ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/99

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Τμήμα ΙΔ4 Λογιστηρίου Εκμετάλλευσης καταργείται. Οι αρμοδιότητες του καταργουμένου Τμήματος ΙΔ4 Λογιστηρίου Εκμετάλλευσης της Δ/νσης ΙΔ Εκμετάλλευσης, μεταφέρονται στο Τμήμα ΙΒ4 Ελέγχου της Δ/νσης ΙΒ Οικονομικού. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν 1558/85, άρθρο 24 παρ. 5 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο τελευταίο του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/Α).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 884/76 (Α/325) «περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 475/90 (Α/183) και 193/91 (Α/75).
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α).
  • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΕΟΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (154/Α).
  • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.96 απόφαση για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 932/Β).
  • Την αριθ. 36/1997 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/884 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/475 1990
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία