ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/96

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση α) του Π.Δ/τος 316/1990 «υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληροί το κατεψυγμένο σπέρμα βοοειδών ...» (Α*130) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου και β) του Π.Δ/τος 312/1991 «υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα έμβρυα βοοειδών ...» (Α*109) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 94/113/ ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ Α Τροποποίηση και συμπλήρωση Π.Δ/τος 316/1990 (Α*130) *Αρθρο 2 (άρθρο 1 οδηγίας 93/60/ΕΟΚ) Το Π.Δ/γμα 316/1990 (Α*130) τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στον τίτλο και στο άρθρο 1 διαγράφεται η λέξη «κατεψυγμένο». 2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «*Αρθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας 88/407/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 και 3 της οδηγίας 93/60/ΕΟΚ) 1.Επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρματος ταύρων που αντιδρούν αρνητικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή τη δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση της λοιμώδους ρινοτραχειϊτιδας των βοοειδών ή της λοιμώδους φλυκταινώδους αιδιοκολπίτιδας ή που αντιδρούν θετικά μετά τον εμβολιασμό που γίνεται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. Απαγορεύεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998, η εισαγωγή σπέρματος ταύρων που αντιδρούν θετικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή τη δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση της λοιμώδους ρινοτραχειϊτιδας των βοοειδών ή της λοιμώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας και που δεν έχουν εμβολιασθεί σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 2.Σε περίπτωση εισαγωγής σπέρματος από ταύρο ο οποίος έχει εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της συλλογής, ποσοστό 5% του σπέρματος κάθε συλλογής (με κατώτατο όριο 5 σωληνάρια) , υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού για ανίχνευση αφθώδους πυρετού με αρνητικά αποτελέσματα.» 3. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: «*Αρθρο 12 (άρθρο 12 οδηγίας 88/407/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.4 της οδηγίας 93/60/ΕΟΚ) Οι κανόνες που προβλέπονται από το Μέρος Γ* του Π.Δ/τος 420/1993 «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης ...» (Α*179) εφαρμόζονται ιδίως για την οργάνωση και την παρακολούθηση των διενεργητέων ελέγχων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, καθώς και για τα εφαρμοστέα μέτρα διασφάλισης». 4. Τα άρθρα 13 και 14 καταργούνται. Τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20 γίνονται 13, 14, 15, 16, 17, 18 αντιστοίχως. 5. Το άρθρο 18 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: α) Στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο ΙΙ, το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο σημείο στ) περίπτωση i) : «Επιπλέον μπορούν να αποθηκεύονται κατεψυγμένα έμβρυα σε εγκεκριμένα κέντρα εφόσον: η αποθήκευση αυτή υπόκειται σε έγκριση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, τα έμβρυα πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ/τος 312/1991 (Α*179) ,για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών, τα έμβρυα αποθηκεύονται σε χωριστές φιάλες αποθήκευσης σε εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης σπέρματος.» β) Στο Παράρτημα Α* Κεφάλαιο ΙΙ σημείο στ) ,η περίπτωση νii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «νii) κάθε ατομική δόση σπέρματος φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερμαδοτότη, το όνομα του κέντρου και την ορολογική κατάσταση του ζώου όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχειϊτιδα των βοοειδών και τη λοιμώδη φλυκταινώ δη αιδοιοκολπίτιδα,ενδεχομένως υπό κωδικοποιημένη μορφή.Τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγμα του σήματος αυτού καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19 της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ.» γ) Τα παραρτήματα Β, Γ και Δ αντικαθίστανται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΙΝ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. Τα βοοειδή που εισέρχονται σε κέντρο συλλογής σπέρματος πρέπει: α) να έχουν υποβληθεί σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον 30 ημερών μακρυά από το αγρόκτημα προέλευσης σε χώρο ειδικά εγκεκριμένο για το λόγο αυτό από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, στον οποίο δεν υπάρχουν άλλα δίχηλα του ιδίου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού, β) πριν από την είσοδό τους στο χώρο απομόνωσης που αναφέρεται στο σημείο α) , να έχουν ληφθεί από αγέλες οι οποίες να έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως απαλλαγμένες από φυματίωση και βρουκέλλωση, σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 125/1986 (Α*43) . Δεν επιτρέπεται τα ζώα αυτά να έχουν παραμείνει προηγουμένως σε μία ή περισσότερες αγέλες υποδεέστερου καθεστώτος, γ) να προέρχονται από αγέλη απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, όπως ορίζεται στο Π.Δ/γμα 125/1986 (Α*43) ή να έχουν γεννηθεί από αγελάδα η οποία υποβλήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμασία ανοσοδιάχυσης Αgar Gel, σύμφωνα με το παράρτημα Ζ του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) , μετά την αποκοπή των ζώων από το θηλασμό τους από την αγελάδα-μητέρα τους.Στην περίπτωση ζώων που προέρχονται από μεταφορά εμβρύου, ως «μητέρα» νοείται το ζώο υποδοχής του εμβρύου. Αν η απαίτηση αυτή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, το σπέρμα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών εφόσον ο σπερματοδότης δεν φθάσει την ηλικία των δύο ετών και δεν υποβληθεί στις δοκιμασίες του κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος 1 σημείο iii) με αρνητικά αποτελέσματα, δ) πριν από την περίοδο απομόνωσης που αναφέρεται παραπάνω στο σημείο α) και εντός των προηγουμένων 30 ημερών υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιμασίες στις οποίες αντέδρασαν αρνητικά: i) ενδοδερμικός φυματινισμός σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Β του Π.Δ/τος 125/1986(Α*43) , ii) δοκιμασία ορροσυγκόλλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Γ του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml ή δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα απο 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ΙCFΤ) . iii) ορολογική δοκιμασία για ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Ζ του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) , iν) δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση μολυσματικής ρινοτραχειίτιδας ή μολυσματικής φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοοειδών, ν) δοκιμασία απομόνωσης ιού (δοκιμασία φθοριζόντων αντισωμάτων ή δοκιμασία ανοσοϋπεροξιδάσης) για τη διαρροϊκή ίωση των βοοειδών. Στην περίπτωση ζώων ηλικίας κάτω των έξι μηνών η δοκιμασία αυτή αναβάλλεται μέχρις ότου τα ζώα φθάσουν στην ηλικία αυτή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη διεξαγωγή των ελέγχων του σημείου δ) στο σταθμό απομόνωσης, εφόσον τα αποτελέσματα γίνουν γνωστά πριν από την έναρξη της περιόδου των 30 ημερών που προβλέπεται στο σημείο ε), ε) κατά την απομόνωση για τουλάχιστον 30 ημέρες, που αναφέρεται στο παραπάνω σημείο α) , να έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά αποτελέσματα: i) δοκιμασία ορρροσυγκόλλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Γ του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησηςανά ml ή δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ΙCFΤ) , ii) δοκιμασία φθοριζόντων αντισωμάτων και καλλιέργεια για τη μόλυνση «campylοbacter fοetus» σε δείγμα ποσθικού υλικού ή κολπικού εκπλύματος. Σε περίπτωση θηλυκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοκιμασία συγκόλλησης κολπικής βλέννης, iii) μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια για τη διαπίστωση μόλυνσης από «trichοmοnas fοetus» σε δείγμα κολπικού ή ποσθικού εκπλύματος. Σε περίπτωση θηλυκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοκιμασία συγκολλήσεως κολπικής βλέννης, iν) δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας ή λοιμώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοοειδών. Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από αυτές τις δοκιμασίες, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από το χώρο απομόνωσης.Στην περίπτωση ομαδικής απομόνωσης, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επανέλθουν τα υπόλοιπα ζώα σε κατάσταση που να τους επιτρέπει να γίνουν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με το παρόν παράρτημα. 2. *Ολες οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή. 3. Τα ζώα εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνο με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. *Ολα τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους και εξόδους ζώων από το κέντρο καταγράφονται. 4. Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της εισόδου τους και πρέπει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να προέρχονται από χώρο απομόνωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο α) , ο οποίος, κατά την ημέρα της αποστολής, πληροί επίσημα τους ακόλουθους όρους: α) βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 10 χλμ. στην οποία από 30 τουλάχιστον μέρες,δεν υπήρξε κρούσμα αφθώδους πυρετού, β) για τρείς τουλάχιστον μήνες είναι απαλλαγμένος από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση, γ) είναι, από 30 τουλάχιστον μέρες,απαλλαγμένος από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) . 5. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον κατά τους 12 προηγούμενους μήνες, έχουν εκτελεστεί οι συνήθεις δοκιμασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται από ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο όπου επικρατεί η ίδια κατάσταση υγείας χωρίς απομόνωση και χωρίς δοκιμασίες, εάν η μεταφορά εκτελείται κατευθείαν. Το συγκεκριμένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με δίχηλα που η κατάσταση της υγείας τους είναι χαμηλότερου επιπέδου, και το μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει απολυμανθεί. Εάν η μεταφορά από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών, τότε γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 125/1986 (Α*43) . ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. *Ολα τα βοοειδή που διαμένουν σε ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος υποβάλλονται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στις ακόλουθες εξετάσεις ή θεραπευτική αγωγή: i) ενδοδερμικός φυματινισμός, για φυματίωση σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Β του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) , με αρνητικά αποτελέσματα, ii) δοκιμασία ορροσυγκόλλησης για βρουκέλλωση η οποία εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Γ του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml ή δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ΙCFΤ) , iii) δοκιμασία ανίχνευσης ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Ζ του Π.Δ/τος 125/1986 (Α*43) , με αρνητικά αποτελέσματα, iν) για τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών ή τη λοι μώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα,δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία ΕLΙSΑ με αρνητικά αποτελέσματα. Μπορεί να πραγματοποιείται εμβολιασμός κατά των ανωτέρω ασθενειών σε ταύρους που έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δοκιμασία οροεξουδετέρωσης είτε με μία δόση θερμοευαίσθητου ζώντος εμβολίου που χορηγείται από τη μύτη, είτε με δύο δόσεις αδρανοποιημένου εμβολίου σε διάστημα όχι μικρότερο από τρείς και όχι μεγαλύτερο από τέσσερις εβδομάδες. Στη συνέχεια ο εμβολιασμός επαναλαμβάνεται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από έξι μήνες, ν) δοκιμασία φθοριζόντων αντισωμάτων και καλλιέργεια για τη μόλυνση «campylοbacter fοetus» σε δείγμα ποσθικού υλικού ή κολπικού εκπλύματος. Σε περίπτωση θηλυκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοκιμασία συγκολλήσεως κολπικής βλέννης. 2. *Ολες οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένο εργαστήριο. 3. Εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες πρέπει να απομονώνεται και το σπέρμα του, που έχει συλλεγεί από την τελευταία δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Το σπέρμα που έχει συλλεγεί από όλα τα άλλα ζώα του συγκεκριμένου κέντρου, από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δοκιμασία με τα θετικά αποτελέσματα, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μέχρις ότου αποκατασταθεί η υγεία των ζώων του κέντρου αυτού. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τους ορροθετικούς ταύρους οι οποίοι, πριν από τον πρώτο τους εμβολιασμό που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα στο κέντρο γονιμοποίησης, έχουν υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ΕLΙSΑ για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών ή λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα. Οι ορροθετικοί ταύροι πρέπει να απομονώνονται, δεδομένου ότι το σπέρμα τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις για το εμπόριο σπέρματος από τα ζώα αυτά, για άλλα κράτη μέλη εκτός της χώρας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1. Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα που: α) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα συλλογής, β) i) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους δώδεκα μήνες πριν τη συλλογή του σπέρματος ή ii) έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους δώδεκα μήνες πριν τη συλλογή του σπέρματος, οπότε ποσοστό 5% του σπέρματος κάθε συλλογής (με κατώτατο όριο πέντε σωληνάρια) υποβάλλεται σε μία δοκιμασία απομόνωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, με αρνητικά αποτελέσματα, γ) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τις 30 ημέρες πριν από τη συλλογή, δ) έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος για μια συνεχή περίοδο 30 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία συλλογής σπέρματος εφόσον πρόκειται για συλλογή νωπού σπέρματος, ε) δεν τους επιτρέπεται να οχεύουν, στ) βρίσκονται σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία είναι απαλλαγμένα από αφθώδη πυρετό τουλάχιστον 3 μήνες πριν και 30 ημέρες ύστερα από τη συλλογή ή, εφόσον πρόκειται για νωπό σπέρμα, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, και τα οποία βρίσκονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιομέτρων στην οποία τις 30 τουλάχιστον τελευταίες ημέρες δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού, ζ) παρέμειναν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία, επί 30 ημέρες πριν και επί 30 ημέρες ύστερα από τη συλλογή ή, εφόσον πρόκειται για νωπό σπέρμα, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, ήταν απαλλαγμένα από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται, σύμφωνα με το παράρτημα Ε του Π.Δ/τος 125/1986 (Α’ 43) . 2. Τα αντιβιοτικά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να προστεθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις στην τελική αραίωση του σπέρματος: Τουλάχιστον: 500 διεθνείς μονάδες ανά ml στρεπτομυκίνη, 500 διεθνείς μονάδες ανά ml πενικιλλίνη, 150 μg ανά ml Lincοmycin, 300 μg ανά ml Spectinοmycin. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί συνδυασμοί αντιβιοτικών με ισοδύναμο αποτέλεσμα κατά των καμπυλοβακτηρίων, των λεπτοσπείρων και των μυκοπλασμάτων. Αμέσως μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών αυτών το αραιωμένο σπέρμα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 5°C για 45 λεπτά τουλάχιστον. 3. Το σπέρμα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει: i) να αποθηκεύεται, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, επί 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για το νωπό σπέρμα, ii) να μεταφέρεται στο κράτος μέλος προορισμού σε φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση και οι οποίες έχουν σφραγισθεί και αριθμηθεί πριν από την αποστολή από τον εγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθμός ............... Χώρα συλλογής: ................................................. Αρμόδια Αρχή: .................................................. Αρμόδια τοπική αρχή: ........................................... Ι. Στοιχεία σπέρματος ................................................................. Αριθμός Ημερομηνία(ες) Στοιχεία του ζώου Φυλή Ημερομηνία δόσεων συλλογής σπερματοδότη γέννησης ΙΙ. Προέλευση του σπέρματος Διεύθυνση του (των) κέντρου (ων) συλλογής σπέρματος: ........... ................................................................. ................................................................. Αριθμός έγκρισης του (των) κέντρου (ων) συλλογής σπέρματος: .... ................................................................. ................................................................. ΙΙΙ. Προορισμός του σπέρματος Το σπέρμα θα σταλεί από ......................................... (τόπος φόρτωσης) στ. ......................................... (χώρα και τόπος προορισμού) με ......................................... (μεταφορικό μέσο) Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα: ............................ ................................................................. ................................................................. Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη: ............................ ................................................................. ................................................................. ΙV. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος κτηνίατρος βεβαιώ: 1. Ότι οι όροι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης του σπέρματος που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 88/407/ΕΟΚ. 2. Ότι το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω στάλθηκε στον τόπο φόρτωσης σε σφραγισμένο περιέκτη, υπό όρους που είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ, και φέρει τον αριθμό ...... 3. Ότι το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω έχει συλλεγεί σε κέντρο στο οποίο όλοι οι ταύροι παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσματα στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ΕLΙSΑ για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα βοοειδών ή λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα που εκτελέστηκε σύμφωνα με την οδηγία 88/407/ΕΟΚ (1) . 4. Ότι το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω έχει ληφθεί από ταύρους : i) για τους οποίους ήταν αρνητικά τα αποτελέσματα της δοκιμασίας οροεξουδετέρωσης ή της δοκιμασίας ΕLΙSΑ για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα βοοειδών ή λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα που εκτελέστηκε σύμφωνα με την οδηγία 88/407/ΕΟΚ (1) , ή ii) οι οποίοι αντέδρασαν θετικά στις δοκιμασίες που αναφέρονται στο σημείο i, αλλά οι οποίοι είχαν ήδη παρουσιάσει αρνητικά αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυτές πριν από τον πρώτο τους εμβολιασμό που εκτελέστηκε σύμφωνα με την οδηγία, στο κέντρο γονιμοποίησης (1) , ή iii) για τους οποίους ήταν θετικά τα αποτελέσματα της δοκιμασίας οροεξουδετέρωσης ή της δοκιμασίας ΕLΙSΑ για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα βοοειδών ή λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα και οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με την οδηγία 88/407/ΕΟΚ (1) και ότι στην περίπτωση αυτή,το σπέρμα προέρχεται από συλλογή η οποία είχε υποβληθεί,με αρνητικά αποτελέσματα,σε εξέταση με εμβολιασμό ή σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού (1) ,που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ στο εργαστήριο ....................... ....................(2) (4) . 5. Ότι το προαναφερόμενο σπέρμα έχει ληφθεί από ταύρους: i) οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους 12 μήνες πριν από τη συλλογή του σπέρματος (1) , ή ii) οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους 12 μήνες πριν από τη συλλογή του σπέρματος και στην περίπτωση αυτή, το σπέρμα προέρχεται από συλλογή της οποίας ένα ποσοστό 5% κάθε συλλογής που προορίζεται για συναλλαγές (με κατώτατο όριο 5 σωληνάρια) έχει υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού για ανίχνευση αφθώδους πυρετού στο εργαστήριο ............................... .................(2). 6. Ότι το σπέρμα ήταν αποθηκευμένο, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, για μια ελάχιστη περίοδο 30 ημερών προ της αποστολής (3) . ......................................... (τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα ................................ (υπογραφή) ..................................................... (ονοματεπώνυμο με κεφαλαία) __________________________________________________ΜΕΡΟΣ Β* Τροποποίηση και συμπλήρωση Π.Δ/τος 312/1991 (Α*109) . Άρθρο 3 (άρθρο 1 οδηγίας 93/52/ΕΟΚ) Το Π.Δ/γμα 312/1991 (Α*109) τροποποιείται ως εξής: 1.Στο άρθρο 1, το κείμενο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2.Το παρόν διάταγμα δεν ισχύει για έμβρυα παραγόμενα με μεταφορά πυρήνων. » 2.Στο άρθρο 2 προστίθεται σημείο ζ) ως εξής: «ομάδα παραγωγής εμβρύων:επισήμως εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων για την τεχνητή (in νitrο) γονιμοποίηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου παραρτήματος, » 3.Στο άρθρο 3, το πρώτο εδάφιο του σημείου α) αντικαθίσταται ως εξής: «να έχουν συλληφθεί μετά από τεχνητή σπερματέγχυση ή τεχνητή (in νitrο) γονιμοποίηση με σπέρμα ταύρου ενός κέντρου συλλογής σπέρματος που έχει εγκριθεί για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση σπέρματος ή με σπέρμα εισαχθέν σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 316/1990 (Α*109) » 4.Το άρθρο 4 καταργείται και γίνεται αναρίθμηση των άρθρων το οποίο με την αναρίθμηση γίνεται 4. 5.Στο άρθρο 5 το οποίο με την αναρίθμηση γίνεται 4 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8.Η έγκριση ομάδας παραγωγής εμβρύων που προέρχονται από τεχνητή (in νitrο) γονιμοποίηση χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του αντίστοιχου παραρτήματος του παρόντος διατάγματος και εφόσον η ομάδα παραγωγής εμβρύων μπορεί να τηρήσει τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του παρόντος, ιδίως δε τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως 7 οι οποίες εφαρμόζονται mutatis mutandis. » 6.Στο άρθρο 9, το οποίο με την αναρίθμηση γίνεται άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3.*Οσον αφορά τον καθορισμό των υγειονομικών απαιτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τον αφθώδη πυρετό, επιτρέπεται να εισάγονται: - μόνον κατεψυγμένα έμβρυα, από τρίτες χώρες που εφαρμόζουν τον εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού. Τα έμβρυα αυτά αποθηκεύονται υπό εγκεκριμένες συνθήκες για ελάχιστη περίοδο 30 ημερών πριν την αποστολή, - τα ζώα δότες πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο δεν έχει εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της συλλογής και για την οποία δεν έχει ληφθεί κανένα απαγορευτικό μέτρο απομόνωσης. » 7.Το άρθρο 11, το οποίο με την αναρίθμηση γίνεται άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 (άρθρο 11 οδηγίας 89/556/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγρ.7 της οδηγίας 93/52/ΕΟΚ) Οι διατάξεις του Μέρους Γ του Π.Δ/τος 420/1993 (Α*179) εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την οργάνωση των ελέγχων που πραγματοποιούνται και τη συνέχεια που δίδεται στους ελέγχους αυτούς, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα διασφάλισης. » 8.Τα άρθρα 12 και 13 καταργούνται. Άρθρο 4 (Παραρτήματα Οδηγίας 89/556/ΕΟΚ όπως έχουν τροποποιηθεί από την απόφαση 94/113/ΕΚ) . Στο άρθρο 19 το οποίο με την αναρίθμηση γίνεται άρθρο 15 του Π.Δ/τος 312/1991 (Α*109) τα παραρτήματα Α, Β και Γ αντικαθίστανται από τα παραρτήματα Α, Β και Γ του παρόντος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Όροι για την έγκριση συλλογής εμβρύων και ομάδων συλλογής εμβρύων Μία ομάδα συλλογής εμβρύων μπορεί να εγκρίνεται, όταν ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση εμβρύων πρέπει να διενεργούνται είτε από έναν κτηνίατρο ομάδας είτε, υπ’ ευθύνη του, από έναν ή περισσότερους ικανούς τεχνικούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στις μεθόδους και τις τεχνικές υγιεινής. β) η ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να τελεί υπό τη γενική επίβλεψη και υπό την αρχή του επίσημου κτηνιάτρου, γ) για την εξέταση, την επεξεργασία και τη συσκευασία των εμβρύων, η ομάδα συλλογής πρέπει να διαθέτει μόνιμες ή κινητές εργαστηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιφάνεια εργασίας, ένα μικροσκόπιο και μία κρυογονική εγκατάσταση, δ) στην περίπτωση μόνιμων εργαστηριακών εγκαταστάσεων, η ομάδα συλλογής πρέπει να διαθέτει: - ένα χώρο για τους χειρισμούς των εμβρύων. Ο χώρος αυτός πρέπει να γειτνιάζει με τη ζώνη που χρησιμοποιείται για το χειρισμό των δοτριών, αλλά να χωρίζεται από αυτήν με υλικό χώρισμα, - ένα χώρο ή μία ζώνη για τον καθαρισμό και την αποστείρωση των εργαλείων και του υλικού που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ή το χειρισμό των εμβρύων, - όταν πρόκειται να διεξαχθούν επί του εμβρύου μικροχειρισμοί κατά τους οποίους λαμβάνει χώρα διάτρηση της διαφανούς ζώνης απαιτούνται κατάλληλες εγκαταστάσεις στρωτής ροής, οι οποίες καθαρίζονται σωστά και απολυμαίνονται για κάθε νέα παρτίδα εμβρύων. ε) στην περίπτωση κινητού εργαστηρίου, η ομάδα συλλογής πρέπει να διαθέτει ένα ειδικά εξοπλισμένο τμήμα του οχήματος. Το τμήμα αυτό πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη, από τα οποία: - το ένα χρησιμοποιείται για την εξέταση και το χειρισμό των εμβρύων, και πρέπει να είναι καθαρό, και - το άλλο χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και υλικού που έρχονται σε επαφή με τις δότριες. Ένα κινητό εργαστήριο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε επαφή με ένα μόνιμο εργαστήριο, ώστε να εξασφαλίζει την αποστείρωση των εργαλείων του και τον εφοδιασμό του σε υγρά και άλλα προϊόντα που χρειάζονται για τη συλλογή και το χειρισμό των εμβρύων. Επιπλέον, για την έγκριση μιας ομάδας ως ομάδας παραγωγής και επεξεργασίας εμβρύων που λαμβάνονται με γονιμοποίηση in νitrο/και καλλιέργεια in νitrο, η ομάδα πρέπει να πληροί επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: στ) το προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται για τις κατάλληλες μεθόδους ελέγχου νόσων και εργαστηριακές μεθόδους και ιδίως για εργασία σε αποστειρωμένο περιβάλλον, ζ) το προσωπικό πρέπει να έχει στη διάθεσή του μόνιμο εργαστήριο εφοδιασμένο: - με επαρκή εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ιδιαίτερο χώρο για τη λήψη ωοκυττάρων από τις ωοθήκες και ιδιαίτερους χώρους για την επεξεργασία ωοκυττάρων και εμβρύων και την αποθήκευση εμβρύων, - με εγκαταστάσεις στρωτής ροής για την επεξεργασία ωοκυττάρων σπέρματος και εμβρύων. Ωστόσο, η φυγοκέντρηση του σπέρματος μπορεί να γίνεται έξω από τις εγκαταστάσεις στρωτής ροής, εφόσον λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας, η) όταν η συλλογή ωοκυττάρων και άλλων ιστών πρόκειται να γίνει σε σφαγείο, το προσωπικό πρέπει να έχει στη διάθεσή του κατάλληλο εξοπλισμό για τη συγκέντρωση και μεταφορά των ωοθηκών και λοιπών ιστών στο εργαστήριο με ασφάλεια και με όλες τις υγειονομικές προφυλάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ *Οροι για τη συλλογή,την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά των εμβρύων από την εγκεκριμένη ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων 1. Συλλογή και επεξεργασία. α) Τα έμβρυα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από μια εγκεκριμένη ομάδα συλλογής, χωρίς να έλθουν σε επαφή με άλλες παρτίδες εμβρύων που δεν ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος δ/τος. β) Τα έμβρυα συλλέγονται σε χώρο απομονωμένο από τα άλλα τμήματα της εγκατάστασης, ή της εκμετάλλευσης, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να είναι δυνατόν να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. γ) Η επεξεργασία (εξέταση, πλύση, χειρισμός και τοποθέτηση σε αποστειρωμένα δοχεία που μπορούν να αναγνωρισθούν) των εμβρύων γίνεται είτε σε μόνιμο είτε σε κινητό εργαστήριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ζώνη για την οποία ισχύουν μέτρα απαγόρευσης ή απομόνωσης. δ) Όλα τα εργαλεία που έρχονται σε επαφή με τα έμβρυα ή με τη δότρια αγελάδα κατά τη συλλογή και την επεξεργασία πρέπει να είναι μιας χρήσης ή να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται κατάλληλα πριν χρησιμοποιηθούν. ε) Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή και τη μεταφορά των εμβρύων πρέπει να προέρχονται από πηγές που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή, πριν χρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος. *Ολα τα χημικά μέσα και τα διαλύματα αποστειρώνονται με εγκεκριμένες μεθόδους σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο της διεθνούς ένωσης για τη μεταφορά εμβρύων (ΙΕΤS) . Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΙΕΤS στα χρησιμοποιούμενα χημικά μέσα μπορούν να προστεθούν και τα αντιβιοτικά. στ) Τα δοχεία αποθήκευσης και μεταφοράς πρέπει να απολυμένονται κατάλληλα ή να αποστειρώνονται πριν από κάθε αναπλήρωση. ζ) Ο χρησιμοποιούμενος κρυογόνος παράγοντας δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης. η) Κάθε δοχείο εμβρύων, καθώς και το δοχείο μέσα στο οποίο αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα έμβρυα, πρέπει να φέρει εμφανές σήμα κωδικό χάρη στο οποίο να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται εύκολα η ημερομηνία συλλογής των εμβρύων, η φυλή και η ταυτότητα του σπερματοδότη και της δότριας αγελάδας, καθώς και ο αριθμός μητρώου της ομάδας. Τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγμα αυτού του σήματος κωδικού καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ. θ) Κάθε έμβρυο πλένεται τουλάχιστον δέκα φορές σε ειδικό υγρό για έμβρυα, το οποίο αλλάζεται κάθε φορά, και το οποίο, εκτός αντιθέτου αποφάσεως η οποία λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του σημείου γ) , πρέπει να περιέχει τριψίνη σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες. Κάθε πλύση γίνεται με υγρό αραιωμένο εκατό φορές σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο και κάθε μεταφορά εμβρύων γίνεται με αποστειρωμένο μικροσιφώνιο. ι) Μετά την τελευταία πλύση, ολόκληρη η επιφάνεια κάθε εμβρύου εξετάζεται με το μικροσκόπιο σε μεγέθυνση κατά 50 φορές τουλάχιστον για να διαπιστωθεί αν η διαφανής ζώνη είναι άθικτη, χωρίς καμία προσκολλημένη ξένη ουσία. Κάθε μικροχειρισμός που περιλαμβάνει διάτρηση της διαφανούς ζώνης, πρέπει να διεξάγεται στις προς τούτου εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και μετά την τελευταία πλύση και εξέταση. Τέτοιοι μικροχειρισμοί δεν μπορεί να διενεργούνται επί εμβρύου στο οποίο η διαφανής ζώνη δεν είναι άθικτη. ια) Κάθε παρτίδα εμβρύων που κρίνεται κατάλληλη κατόπιν της εξέτασης που αναφέρεται στο σημείο ι) , τοποθετείται σε ένα αποστειρωμένο δοχείο, το οποίο επισημαίνεται σύμφωνα με το σημείο η) και σφραγίζεται αμέσως. ιβ) Εφόσον απαιτείται, κάθε έμβρυο καταψύχεται το συντομότερο δυνατό και αποθηκεύεται σε χώρο που τελεί υπό τον έλεγχο του κτηνιάτρου ομάδας και ελέγχεται τακτικά από τον επίσημο κτηνίατρο. ιγ) Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18,της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ συντάσσεται πρωτόκολλο για τα επιτρεπόμενα υγρά έκπλυσης και πλύσης, για τις μεθόδους πλύσης και για τις ενζυματικές επεξεργασίες, εφόσον χρειάζονται, καθώς και για τα συντηρητικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά. Μέχρι να εκδοθεί πρωτόκολλο για τις ενζυματικές επεξεργασίες, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες για τη χρησιμοποίηση τριψίνης, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης. ιδ) Η ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να υποβάλλει τακτικά δείγματα των υγρών έκπλυσης, των υγρών πλύσης, των αποσυντεθειμένων εμβρύων, των μη γονιμοποιημένων ωαρίων κ.λ.π. που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, σε επίσημη εξέταση για τη διάγνωση μόλυνσης από βακτηρίδια και ιούς. Η διαδικασία δειγματοληψίας και εξετάσεων καθώς και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ.Αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές αυτές, η αρμόδια αρχή που έχει δώσει την επίσημη έγκριση στην ομάδα την ανακαλεί. ιε) Κάθε ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων συλλογής εμβρύων κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες πριν και μετά την αποθήκευση. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται: - η φυλή, η ηλικία και η ταυτότητα των δοτών και των δοτριών, - ο τόπος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των εμβρύων που συλλέγει η ομάδα, - η ταυτότητα των εμβρύων και ο λεπτομερής προορισμός τους, εφόσον είναι γνωστός, - λεπτομέρειες των μεθόδων μικροχειρισμού που περιλαμβάνουν διάτρηση της διαφανούς ζώνης ή άλλων μεθόδων όπως γονιμοποίηση in νitrο ή/και καλλιέργεια in νitrο που έχουν εφαρμοσθεί επί των εμβρύων. Σε περίπτωση εμβρύων προερχομένων από γονιμοποίηση in νitrο, η αναγνώριση μπορεί να γίνεται με βάση την παρτίδα, πρέπει όμως να δίδονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το χρόνο και τόπο συλλογής των ωοθηκών ή/και των ωοκυττάρων. Πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης της αγέλης καταγωγής του δότη. Οι όροι που τίθενται στα σημεία α) έως ιε) ισχύουν για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά ωοθηκών, ωοκυττάρων και άλλων ιστών που χρησιμοποιούνται για γονιμοποίηση in νitrο ή/και καλλιέργεια in νitrο. Ισχύουν ακόμη και οι ακόλουθοι όροι: ιζ) Όταν η συλλογή ωοκυττάρων και άλλων ιστών πρόκειται να γίνει σε σφαγείο, το σφαγείο πρέπει να είναι επισήμως εγκεκριμένο και να λειτουργεί υπό τον έλεγχο επισήμου κτηνιάτρου αρμοδίου για τη διενέργεια προκαταρκτικών και μετά θάνατον ελέγχων των δοτών. ιστ) Υλικό και εξοπλισμός που έρχονται σε απευθείας επαφή με ωοθήκες και άλλους ιστούς πρέπει να αποστειρώνονται προ της χρήσεως και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σχετικούς χειρισμούς. Για το χειρισμό ωοκυττάρων και εμβρύων από διαφορετικές παρτίδες δοτών, χρησιμοποιείται χωριστός εξοπλισμός. ιη) Ωοθήκες και άλλοι ιστοί δεν επιτρέπεται να παραδίδονται στο εργαστήριο πριν ολοκληρωθούν οι μετά θάνατον έλεγχοι των ζώων της παρτίδας. Εάν ανιχνευθεί συναφής νόσος στην παρτίδα δοτών ή σε άλλα ζώα που θανατώθηκαν στο σφαγείο την ίδια ημέρα, όλοι οι ιστοί από την ίδια παρτίδα πρέπει να εντοπίζονται και να απορρίπτονται. ιθ) Οι διαδικασίες πλύσης και εξέτασης που περιγράφονται στα σημεία ι) και ια) λαμβάνουν χώρα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της καλλιέργειας. κ) Οποιοσδήποτε μικροχειρισμός που περιλαμβάνει διάτρηση της διαφανούς ζώνης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου ι) , αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στο ίδιο σημείο. κα) Μόνον έμβρυα από την ίδια παρτίδα δοτών πρέπει να αποθηκεύονται στην ίδια φιάλη. 2. Αποθήκευση. Κάθε ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων μεριμνά ώστε τα έμβρυα να αποθηκεύονται με την κατάλληλη θερμοκρασία, σε χώρους που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. Για να εγκριθούν, οι χώροι αυτοί πρέπει: i) να περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον χώρο που είναι δυνατόν να κλειδώνεται και ο οποίος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση εμβρύων, ii) να είναι δυνατόν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, iii) να διαθέτουν μητρώα στα οποία καταχωρούνται διαρκώς όλες οι είσοδοι και έξοδοι εμβρύων. Ειδικότερα πρέπει να καταχωρείται ο τελικός προορισμός αυτών των εμβρύων, iν) να επιθεωρούνται από τον επίσημο κτηνίατρο. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την αποθήκευση σπέρματος που πληροί τις απαιτήσεις του Π.Δ/τος 316/1990 (Α’130) στους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης. 3. Μεταφορά. Τα έμβρυα που προορίζονται για το εμπόριο πρέπει να μεταφέρονται, από τους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης μέχρι τον προορισμό τους, μέσα σε σφραγισμένα δοχεία και υπό ικανοποιητικές υγειονομικές συνθήκες. Ο αριθμός που αναγράφεται στο σήμα των δοχείων πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αριθμό που αναφέρεται στο υγειονομικό πιστοποιητικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β *Οροι τους οποίους πρέπει να πληρούν οι δότες 1. Για τη συλλογή εμβρύων, οι δότες πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: α) πρέπει να έχουν διαμείνει τους τελευταίους 6 μήνες στο έδαφος της Κοινότητας ή στην τρίτη χώρα συλλογής, β) πρέπει να βρίσκονται στην αγέλη καταγωγής επί τουλάχιστον 30 ημέρες προ της συλλογής, γ) πρέπει να προέρχονται από αγέλες οι οποίες είναι: - επίσημα απαλλαγμένες από φυματίωση, - επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση, - απαλλαγμένες από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών. Κατά παρέκκλιση από την τρίτη περίπτωση, μπορεί να προέρχονται από αγέλες που δεν είναι απαλλαγμένες, αλλά για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί ότι καμία κλινική περίπτωση ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών δεν παρουσιάσθηκε κατά την τελευταία τριετία. δ) κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους δεν πρέπει να βρίσκονται σε αγέλη όπου σημειώθηκαν κλινικά συμπτώματα λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών/λοιμώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας. 2. Κατά την ημέρα της συλλογής εμβρύων, η δότρια αγελάδα: α) πρέπει να βρίσκεται σε εγκατάσταση για την οποία δεν έχουν ληφθεί κτηνιατρικά μέτρα απαγόρευσης ή απομόνωσης, β) δεν πρέπει να παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα νόσου. 3. Οι όροι αυτοί ισχύουν, εξάλλου, για τις ζωντανές αγελάδες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δότριες ωοκυττάρων δια συλλογής ωαρίων ή δι’ ωοθηκεκτομής. 4. Η σφαγή αγελάδων οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατόπιν ως δότριες για τη συλλογή ωοθηκών και άλλων ιστών, δεν πρέπει να εντάσσεται σε κανένα εθνικό πρόγραμμα εξάλειψης νόσου και οι αγελάδες δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση ευρισκόμενη υπό περιοριστικά μέτρα εξαιτίας επιζωοτικής νόσου. 5. Το σφαγείο στο οποίο συλλέγονται ωοθήκες και άλλοι ιστοί δεν πρέπει να βρίσκεται σε ζώνη ευρισκόμενη κάτω από μέτρα απαγόρευσης ή απομόνωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 2. Κράτος μέλος συλλογής 3. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε παρτίδα εμβρύων εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του παρόντος πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον τόπο προορισμού 6. Τόπος φόρτωσης 7. Όνομα και διεύθυνση της ομάδας συλλογής εμβρύων 8. Μεταφορικό μέσο 9. Τόπος & κράτος μέλος προορισμού 10. Αριθμός μητρώου της ομάδας συλλογής εμβρύων 11.Αριθμός και κωδικά διακριτικά των δοχείων που περιέχουν τα έμβρυα 12. Στοιχεία της παρτίδας α) Αριθμός εμβρύων β) Ημερομηνία (ες) γ) Φυλή δ) Έμβρυα προερχόμενα από φυσική/in νitrο γονιμοποίηση και τα οποία υποβάλλονται/δεν υποβάλλονται σε διάτρηση της διαφανούς ζώνης. 13. Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, βεβαιώνω: α) ότι οι όροι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των εμβρύων που αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ. β) ότι τα έμβρυα που αναφέρονται παραπάνω στάλθηκαν στον τόπο φόρτωσης σε σφραγισμένο δοχείο υπό συνθήκες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ. Έγινε στ ........................ στις ....................... ................................. (υπογραφή) Σφραγίδα ................................... (όνομα και ιδιότητα με κεφαλαία) Άρθρο 5 (άρθρο 2 οδηγίας 93/52/ΕΟΚ άρθρο 3 οδηγίας 93/60/ΕΟΚ και άρθρο 2 απόφασης 94/114/ΕΟΚ) Οι διατάξεις: α) του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος ισχύουν από 1ης Ιουλίου 1994, β) του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1994, γ) του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος ισχύουν από 1ης Μαρτίου 1994 και για τα έμβρυα των οποίων η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγρ.1,2 και 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α*34) όπως η παράγρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παράγρ. 1 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο,στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος *Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α*70) και του άρθρου 3 του ιδίου Ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Α*101) , β) του άρθρου 20 παράγρ, 1 του Ν.248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α*110) , το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α*47) , γ) του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α*137) , το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α*154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α* 38).
  • Την 358731/15.10.1966 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη (Β* 939)
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 129/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΑΠΟΦΑΣΗ 1966/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/358731 1966
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990