ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/105

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 161/1988(Α 77) και Π.Δ. 141/1991 (Α- 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Π.Δ. 161/1988 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων όταν διαταχθούν σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Αστυνομικών Διευθύνσεων δικαιοδοσίας τους ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις της περιοχής ευθύνης τους, εξαιτίας των οποίων επίκειται ή έχει επέλθει σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας»
2.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Ενεργούν τακτική επιθεώρηση όλων των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και έκτακτη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία δικαιοδοσίας τους όποτε κρίνουν αυτό αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά
3.  
  Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
 1. Παρακολουθούν την πορεία της εγκληματικότητας στην περιοχή τους και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνομίας, τάξης και ασφάλειας και διατάσσουν τη μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού από μία Αστυνομική Διεύθυνση δικαιοδοσίας τους σε άλλη, για τη διενέργεια πάσης φύσεως αστυνομικών ελέγχων ή την αντιμετώπιση συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 2
1.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Π.Δ. 141/1991, αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
 1. Οι Επιθεωρητές Αστυνομίας επιθεωρούν τακτικά όλες τις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν το κρίνου αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά
2.  
  Στο τέλος της περ. α της παρ. 9 του άρθρου 144 του ιδίου ως άνω Π.Δ. προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση που μετάγονται προς επαναπροώθηση αλλοδαποί που εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας ορίζονται δύο (2) συνοδοί για μέχρι πέντε (5) μεταγομένους και για κάθε αύξηση αυτών μέχρι οκτώ (8) αυξάνεται ο αριθμός των συνοδών κατά ένα.
Άρθρο 3
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11, 33 παρ. 6 και 53 του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α-38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α- 247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 167/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-05 Ρύθμιση θεμάτων και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 161/1988(Α 77) και Π.Δ. 141/1991 (Α- 58).
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/97
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993