ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/103

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Εγκρίνεται η 197/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών του Ν. Κυκλάδων, που αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο Ενιαίας Επιχειρήσεως Ύδρευσης - Αποχέτευσης, συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων που έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Ιητών του Νομού Κυκλάδων Ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).
2.  
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητος της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/ 1980).
3.  
  Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Ιητών της Νήσου Ίου του Νομού Κυκλάδων (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/ 1980).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ιητών
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης και καθαριότητας της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και τα παραχωρούμενα σ αυτήν μηχανήματα και ο εξοπλισμός του τομέα καθαριότητας (άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 1069/1980) και ο χώρος ταφής των απορριμμάτων.
Άρθρο 4
1.  
  Έσοδα Έσοδα της Επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ Ν. 1069/1980). δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/1980). ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980).ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ια. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ Ν. 1069/ 1980).ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ Ν. 1069/1980). ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80 όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 2307/95, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. ιδ. Κάθε άλλο έσοδο που τυχόν θα προβλεφθεί με νεότερο Νόμο που αντικαθιστά ή τροποποιεί τον 1069/80. ιε. Τα τέλη καθαριότητος και αποκομιδής απορριμμάτων (άρθρο 4 του Ν. 1069/1980).
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: Τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων το ένα θα προέρχεται από τη μειοψηφία. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα (Κοινωνικός Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ίου ΚΕΜΑΣ). Τρία (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων της Επιχείρησης όταν η Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει ένας εκπρόσωπος τους και μειώνεται κατά ένα ο αριθμός των μελών των Δημοτών κατοίκων. Ο εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα και των εργαζομένων ορίζονται από τους οικείους φορείς.
2.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/80 και 278 Π.Δ. 410/ 95).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 της 25027/84 ΦΕΚ 244/Β αποφ. Υπ. Εσωτερικών).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την Επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α/191/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α/137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α/201).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β75.9.97).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α/137/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α/154/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Την 197/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών.
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιητών ύψους 230.725.000 για το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στους Κωδικούς Κ.Α. 15, 20, 35. Για τα επόμενα έτη προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου δαπάνη ύψους: 253.797.000 δρχ. για το έτος 1999, 279.174.000 για το έτος 2000, 307.093.000 δρχ. για το έτος 2001 και 337.803.000 για το έτος 2002, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών αντιστοίχως.
 • Την 149/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία