Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικούς της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ογκολογική Κλινική Π οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της κλινικής ογκολογίας ειδικότερα δε της βιολογίας και της παθοφυσιολογίας νεοπλασματικών νοσημάτων, της φαρμακολογίας σε σχέση με την ογκολογία, της ανοσολογίας και ανοσοθεραπείας, της προληπτικής ογκολογίας, της πειραματικής και κλινικοεργαστηριακής ογκολογίας, της διαγνωστικής ογκολογίας, της ακτινοθεραπείας, της χημειοθεραπείας, της γονιδιακής θεραπείας, της παρηγορικής θεραπείας, της ειδικής ογκολογίας που αφορά στα επί μέρους ενδιαφέροντα των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της διατροφής - διαιτολογίας ογκολογικών ασθενών. Το αντικείμενο δραστηριότητας της κλινικής συνίσταται: α) στην τοπική, περιοχική και συστηματική αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, με νοσηλεία και τακτική παρακολούθηση των ασθενών σε οργανωμένα εξωτερικά ιατρεία καθώς και σε θαλάμους όταν προκύπτει ανάγκη, β) στην προληπτική ιατρική, γ) στην ανακουφιστική - παρηγορική ιατρική, δ) στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών και μελών οικογένειας και στην ενημέρωση γενικά του κοινού.
2.  
  Η κλινική αποτελείται από την κυρίως κλινική και την ειδική μονάδα Ακτινοθεραπείας
3.  
  Η κλινική εντάσσεται στον Τομέα Παθολογίας
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιατρικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται
 2. Την εξειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 3. Την παροχή ειδικών ογκολογικών υπηρεσιών σε ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα
 4. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
 5. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική
 6. Την οργάνωση τοπικών, εθνικών συνδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του κοινού
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς στην Κλινική Ογκολογία. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), νοσηλευτές και μέλη του λοιπού παραϊατρικού καθώς και διοικητικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Δ.Τ.Π. γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/ 1992, ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής και ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2188/1994 (Α 18).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Η εγκατάσταση και λειτουργία της κλινικής στο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 116/1990 (Α 48) Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 (Α- 143). 2.·0 Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο Διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/ 1992 (Α 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχομένης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. Βαθμολόγιο φοιτητών. Αρχείο ασθενών. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. Βιβλίο μεταβολής προσωπικού.
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α787) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α/173) και β) του άρθρου 1 παρ. ii του Π.Δ. 55/1996 (Α748).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδριάσεις 4/24.1.1996 και 1/10.10.1997).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α/154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α738).
 • Τις 469/1997 και 53/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/116 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/116 1990
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία