ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/98

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά δέκα (10) δισεκατομμύρια δραχμές του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται η από 27 Νοεμβρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε., με την οποία αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. κατά δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές, με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η καθεμία, σε δέκα (10) πολλαπλούς τίτλους των διακοσίων (200) μετοχών ο καθένας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1996 για τις ανάγκες της ειδικής για το έργο του φυσικού αερίου θυγατρικής εταιρίας της Δ.Ε.Π. Α.Ε., της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές θα περιέλθουν όλες στο μόνο μέτοχο της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο. Με την αύξηση αυτή των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π. Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα εννέα δισεκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων (159.655.000.000) δραχμών διηρημένο σε τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα μία (31.931) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η κάθε μία.
Άρθρο 2
1.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 1 2 Μαΐου 1997 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 ως άρθρου του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 87/1975 Καταστατικού «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α/ 1975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνηύψους δέκαδισεκατομμυρίων (10.000.000.000) σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 1996, η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 1996, με φορέα 35, τομέα 870, κωδικό αριθμό εξόδου 8300/8397.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).
  • Την αρ. 122/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,