ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/110

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στην Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στη Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου Αττικής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α­ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α 1/1980).
  • Το άρθρο 29 Α­ του Ν. 1558/1985 (Α­ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. 99/1966 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου .
  • Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η κατά το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 μηνιαία προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
  • Την 150/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία