ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/111

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τμήμα Μηχανογράφησης-Αρμοδιότητες"
1.  
  Στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. συνιστάται τμήμα Μηχανογράφησης, με τις εξής αρμοδιότητες : α) Μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων και μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου. β) Επιμέλεια της ανάλυσης και σχεδιασμού των υπό μηχανογράφηση εργασιών. γ) Κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων. δ) Τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση του μηχανογραφικού αρχείου. ε) Η καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού, η προετοιμασία δεδομένων, ο έλεγχος εισόδου-εξόδου και η ασφάλεια του όλου συστήματος, ως και πάσα ετέρα συναφή εργασία ανατιθεμένη σ’ αυτούς από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ.
Άρθρο 2 "Σύσταση κλάδων - Μεταφορά θέσεων Στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., συνιστάται :"
1.  
 1. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΠΕ (ειδικότητας επιστήμης των υπολογιστών), στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό
 2. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ (ειδικότητας πληροφορικής), στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
 3. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της κατηγορίας ΔΕ (ειδικότητας χειριστών εισαγωγής στοιχείων Η/Υ), στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
 4. Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΔΕ μεταφέρεται μία (1) κενή θέση από τον κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
 5. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.172/1992 (ΦΕΚ 81/Α).
2.  
  Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του προσωπικού του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΟΣΕ των οποίων η διάρθρωση προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1988, αναδιαρθρώνονται ως εξής : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις δέκα (10). Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέση μία (1). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις τέσσερις (4). Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μία (1). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δέκα εννέα (19). Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, θέση μία (1).
3.  
  Στο πιο πάνω τμήμα Μηχανογράφησης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, έχων επιστημονική γνώση ή πείρα των αντικειμένων του Κλάδου Πληροφορικής. Η πλήρωση της θέσεως του προϊσταμένου, γίνεται κατά τις πάγιες σχετικές διατάξεις. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 29 Απριλίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ.
 • Του άρθρου 20 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
 • α) του Π.Δ.372/1995 (ΦΕΚ 201/Α) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας». β) του Π.Δ.373/1995 (ΦΕΚ 201/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Την αρ.80078/4-10-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 924/Β/8-10-96).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5-9-1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/97), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20-10-97 όμοιά της (ΦΕΚ 924/Β).
 • Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α Ν.2469/1997 (Α 38).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β/7-10-1996).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου, η οποία για την πενταετία 1997-2001 ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000 δρχ. κατ’ έτος, και η οποία για το έτος 1997 θα καλυφθεί από το ειδικό αποθεματικό και για τις επόμενες χρήσεις θα καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ταμείου.
 • Την αριθμ. 595/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΠΡΑΞΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/419 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995