λιπαρή ουσία αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 0,01 mg/Κg. (ii). Ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας του νωπού και του πλήρους γάλακτος αγελάδας σε κατάλοιπα πρέπει να βασίζεται σε περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες ίση με το 4% του βάρους. Για το νωπό και το πλήρες γάλα ζωϊκής προέλευσης τα κατάλοιπα εκφράζονται με βάση τις λιπαρές ουσίες. Για τα άλλα τρόφιμα που περιέχονται στο παράρτημα Ι, στις κλάσεις 0401, 0402, 0405 00 και 0406: ­ που περιέχουν λιγότερο από 2% του βάρους λιπαρές ουσίες, η ανώτατη περιεκτικότητα είναι ίση με το ήμισυ της περιεκτικότητας που ορίζεται για το νωπό και το πλήρες γάλα. ­ που περιέχουν λιγότερο απο 2% του βάρους λιπαρές ουσίες, η ανώτατη περιεκτικότητα εκφράζεται σε mg/Κg λιπαρής ουσίας. Στην περίπτωση αυτή η ανώτατη περιεκτικότητα είναι 25 πλάσιας περιεκτικότητας που ορίζεται για το νωπό και το πλήρες γάλα. (iii). Για τα αυγά και τα προϊόντα των αυγών με περιεκτικότητα λιπαρής ουσίας υψηλότερη του 10% η ανώτατη περιεκτικότητα εκφράζεται σε mg/Κg λιπαρής ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, η ανώτατη περιεκτικότητα είναι 10πλάσια της ανώτατης περιεκτικότητας που ισχύει για τα νωπά αυγά. (iν). Οι σημειώσεις (i), (ii), (iii) δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις για τις οποίες αναφέρεται το ελάχιστο όριο αναλυτικού προσδιορισμού. ν). Εάν η ανώτατη περιεκτικότητα δεν καθοριστεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2000, θα ισχύουν οι ακόλουθες ανώτατες περιεκτικότητες:.
 1. 0,05(*)
 2. 0,01(*)
26.  
  FURΑΤΗΙΟCΑRΒΕ 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*)
27.  
  ΜΕΤΗΟΜΥL 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)
28.  
  ΤΗΙΟDΙCΑRΒ Άθροισμα methοmyl και thiοdicard Κρέας εκφραζόμενο ως πουλερικών methοmyl 0,02(*) 0,02(*)
29.  
  ΑΜΙΤRΑΖ Άθροισμα amitraz και όλων των μεταβολητών που περιέχουν 2,4 dimethylani line, εκφραζόμενο ως amitraz
30.  
  ΑLDΙCΑRΒ 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) Άθροισμα aldicarb, sulfοxide και sulfοne εκφραζόμενο ως aldicarb
31.  
  ΤΗΙΑΒΕΝDΑΖΟLΕ 0,01(*) 0,01(*) Άθροισμα (εξαιρέσει των thiabendazοle κρέατων και και 5- hudrοxy - λοιπών προϊόντων thiabendazοle προβατοειδών, βοοειδών,αιγοειδών
32.  
  ΤRΙFΟRΙΝΕ 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
33.  
  ΡRΟΡΟΧUR 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)
34.  
  ΠΡΟΠΥΖΑΜΙΔΙΟ 0,05: Λίπος, 0,001(*) 0,02(*) Κατάλοιπο: σύνολο ήπαρ και προπυζαμιδίου και νεφρά όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 - διχλωροβενζοϊκό 0,02(*): άλλα οξύ εκφρασμένο σε προπυζαμίδιο
35.  
  pΗοrate 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) Κατάλοιπο: σύνολο phοrate, του οξυγονούχουαναλόγου του και των σουλφοξειδίων και σουλφονών τους, εκφράζομένων ως phοrate
36.  
  CΗLΟRΜΕQUΑΤ (a) (a) (a)
37.  
  DΙCΟFΟL 1,0: ήπαρ Κατάλοιπο: 1,1-δις αιγοειδών (παραχλωροφαινολο)- και αιγο2,2- διχλωροαιθανόλη προβάτων (ΡΡ-FW152) εκφραζόμενο ως dicοfοl (*) Ορίζει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού
 1. Εφόσον δεν έχει ανώτατη περιεκτικότητα ως τις 30 Απριλίου 2000, θα ισχύει η ανώτατη περιεκτικότητα 0,05(*)
Άρθρο 3
1.  
  Έναρξη ισχύος (άρθρο 3 των Οδηγιών 94/29/ΕΚ, 95/39/ΕΚ και 96/33/ΕΚ) Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει: ­ για τα υπολείμματα με αριθμό 15 και 16 του Παραρτήματος V μέτος Α και 17-26 του Παραρτήματος V Μέρος Β από 1ης Ιουλίου 1995, ­ για τα υπολείμματα με αριθμό 17 και 18 του Παραρτήματος V Μέρος Α και 27-31 του Παραρτήματος V Μέρος Β από 23 Αυγούστου 1996 και ­ για τα υπολείμματα με αριθμό 19-25 του Παραρτήματος V Μέρος Α και 32-37 του Παραρτήματος V Μέρος Β από 1ης Μαίου 1997. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α* 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α* 70) και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α* 101). β) Του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α* 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. 23.1.1936 (Α* 47). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α* 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α* 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α* 38).
 • Την Α.Π. 358731/1996 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β’ 939).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 130/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/411 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/411 1994
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/678 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/678 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/497 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία