Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Ορισμοί"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας των διαγωνισμών για την ανάδειξη Επενδυτών που θα συμμετέχουν στις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Αερίου που θα συσταθούν στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του Ν. 2364/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2528/1997 (ΦΕΚ 216/Α/21.10.97).
2.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι παρακάτω λέξεις και όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται:
 1. Επενδυτής:
 2. σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995 και του παρόντος Προεδρικό Διατάγματος, ή, κατά περίπτωση, το πρόσωπο στο οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
 3. Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου:
 4. σημαίνει την άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 2364/1995.
 5. Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου ή Ε.Δ.Α.:
 6. σημαίνει τις εταιρείες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2364/1995.
 7. Εταιρείες Παροχής Αερίου ή Ε.Π.Α.:
 8. σημαίνει τις εταιρείες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 2364/1995, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
 9. Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή:
 10. σημαίνει την επταμελή επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία θα συσταθεί για τη διενέργεια των διαγωνισμών που προβλέπονται από τον Ν. 2364/1995.
 11. Δ.ΕΠ.Α.:
 12. σημαίνει την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. Ζ. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις:
 13. σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 42 (ε) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν από την πρόσκληση για προεπιλογή τίθενται αυστηρότερα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό επιχείρησης ως συνδεδεμένης με άλλη επιχείρηση.
Άρθρο 2 "Προκήρυξη του Διαγωνισμού και Επιτροπή του Διαγωνισμού"
1.  
  Κάθε ΕΔΑ υποχρεούται να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 7 του Ν. 2364/1995. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού πρέπει να γίνει εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται ενιαία Επιτροπή για τη διενέργεια των διαγωνισμών και για τις τρεις Ε.Π.Α., αποτελουμένη από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.ΕΠ.Α., που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Ε.Δ.Α. που ορίζεται από το αντίστοιχο διοικητικό συμβούλιο αυτής. Η Επιτροπή υποβοηθά κάθε Ε.Δ.Α. στη διενέργεια του αντιστοίχου διαγωνισμού. Ειδικότερα η Επιτροπή: Ι. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται στις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος της πρώτης φάσης και εισηγείται σχετικά στις διοικήσεις των ΕΔΑ το αποτέλεσμα της διαδικασίας προεπιλογής. ΙΙ. Αποστέλλει για λογαριασμό των ΕΔΑ τα συμβατικά τεύχη στους προεπιλεγέντες Επενδυτές. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις επί των συμβατικών τευχών και εισηγείται προς τις διοικήσεις των ΕΔΑ τον καθορισμό, την τροποποίηση και την οριστικοποίηση των συμβατικών τευχών. ΙΙΙ. Αποστέλλει τα τελικά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη στους Επενδυτές, παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις οικονομικές προσφορές και τέλος εισηγείται προς τις διοικήσεις των ΕΔΑ το αποτέλεσμα κάθε διαγωνισμού.
Άρθρο 3 "Διαδικασία Διαγωνισμού"
1.  
  Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ε.Δ.Α. εγκρίνονται οι όροι: (i) της πρόσκλησης για προεπιλογή, (ii) της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και (iii) των συμβατικών τευχών στα οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 8, περ. (δ) του Ν. 2364/1995. Ο διαγωνισμός για κάθε Ε.Δ.Α. διενεργείται κατά φάσεις, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 παρόντος.
Άρθρο 4 "Πρώτη φάση Διαγωνισμού: Προεπιλογή Επενδυτών"
1.  
  Κάθε Ε.Δ.Α. προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη διαδικασία προεπιλογής αναρτώντας περίληψη της πρόσκλησης σε εμφανές σημείο του καταστήματός της και αποστέλλοντας αυτήν στις Ελληνικές Πρεσβείες. Περίληψη της πρόσκλησης προεπιλογής δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες της Πρωτεύουσας και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός αφορά επαρχιακή Ε.Δ.Α. Αντίγραφο της περίληψης αυτής αποστέλλεται για δημοσίευση στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για προεπιλογή διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
2.  
  Η πρόσκληση για προεπιλογή περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο:
 1. Τα ακόλουθα θέματα:
 2. ― Περιληπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε περιοχής. ― Την περιγραφή των συμβατικών τευχών. ― Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του διαγωνισμού. ― Τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή συμβατικώς συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.
 3. Τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεις:
 4. - Την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων διανομής φυσικού αερίου, η οποία συντρέχει αν ο Επενδυτής είχε την ευθύνη λειτουργίας τέτοιων συστημάτων διανομής φυσικού αερίου κατά την τελευταία 5ετία ή την ευθύνη κατασκευής και ανάπτυξης αυτών κατά την τελευταία 10ετία.
 5. Η απαιτούμενη εμπειρία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων, από την εξυπηρέτηση ενός ελάχιστου αριθμού καταναλωτών, ο οποίος προσδιορίζεται για κάθε Ε.Π.Α ξεχωρστά στην αντίστοιχη πρόσκληση για προεπιλογή και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) για την ΕΠΑ Αττικής, εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) για την ΕΠΑ Θεσσαλίας. - Το ελάχιστο απαιτούμενο σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Επενδυτή, αναφορικά με κάθε Ε.Π.Α., το οποίο προκύπτει από την υποβολή οικονομικών στοιχείων (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης), η ακρίβεια των οποίων πιστοποιείται από διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς.
 6. Οι δύο προηγούμενες προϋποθέσεις μπορούν να πληρούνται από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις του Επενδυτή υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προεπιλογής
3.  
  Όσοι εκ των Επενδυτών πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλέγονται με εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Ε.Δ.Α. και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη Δεύτερη Φάση του διαγωνισμού.
Άρθρο 5 "Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών"
1.  
  Στους προεπιλεγέντες Επενδυτές αποστέλλεται επί αποδείξει πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Ε.Π.Α. στην οποία περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού και η διαδικασία υποβολής προσφορών σε δύο (2) στάδια:.
 1. Πρώτο στάδιο, κατά την διάρκεια του οποίου δίδεται στους προεπιλεγέντες επενδυτές η δυνατότης να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των συμβατικών τευχών.
 2. Κατά το στάδιο αυτό, μετά την λήψη των τυχόν παρατηρήσεων των Επενδυτών επί των συμβατικών τευχών και της σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κάθε Ε.Δ.Α. οριστικοποιεί και εγκρίνει τους όρους των συμβατικών τευχών και παραδίδει τα Συμβατικά τεύχη στους Επενδυτές με απόδειξη.
 3. Δεύτερο στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου η Επιτροπή διαγωνισμού θα ζητήσει από τους Επενδυτές να αποδεχθούν τα οριστικοποιημένα από κάθε Ε.Δ.Α. συμβατικά τεύχη και να υποβάλουν τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, οι οποίες δεν δύναται να εξαρτώνται από οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση.
 4. Κάθε Ε.Δ.Α. ανακηρύσσει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, τον Επενδυτή στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό ή τον κηρύσσει άγονο.
 5. Οι Επενδυτές δεν δικαιούνται αποζημίωσης για την μη κατακύρωση του διαγωνισμού.
 6. Στην περίπτωση που υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ασύμφορες, ο διαγωνισμός δύναται να επαναλαμβάνεται.
 7. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την επιλογή των Επενδυτών για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της αντίστοιχης Ε.Π.Α., κατά το ποστοστό που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, είναι η οικονομική αξία των προσφορών.
 8. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή, όπως ορίζεται σχετικά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
 9. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των Επενδυτών και εισηγείται στην αντίστοιχη Ε.Δ.Α. αναφορικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
 10. Ο ίδιος Επενδυτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για συμμετοχή σε περισσότερες από μια Ε.Π.Α. με την προϋπόθεση οι οικονομικές του προσφορές να μην συνδέονται με τις οικονομικές προσφορές άλλου Επενδυτή.
 11. Οι διαγωνισμοί που αφορούν στις Ε.Π.Α. Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν μπορούν να κατακυρωθούν στον ίδιο Επενδυτή.
 12. Οι Επενδυτές που υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τις Ε.Π.Α. Αττικής και Θεσσαλονίκης οφείλουν να δηλώσουν την προτίμησή τους σε περίπτωση που ανακηρυχθούν πλειοδότες και για τις δύο Ε.Π.Α.
2.  
  Στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Ε.Π.Α. περιγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:.
 1. η διαδικασία για την υποβολή παρατηρήσεων επί των συμβατικών τευχών
 2. η διαδικασία υποβολής των οικονομικών προσφορών και το νόμισμα στο οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι προσφορές.
 3. Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά προβλέπει τμηματικές καταβολές, ο Επενδυτής υποχρεούται να παράσχει εγγυητική επιστολή Τραπέζης ύψους κατ’ ελάχιστο επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών ή με ισόποση κατάθεση σε δεσμευμένο Τραπεζικό λογαριασμό αναφορικά με το σύνολο των τμηματικών καταβολών.
 4. Και.
 5. οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες
3.  
  Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Ε.Π.Α συνοδεύεται από τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστον. Συμβατικά Τεύχη:.
 1. Ενημερωτικό δελτίο στο οποίο συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία αναφορικά με:
 2. - Το νομικό και συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση κάθε Ε.Π.Α. και τις υφιστάμενες λειτουργίες αυτών. - Τα περιουσιακά στοιχεία διανομής φυσικού αερίου που έχουν ήδη κατασκευασθεί στην περιοχή κάθε Ε.Π.Α. - Τις συμβάσεις που θα εκχωρηθούν σε κάθε Ε.Π.Α. - Τα αποτελέσματα τυχόν μελετών προώθησης και τεχνικών μελετών που έχουν διενεργηθεί από την Δ.ΕΠ.Α. αναφορικά με την περιοχή κάθε Ε.Π.Α.
 3. Το καταστατικό κάθε Ε.Π.Α.
 4. Το κείμενο της σύμβασης που θα διέπει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων κάθε Ε.Π.Α. (« η σύμβαση μετόχων»).
 5. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού
 6. Το σχέδιο της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου
 7. Τη σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με την Δ.Ε.Π.Α., και.
 8. Την εγγυητική επιστολή ή το αποδεικτικό κατάθεσης σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό που υποχρεούται κάθε Επενδυτής να προσκομίσει για ποσό τουλάχιστον επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών για κάθε Ε.Π.Α. Τα Συμβατικά Τεύχη που περιγράφονται στα πιο πάνω εδάφια (β), (γ), (ε) και (στ) παρέχονται στους Επενδυτές σε σχέδιο προκειμένου να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο, όπως ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.
Άρθρο 6 "Υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της σύμβασης και του καταστατικού"
1.  
  Αναφορικά με κάθε Ε.Δ.Α., ο Επενδυτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να υπογράψει από κοινού με την αντίστοιχη Ε.Δ.Α.:.
 1. Το καταστατικό της Ε.Π.Α. Και.
 2. Τη σύμβαση μετόχων
2.  
  Μεταξύ των όρων του καταστατικού και της συμβάσεως μετόχων των εδαφίων (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον και οι παρακάτω υποχρεωτικοί όροι:
 1. Ο Επενδυτής μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α. με ίσο αριθμό μελών με την αντίστοιχη Ε.Δ.Α.
 2. Οι δύο μέτοχοι ορίζουν από κοινού ένα επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Ο τρόπος άρσης τυχόν διαφωνίας των δύο μετόχων ως προς τον ορισμό του μέλους αυτού θα προβλέπεται στη σύμβαση μετόχων.
 4. Ο Επενδυτής συμμετέχει στη διαχείριση της Ε.Π.Α. και έχει το δικαίωμα επιλογής του Γενικού Διευθυντή της Ε.Π.Α. Ο Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Η σύμβαση μετόχων μπορεί να προβλέπει ότι στην περίπτωση που η συμμετοχή του Επενδυτή στην Ε.Π.Α μειωθεί κάτω από ορισμένα όρια, ο Επενδυτής δεν θα έχει δικαίωμα να διορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιλέγει το Γενικό Διευθυντή.
 6. Οι συνέπειες παράβασης των ανωτέρω και η διαδικασία επίλυσης των διαφορών θα προβλέπονται επίσης στην σύμβαση μετόχων.
 7. Ο Επενδυτής δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Ε.Π.Α. για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών από την σύσταση της Ε.Π.Α. Μετά την πρώτη πενταετία, στην περίπτωση που ο ιδιώτης επενδυτής επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η ΕΔΑ έχει δικαίωμα προτίμησης κατά το ειδικότερον οριζόμενα στη σύμβαση μετόχων και το καταστατικό της ΕΠΑ.
 8. Η διάρκεια της Ε.Π.Α., η οποία θα είναι τουλάχιστον εικοσιπενταετής.
 9. Ο Επενδυτής υποχρεούται, τόσο κατά την τυχόν πρόωρη λήξη, όσο και κατά την εκπνοή της διάρκεια της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του στην Ε.Π.Α. στην αντίστοιχη Ε.Δ.Α. ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο υποδείξει η Ε.Δ.Α. και θα δικαιούται να λάβει για τις μετοχές αυτές το ποσό που θα καθορίζεται στη σύμβαση μετόχων.
 10. Και.
 11. Η υποχρέωση της Ε.Π.Α. να αναπτύξει το δίκτυο διανομής στο βαθμό που καθορίζεται και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 7 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α­ 137).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α­ 157).
 • Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α­ 168).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α­ 19).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, Εισαγωγή, μεταφορά εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α­ 252) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο ένατο, παρ. 10 του Ν. 2528/1997 (ΦΕΚ Α­ 216).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α­ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α­ 154), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α­ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 589/97 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση της οπό 20.6.1997 Σύμβασης μεταξύ των εταιρειών “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και του ως εκ τρίτου συμβληθέντος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και άλλες διατάξεις. 1997/2528 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/381 1989
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία