ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/106

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 (Α 189) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/96 (Α 23).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 355/94 (Α 189) καταργούνται και η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 355/94 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 32/96 (Α 23) αντικαθίσταται ως εξής:.
4.  
  Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης προϋποθέτει:
 1. ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης,
 2. επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα των οικείων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται με απόφαση του κατά τόπους Νομάρχη
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95
 • Το γεγονός ότι μετά την έκδοση του Π.Δ. 355/94 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ», η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΑDR), η οποία καθορίζει και τις περιπτώσεις των οδηγών οχημάτων που πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναθεωρήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Ο. Η.Ε. για την Ευρώπη.
 • Την οδηγία 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/86/ΕΚ.
 • Τις διατάξεις της 830/97 (ΦΕΚ/Β/839) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών».
 • Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 122/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • και του άρθρου 3 του Ν. 1338/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α101).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/830 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/830 1997
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1994/355 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1996/32 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία