Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), η οποία προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει το έργο εκσυγχρονισμού των ΔΕΚΟ, δια της εφαρμογής των μέτρων αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και διαχείρισης αυτών, καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους Η ανωτέρω κληρονομία αποτελείται από ένα ακίνητο (οικόπεδο 610 τ.μ. περίπου μετά πεπαλαιωμένης οικίας) στο Παλαιό Ψυχικό και επί των οδών Βασιλέως Παύλου 71 και Χλόης. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
2.  
  Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΔΕΚΟ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/1993, καταργείται, και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).
3.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) μεταφέρονται επίσης οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργανισμών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 138/1993, που αφορούν την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ), τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) και τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).
Άρθρο 2 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Έργο του Γενικού Διευθυντή είναι το προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του Ν. 1892/1990.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών διαρθρώνεται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α) Διεύθυνση Ενέργειας - Βιομηχανίας - Μεταφορών. β) Διεύθυνση Επικοινωνιών - Λοιπών Υπηρεσιών και Εποπτευομένων Φορέων. γ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης ΔΕΚΟ. δ) Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογράφησης ΔΕΚΟ.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Διεύθυνσης Ενέργειας - Βιομηχανίας - Μεταφορών"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ενέργειας - Βιομηχανίας - Μεταφορών περιγράφονται ως εξής: • Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και των προϋπολογισμών των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία εφαρμογής τους. • Εγκρίνει το σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας. • Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων, σε σχέση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης των ΔΕΚΟ καθώς και των συμβολαίων διαχείρισης του οικείου τομέα. • Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και συντάσσει το σχετικό κεφάλαιο για τις ΔΕΚΟ στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού. • Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση Κοινωνικού Προϋπολογισμού και Ισολογισμού των ΔΕΚΟ. • Μελετά τα θεσμικά και διαρθρωτικά προβλήματα των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και εισηγείται τα αναγκαία μέτρα. • Προωθεί και παρακολουθεί μελέτες και προγράμματα εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Μελετά και εισηγείται μέτρα που αφορούν βασικά θέματα πολιτικής των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα, όπως: ― Πολιτικής Απασχόλησης. ― Πολιτικής Αμοιβής Στελεχών των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα κ.λ.π. • Παρακολουθεί τα επενδυτικά προγράμματα των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και την χρηματοδότησή τους από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. • Παρακολουθεί τον ετήσιο δανεισμό, καθώς και την εξέλιξη του χρέους και των περιουσιακών στοιχείων των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα. • Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α., Δ.Ν.Τ.) για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των ΔΕΚΟ.
2.  
  Η Διεύθυνση Ενέργειας - Βιομηχανίας - Μεταφορών διαρθρώνεται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Ενέργειας
 2. Τμήμα Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας - Ύδρευσης - Κατασκευών
 3. Τμήμα Μεταφορών
 4. Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού
3.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), την Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.), την Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών - Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών, ασκούνται από το Τμήμα Ενέργειας.
4.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), την Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟ), τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), την Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), τον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ), τον Οργανισμό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, (ΟΑΘ), την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ), την Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας - Στέγασης (ΔΕΠΟΣ), τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) καθώς και τις θυγατρικές τους Εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας - Ύδρευσης και Κατασκευών
5.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στην Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Μεταφορών
6.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στα θεσμικά, διαρθρωτικά και λειτουργικά προβλήματα των ΔΕΚΟ των παραγράφων 3, 4, και 5 του παρόντος άρθρου, ασκούνται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών - Λοιπών Υπηρεσιών και Εποπτευομένων Φορέων"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικοινωνιών - Λοιπών Υπηρεσιών και Εποπτευομένων Φορέων είναι αντίστοιχες εκείνων της Διεύθυνσης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Η Διεύθυνση Επικοινωνιών - Λοιπών Υπηρεσιών και Εποπτευομένων Φορέων διαρθρώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Επικοινωνιών - Εμπορίου - Τουρισμού
 2. Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων
 3. Τμήμα Λοιπών Υπηρεσιών
 4. Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού
3.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κατά το μέρος που αναφέρονται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Επικοινωνιών - Εμπορίου - Τουρισμού
4.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κατά το μέρος που αναφέρονται στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ), τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ), τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δωδεκανήσου (ΟΑΔ), τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ ΑΕ), την μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ ΑΕ), το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων
5.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κατά το μέρος που αναφέρονται στην Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), το Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ), την Κεντρική Αγορά Αθηνών (ΚΑΑ), την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού (ΕΟΚ), τον Οργανισμό Βάμβακος (ΟΒ), τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ), τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Λοιπών Υπηρεσιών
6.  
  Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κατά το μέρος που αναφέρονται στα θεσμικά, διαρθρωτικά και λειτουργικά προβλήματα των ΔΕΚΟ των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ασκούνται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού
Άρθρο 6
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) λειτουργεί «Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης ΔΕΚΟ» αρμόδιο για θέματα συμβάσεων εργασίας, νομοθετικών ρυθμίσεων, γνωμοδοτήσεων σε θέματα ΔΕΚΟ και άλλων συναφών θεμάτων. Στο ως άνω Γραφείο θα παρέχουν τις νομικής φύσεως υπηρεσίες τους δύο (2) εκ των υπηρετούντων στο Υπουργείο Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής.
2.  
  Επίσης, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) υπάγεται «Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογράφησης ΔΕΚΟ», αρμόδιο για την συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διαρκή απογραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΚΟ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Στο ως άνω Γραφείο, παρέχει τις υπηρεσίες του και ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας αναλυτού προγραμματιστού Η/Υ, του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΔΕΚΟ σύμφωνα με το άρθρο 64 του Π.Δ. 138/1993.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την Δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την από 20.4.1980 ιδιόγραφηγ διαθήκη της Μαρίας χας Γεωργίου Χριστοδουλάκη και την από 1.3.1984 συμπληρωματική αυτής, που δημοσιεύθηκαν με τα αριθ. 739 και 740/14.2.1997, αντίστοιχα, πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες άφησε ένα ακίνητο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη λειτουργία σ αυτό Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.1997 όμοιά της (ΦΕΚ 924/Β/1997).
 • Την αριθ. 1101439/3639/Α0011/1.1.1997 πράξη του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία έγινε αποδεκτή εκ μέρους του Δημοσίου η καταληφθείσα με την εν λόγω διαθήκη κληρονομία.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθ. 575/4.12.1997 ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 • Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β). Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/138 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση του Π.Δ/τος 1/1998 σχετικά με τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΚΟ, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/31 1998