ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/108

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης θέσεις ΔΕΠ ως εξής: α) Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: θέσεις πέντε (5). β) Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: θέσεις τρεις (3). γ) Στο Γενικό Τμήμα: θέσεις τρεις (3) Σύνολο: Έντεκα (11) Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 (Α­ 87). β) Του άρθρου 1 παρ. 22 του Ν. 2327/95 (Α­ 156). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α­ 247) και δ) Της αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922/Β­/ 7.10.96 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (συν. 53/13.6.97).
  • Το έγγραφο αρ. Β1/319/24.6.95 του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη του ΣΑΠ και το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού, προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 80.500.000 δρχ. περίπου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το οικονομικό έτος 1998 η δαπάνη που θα προκληθεί εκτιμάται στο ποσό των 65.000.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τον ειδικό φορέα 19-110 ΚΑΕ 5173 του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Για την επόμενη πενταετία δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΑΕΙ βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με τον Ν. 1238/82 θα γίνει πρόβλεψη της διαφοράς της δαπάνης που προκαλείται και εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης στον Φορέα 19-250 και στους οικείους Κ.Α.Ε. (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92-Α 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97-Α­ 38).
  • Την 561/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-08 Ίδρυση θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/99
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α/4.10.96( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α_4_10_96( 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία