ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/102

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 461/13.11.1993 (ΦΕΚ 197/22.11.1993 τεύχος Α’) «Ορισμός μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Θήρας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Ο χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β’ περ. ββ’ και παρ. 3 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35) και του άρθρου 112 παρ. 2 του ιδίου νόμου. β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α’ του . 2469/1997 (Α’ 38). γ) Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  • Το υπ’ αριθ. 461/13.11.1993 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Ορισμός μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Θήρας».
  • Την 506/1997 γνώμη του Προέδρου Εφετών Αιγαίου.
  • Την 4181/1997 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.
  • Το γεγονός ότι με το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δρχ. 100.000 περίπου, ετησίως, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις γραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης με Ειδ. Φορέα 17-300 και ΚΑΕ 0711.
  • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922 Β’/7.10.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Την 28/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία