ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/101

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Σερίφου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ορίζεται μεταβατική έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Σερίφου για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Κύθνου και της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Σερίφου
2.  
  Το κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σύρου θα συνεδριάζει στην μεταβατική του έδρα στη Σέριφο στο δικαστικό κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σερίφου δύο φορές το χρόνο, ήτοι την ημέρα Τετάρτη κάθε Τρίτης εβδομάδας των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους
3.  
  Οι υποθέσεις οι οποίες υπήγοντο, πριν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σίφνου, υπαγόμενες εφεξής στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερίφου, εκδικάζονται εις αυτό, εφ’ όσον δεν είχε ήδη προσδιορισθεί γι’ αυτές δικάσιμος στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σίφνου
Άρθρο 2
1.  
  Ο χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β’ περ. ββ’ και παρ. 3 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35) και του άρθρου 112 παρ. 2 του ιδίου νόμου. β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α’ του . 2469/1997. γ) Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Την 505/1997 γνώμη του Προέδρου Εφετών Αιγαίου.
 • Την 2018/1997 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δρχ. 180.000 περίπου, ετησίως, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι γραμμένες στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Ειδ. Φορέα 17-300 και ΚΑΕ 0711.
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922 Β’/7.10.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την 29/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία