Καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Νομική Μορφή του Ε.Κ.Κ."
1.  
  Η λειτουργούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου (άρθρα 16-26) του Ν. 1597/86, Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος.
2.  
  Η επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανήκει αποκλειστικά στην ανώνυμη εταιρία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ως εταιρικής επωνυμίας, σήματος ή τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3.  
  Το Ε.Κ.Κ. αποτελεί ανώνυμη εταιρία η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και υπό την εποπτεία του Κράτους, όπως ορίζεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4.  
  Στο Ε.Κ.Κ. εφαρμόζονται οι διατάξεις, που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τα άρθρα 3-17, 18 παρ.3-5,27-35α,39-40α,42δ,47-52 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 και όσες άλλες διατάξεις του νόμου αυτού δεν προσαρμόζονται στο χαρακτήρα του ως δημόσιας επιχείρησης.
5.  
  Την εποπτεία στο Ε.Κ.Κ. ασκεί ο Υπουργός Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και εκείνες που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κυρώνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. που συντάσσεται σε αντικατάσταση του ισχύοντος υπηρεσιακού οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 1557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄ ), του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και ρυθμίζει θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και στην λειτουργία του Ε.Κ.Κ.
Άρθρο 2 "Σκοποί του Ε.Κ.Κ."
1.  
  Σκοποί του Ε.Κ.Κ. είναι :.
 1. η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα
 2. η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής στο εσωτερικό και το εξωτερικό
2.  
  Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.Κ. μπορεί - σύμφωνα με προγράμματα που καταρτίζει και ειδικότερους όρους και κριτήρια που καθορίζει με ειδικούς σχετικούς Κανονισμούς του - να αναπτύσσει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες:.
 1. να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κάθε είδους που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, σε συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
 2. να χρηματοδοτεί κινηματογραφικές ταινίες κάθε είδους χωρίς να συμμετέχει στην παραγωγή και στην εκμετάλλευσή τους, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον ειδικό σχετικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ. ή παρέχεται έναντι παραχωρήσεως δικαιωμάτων εκμετάλλευσής της.
 3. Η χρηματοδότηση αυτή επιστρέφεται από τα έσοδα εκμετάλλευσης της ταινίας.
 4. Για την παροχή χρηματοδοτήσεων αυτού του είδους, το Ε.Κ.Κ. με σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύσει ειδικό Ταμείο Αμοιβαίων Εγγυήσεων.
 5. να επιδοτεί την αγορά πρώτων υλών και την τεχνική επεξεργασία κινηματογραφικών ταινιών που παράγονται χωρίς τη συμμετοχή του
 6. να επιδοτεί τους παραγωγούς ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών, ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων που πραγματοποιούν κατά την εμπορική προβολή τους, υπό τον όρο της επανεπένδυσης της επιδότησης στην αμέσως επόμενη παραγωγή
 7. να επιδοτεί την ανάπτυξη των σχεδίων παραγωγής ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών μεγάλου μήκους, από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας ως την ολοκλήρωση των δεδομένων της παραγωγής τους καθώς επίσης και τη συγγραφή σεναρίων
 8. να επιδοτεί τη διανομή και προώθηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών
 9. να επιδοτεί τη βελτίωση της τεχνικής υποδομής των κινηματογραφικών εργαστηρίων, που πληρούν τους όρους προβολής ελληνικών ταινιών
 10. να επιδοτεί τη συμμετοχή ελλήνων παραγωγών σε διεθνείς συμπαραγωγές οι οποίες γυρίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος στην Ελλάδα με τη συμμετοχή Ελλήνων καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών
 11. να οργανώνει σεμινάρια με σκοπό την επαγγελματική επιμόρφωση των εργαζομένων στον ελληνικό κινηματογράφο
 12. να προκηρύσσει και απονέμει υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε νέους παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους και τεχνικούς
 13. να πραγματοποιεί ή να χρηματοδοτεί έρευνες, μελέτες και εκδόσεις που αναφέρονται στην ιστορία και σε ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με τον ελληνικό κινηματογράφο
 14. να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού
 15. να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα και γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου
 16. να προωθεί την Ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, να συντηρεί και να εκμεταλλεύεται ταινίες της παραγωγής του καθώς και του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων παραγωγών, εφόσον του ανατίθεται η εκμετάλλευσή τους
 17. να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς του
3.  
  Στην περίπτωση συμμετοχής του Ε.Κ.Κ. στην παραγωγή ταινίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου το Ε.Κ.Κ. αποκτά δυνάμει των εκάστοτε συναπτομένων συμβάσεων ανάλογο μερίδιο επί της κυριότητος και του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο έργο καθώς και των συγγενικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται ή τήρηση από αυτό στοιχείων και βιβλίων κοινοπραξίας. Ο ιδιώτης συμπαραγωγός της ταινίας εμφανίζει τις σχετικές εργασίες σε ιδιαίτερο χώρο ή σε ιδιαίτερη σειρά λογαριασμών των βιβλίων που τηρούνται απ? αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/92 ΦΕΚ Α΄ 84) και εκδίδει για κάθε είσπραξη ποσού από το Ε.Κ.Κ. ή για κάθε καταβολή προς αυτό απόδειξη εισπράξεως ή πληρωμής κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά ισχύει η συμφωνία των μερών.
4.  
  Στην περίπτωση συμμετοχής του Ε.Κ.Κ. στην παραγωγή ταινίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσό ίσο με το ήμισυ των εσόδων που έχει αποκομίσει το Ε.Κ.Κ. από την εκμετάλλευση της ταινίας, αποδίδεται στον ιδιώτη συμπαραγωγό με την έναρξη των γυρισμάτων της επόμενης ταινίας του υπό τον όρο να επανεπενδυθεί στην παραγωγή της και υπό τους λοιπούς όρους του σχετικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ.
5.  
  Από τη συμμετοχή του Ε.Κ.Κ. στα κέρδη εκμετάλλευσης κάθε είδους ταινιών, ποσοστό 10% θα αποτελέσει πόρο του Ταμείου Αρωγής Κινηματογραφιστών, από την ίδρυσή του.
Άρθρο 3 "Πόροι του Ε..Κ..Κ Οι πόροι του Ε.Κ.Κ είναι:"
1.  
  Το ποσοστό που καταβάλλεται στο Ε.Κ.Κ. από το Υπουργείο Πολιτισμού από το συνολικό ποσό απόδοσης του ειδικού φόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 1597/86, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν.1731/87 και από το άρθρο 29 του Ν. 1876/1990.
2.  
  Η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού
3.  
  Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημοσίων ή μη φορέων και οργανισμών καθώς και κάθε έσοδο από κρατικές επιχορηγήσεις και κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκμετάλλευση ταινιών και των περιουσιακών του στοιχείων ή παρέχεται από ελευθεριότητα
4.  
  Οι χορηγίες που παρέχονται στο Ε.Κ.Κ. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του.
5.  
  Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο
Άρθρο 4 "Όργανα του Ε.Κ.Κ."
1.  
  Όργανα του Ε.Κ.Κ. είναι :.
 1. η Γενική Συνέλευση
 2. το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. το Συμβούλιο Κρίσεων
 4. οι Ελεγκτές
Άρθρο 5 "Γενική Συνέλευση του Ε.Κ.Κ."
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από αιρετά και διοριζόμενα μέλη. Τα αιρετά μέλη είναι δώδεκα (12) και τα διοριζόμενα επτά (7).
2.  
  Αιρετά μέλη της Γ.Σ. είναι:.
 1. ένας σκηνοθέτης, β) ένας σκηνοθέτης- παραγωγός, γ) ένας σεναριογράφος, δ) ένας τεχνικός κινηματογράφου,
 2. ένας παραγωγός στ) ένας ηθοποιός, ζ) ένας κριτικός κινηματογράφου, η) ένας μουσικοσυνθέτης, θ) ένας εκπρόσωπος των επιχειρηματιών αιθουσών κινηματογράφου, ι) ένας διανομέας κινηματογραφικών ταινιών, ια) ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας
 3. ένας εκπρόσωπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.
 4. Τα παραπάνω αιρετά μέλη εκλέγονται, στις μεν υπό στοιχεία α) ως ι) περιπτώσεις από τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις, στη δε υπό στοιχείο ια) περίπτωση από την Ομοσπονδία και στην υπό στοιχείο ιβ) περίπτωση από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας.
 5. Αν υπάρχουν σε κάποιον από τους παραπάνω κλάδους επαγγελματιών περισσότερες από μία συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις τα παραπάνω πρόσωπα εκλέγονται από την περισσότερο αντιπροσωπευτική από αυτές.
 6. Αν μέσα σε εύλογη προθεσμία, δεν επιτευχθεί η εκλογή και η υπόδειξη εκπροσώπου, ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει στην προβλεπόμενη θέση ένα πρόσωπο της επιλογής του με την ίδια επαγγελματική ειδικότητα.
3.  
  Διοριζόμενα μέλη της Γ.Σ. είναι ο ειδικός σύμβουλος κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Διευθυντής του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας ένας εκπρόσωπος της ΕΡΤ ΑΕ και τρία πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της πνευματικής καλλιτεχνικής ή επιστημονικής ζωής.
4.  
  Η θητεία των μελών της Γ.Σ. είναι διετής. Τα αιρετά μέλη είναι επανεκλέξιμα και τα διοριζόμενα μπορούν να επαναδιοριστούν.
5.  
  Για κάθε μέλος της Γ.Σ. εκλέγεται η διορίζεται αναπληρωματικό μέλος.
6.  
  Η ιδιότητα του αιρετού μέλους είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα.
7.  
  Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους της Γ.Σ. από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Ε.Κ.Κ. ή από πρόσωπα που εξέπεσαν από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του επόμενου άρθρου 6.
8.  
  Εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο παρόν άρθρο η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον ένδεκα (11) μέλη της. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον εννέα (9) μέλη τους. Εάν δεν επιτευχθεί για δεύτερη φορά η απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία όσα κι αν είναι τα παρόντα μέλη της.
9.  
  Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γ.Σ. δικαίωμα λόγου έχουν μόνο τα μέλη της και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.
10.  
  Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται ένα από τα μέλη της με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Γραμματέας της. Ως την εκλογή Προέδρου στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Κ. 11.ΗΓ.Σ. συνέρχεται συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. τακτικά κάθε Ιούνιο και έκτακτα όταν αποφασίσει το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. ή το ζητήσουν εγγράφως δέκα (10) μέλη της.
12.  
  Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εισηγείται τη γενική πολιτική της δραστηριότητας του Ε.Κ.Κ. και κρίνει τα αποτελέσματά της.
 2. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
 3. Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες
 4. Διορίζει τους ελεγκτές κάθε ετήσιας χρήσης και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες
 5. Εκλέγει τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος
 6. Αποφασίζει για την έκπτωση μέλους του Δ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και ειδική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
13.  
  Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για την εκλογή αιρετού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικού ή αναπληρωματικού, ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:
 1. οι σχετικές υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από μέλη της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μία εβδομάδα πριν από τη σύγκλησή της, με σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., ο οποίος έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει τον κατάλογο των υποψηφίων στο σύνολό των μελών της Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο τρεις μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.
 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται ένδεκα (11) τουλάχιστον μέλη της.
 3. Η ίδια ακριβώς απαρτία απαιτείται και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης.
 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τόσο για τα τακτικά όσο και για τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. για την εκλογή των οποίων διεξάγονται μέχρι πέντε διαδοχικές ψηφοφορίες.
 5. Αν μετά από τις ψηφοφορίες αυτές δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το παρόν καταστατικό αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. επειδή δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία, οι τυχόν κενές θέσεις συμπληρώνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος επιλέγει κατά την κρίση του μεταξύ εκείνων που υπέβαλαν υποψηφιότητα.
Άρθρο 6 "Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ."
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τέσσερα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, χωρίς να απαιτείται να είναι μέλη της. Τρία μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
2.  
  Από τα διοριζόμενα μέλη του Δ.Σ. τα δύο επιλέγονται μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους, που έχουν ειδική ενασχόληση με τον κινηματογράφο, ενώ το τρίτο μεταξύ προσώπων με σημαντική πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων.
3.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής. Τα αιρετά μέλη είναι επανεκλέξιμα και τα διοριζόμενα μπορούν να επαναδιοριστούν. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. προέρχονται από τα διοριζόμενα μέλη του και ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού με την απόφαση του διορισμού τους. Η εκλογή και ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται κάθε τέταρτο Ιούνιο. Για τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά. Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. καταλαμβάνει θέση στο Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης, έκλειψης ή έκπτωσης του αντίστοιχου τακτικού μέλους. Στην περίπτωση αυτή στη θέση του αναπληρωματικού μέλους που καταλαμβάνει θέση τακτικού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως για το λόγο αυτό, νέο αναπληρωματικό μέλος που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική ή επαγγελματική οργάνωση που είχε υποδείξει και το αρχικό. Στην περίπτωση που δεν υποδεικνύεται μέσα σε εύλογη προθεσμία πρόσωπο, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των προσώπων που υπέβαλαν υποψηφιότητα και δεν είχαν εκλεγεί κατά την τελευταία εκλογή Δ.Σ. από αυτήν.
4.  
  Ως Γραμματέα του το Δ.Σ. εκλέγει, στην πρώτη συνεδρίασή του, με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, ένα από τα αιρετά μέλη του.
5.  
  Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Δ.Σ. από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Ε.Κ.Κ. ή από πρόσωπα που εξέπεσαν από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις της επομένης παραγράφου 6.
6.  
  Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκπέσει μόνο για σπουδαίο λόγο και ιδιαίτερα για παράβαση καθήκοντος. Για την παραπάνω έκπτωση απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του και η έγκριση της απόφασης αυτής από τη Γενική Συνέλευση, στην οποία υπό μορφή πρότασης υποβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου στ) της παρ. 12 του προηγούμενου άρθρου 5.
7.  
  Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα περισσότερο από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή αντικαθίσταται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν το μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα είναι διοριζόμενο, διορίζεται στη θέση του νέο μέλος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
8.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ε.Κ.Κ. και ασκεί τις αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με το διάταγμα αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως:.
 1. Καθορίζει την πολιτική του Ε.Κ.Κ. μετά από εισήγηση της γενικής συνέλευσης.
 2. Καταρτίζει και εφαρμόζει τα προγράμματα που προβλέπονται από το άρθρο 2 παράγ. 2 του παρόντος καθώς και τους ειδικούς σχετικούς κανονισμούς με εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και για την επίτευξη των σκοπών του.
 3. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 1 που κυρώνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Συγκροτεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω, το Συμβούλιο Κρίσεων του Ε.Κ.Κ. και εγκρίνει τις αποφάσεις του.
 5. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα και αναθέτει την υπογραφή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
 6. Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και καταρτίζει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση
 7. Διορίζει και απολύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.
 8. Αποφασίζει για την έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 9. Προτείνει την έκπτωση μέλους του σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
9.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη του
10.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
11.  
  Επιφυλαττομένων των διατάξεων :α) των παρ.4 και 6 του παρόντος άρθρου και.
 1. των παρ.2 (εδ. β και γ ) και 9 του επομένου άρθρου 7,.
 2. της παρ.2 του άρθρου 9 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και σε περίπτωση έλλειψης, κωλύματος ή απουσίας του, η ψήφος του Αντιπροέδρου.
 4. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και σε περίπτωση έλλειψης, κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος διαφωνεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και η οποία αναφέρεται σε ζητήματα γενικής πολιτικής του Ε.Κ.Κ., ή δημιουργεί σοβαρή οικονομική δέσμευση για την εταιρεία, έχει το δικαίωμα να επαναφέρει το θέμα σε νέα συζήτηση και ψηφοφορία κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
 5. Στην περίπτωση αυτή για να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον πέντε μελών.
12.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρό του ενάσκηση αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες
13.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.
14.  
  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος. Με πρότασή του Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο ειδικές αρμοδιότητες.
15.  
  Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος ο Αντιπρόεδρος:
 1. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ. και παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Κρίσεων, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κρίσεων
 3. Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Κ. δικαστικώς και εξωδίκως.
 4. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του επικουρείται από τους Διευθυντές των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ. στους οποίους μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάσει ορισμένες από αυτές.
16.  
  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να έχουν άλλη τακτική επαγγελματική απασχόληση, εκτός από τυχόν δραστηριότητές τους στον πνευματικό και ακαδημαϊκό τομέα.
17.  
  Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.
18.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού διορίζεται ειδικός σύμβουλος της Διοίκησης του ΕΚΚ με αποκλειστική αρμοδιότητα την προώθηση της κινηματογραφικής πολιτικής στο εξωτερικό, την ανάπτυξη της συνεργασίας με ομόλογους φορείς άλλων χωρών και την ελληνική εκπροσώπηση σε κινηματογραφικά Προγράμματα ή Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα στο ΕURΙΜΑGΕS. Η θητεία του ειδικού συμβούλου είναι τετραετής και συμπίπτει χρονικά με την θητεία των μελών του Δ.Σ. του ΕΚΚ, οι δε αποδοχές του καθορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού με την απόφαση του διορισμού του.
Άρθρο 7 "Συμβούλιο Κρίσεων του Ε.Κ.Κ."
1.  
  Το Συμβούλιο Κρίσεων αξιολογεί και εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις που υποβάλλονται στο ΕΚΚ στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών του προγραμμάτων ιδίως για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την επίτευξη των σκοπών του
2.  
  Το Συμβούλιο Κρίσεων (Σ.Κ.) είναι πενταμελές και σ’ αυτό μετέχουν:.
 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ως Πρόεδρος.
 2. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Με σχετική πρόταση του Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Κρίσεων από τον Αντιπρόεδρο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 3. Ένα αιρετό μέλος του Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται από το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
 4. Τρία πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και με σημαντική επαγγελματική εμπειρία που έχουν ως ειδική ενασχόληση τον κινηματογράφο.
 5. Δύο από τα μέλη αυτά έχουν τις ειδικότητες του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου, το τρίτο μέλος μπορεί να έχει την ειδικότητα του παραγωγού, του κριτικού ή του θεωρητικού του Κινηματογράφου και του τεχνικού.
 6. Όλα τα μέλη εκλέγονται από το Δ.Σ. του ΕΚΚ ύστερα από πρόταση του Προέδρου.
 7. Για την εκλογή τους απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Δ.Σ.
3.  
  Τα μέλη του Σ.Κ. δεν έχουν αναπληρωτές. Αν κάποιο μέλος του Σ.Κ. εκλείψει ή παραιτηθεί, εκλέγεται νέο στη θέση του από το Δ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β) και γ) του παρόντος άρθρου.
4.  
  Είναι απολύτως άκυρη κάθε απόφαση του Σ.Κ. που αφορά έργο στο οποίο συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέλος του.
5.  
  Η θητεία των μελών του Σ.Κ. είναι διετής. Η αμοιβή τους ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚΚ και περιλαμβάνει : α) αποζημίωση για κάθε έκθεση την οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν και β) πάγια αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν.
6.  
  Στις συνεδριάσεις του Σ.Κ. συμμετέχουν κατά περίπτωση και χωρίς δικαίωμα ψήφου τα στελέχη των υπηρεσιών του ΕΚΚ, τα οποία έχουν ειδικό αντικείμενο ενασχόλησης την ανάλυση σεναρίων, τον έλεγχο προϋπολογισμών, τη νομική τεκμηρίωση των προτάσεων που υποβάλλονται και την εμπορική προώθηση κινηματογραφικών ταινιών.
7.  
  Το Σ.Κ. εφαρμόζει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του διαδικασίες που ορίζονται από τους καταρτιζόμενους από το Δ.Σ. κανονισμούς συμμετοχής στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ και αξιολογεί τόσο την καλλιτεχνική αξία των προτάσεων όσο και τα οικονομικά τους δεδομένα στο πλαίσιο εγγράφων εκθέσεων τις οποίες για κάθε πρόταση οφείλουν να υποβάλλουν τα μέλη του στον Πρόεδρο του Σ.Κ.
8.  
  Το Σ.Κ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. Αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Ειδικά για την έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης απαιτούνται τέσσερις τουλάχιστον ψήφοι.
9.  
  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κρίσεων για την έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΚΚ, για να ισχύουν πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο υποβάλλονται και το οποίο αποφασίζει σχετικά με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Ειδικά για την απόρριψη αυτών των προτάσεων απαιτούνται πέντε (5) τουλάχιστον ψήφοι των μελών του Δ.Σ.
10.  
  Τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΚΚ οι κινηματογραφικές παραγωγές, μετά την έγκριση των προτάσεων από το Σ.Κ. και την επικύρωση σχετικών αποφάσεών του από το Δ.Σ., ορίζονται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Το ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΚ στην παραγωγή ταινιών σε περίπτωση συμμετοχής του ΕΚΚ στην παραγωγή ταινίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α. της παρ, 2 του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού, καθορίζεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8 "Ελεγκτές"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο στην τακτική συνέλευσή της έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920
Άρθρο 9 "Εσωτερική διάρθρωση"
1.  
  Στο ΕΚΚ λειτουργούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις:
 1. Ανάπτυξης, Παραγωγής και Μελετών
 2. ΗΕLLΑS FΙLΜ
 3. Κινηματογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Το Δ.Σ. του ΕΚΚ που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού θα καθορίσει με απόφασή του που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στις ειδικές αρμοδιότητες, στην εσωτερική διάρθρωση, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, στις θέσεις και τον αριθμό του προσωπικού των Διευθύνσεων του ΕΚΚ, στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΕΚΚ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος καταστατικού.
2.  
  Κάθε Διεύθυνση του ΕΚΚ διοικείται από Διευθυντή επί θητεία οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ ύστερα από πρόταση του Προέδρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Η θητεία των Διευθυντών μπορεί να ανανεωθεί. Ο διορισμός κάποιου Διευθυντή μπορεί να ανακληθεί για σοβαρό λόγο με απόφαση του Δ.Σ. για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του.
3.  
  Το Δ.Σ. του ΕΚΚ που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος θα ιδρύσει με απόφασή του Διεύθυνση ανάπτυξης, παραγωγής και μελετών, Η Διεύθυνση αυτή:.
 1. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πολιτική του ΕΚΚ για θέματα χρηματοδοτήσεων και παραγωγής ή συμπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.
 2. Καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τα προγράμματα του ΕΚΚ που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς εφαρμογής τους.
 3. Μεριμνά για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΕΚΚ
 4. Ελέγχει την παραγωγή των κινηματογραφικών ταινιών που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΚ, σ όλα τα στάδια της ανάπτυξης της
 5. Παρέχει τεχνογνωσία στους επαγγελματίες του ελληνικού κινηματογράφου κατά την ανάπτυξη των σχεδίων τους για την παραγωγή ταινιών και ειδικότερα στον τομέα του σεναρίου
 6. Μελετά τα προβλήματα της ελληνικής κινηματογραφίας και παρουσιάζει προτάσεις προς το Δ.Σ. για την αντιμετώπισή τους.
 7. Πραγματοποιεί μελέτες και έρευνες για την ιστορία και την αισθητική του ελληνικού κινηματογράφου
 8. Συλλέγει και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής κινηματογραφίας
 9. Οργανώνει σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση των επαγγελματιών του ελληνικού κινηματογράφου
4.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος το υπό τον τίτλο ΗΕLLΑS FΙLΜ τμήμα του Ε.Κ.Κ. το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του Ν. 1597/86, λειτουργεί ως διεύθυνση του Ε.Κ.Κ., η οποία διαθέτει διοικητική και λειτουργική αυτονομία και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τίτλος ΗΕLLΑS FΙLΜ ανήκει αποκλειστικά στο Ε.Κ.Κ. και η χρησιμοποίησή του ως τίτλου ή επωνυμίας από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.
 1. Σκοπός της ως άνω υπό τον τίτλο ΗΕLLΑS FΙLΜ Διεύθυνσης του Ε.Κ.Κ. είναι :
 2. η εμπορική προώθηση και εκμετάλλευση, με κάθε τρόπο σε ολόκληρο τον κόσμο ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών κάθε είδους και η διάδοση και προβολή σε ολόκληρο τον κόσμο, με κάθε πρόσφορο μέσο, της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.
 3. Η υπό τον τίτλο ΗΕLLΑS FΙLΜ Διεύθυνση του Ε.Κ.Κ., για την πραγμάτωση των σκοπών της, όπως αυτοί αναφέρονται στην προηγούμενη υπό στοιχείο α παράγραφο, αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 4. Ι)Μετέχει με ελληνικές ταινίες σε διεθνή φεστιβάλ, επιδείξεις και αγορές κινηματογράφου, τηλεόρασης και άλλων οπτικοακουστικών μέσων ανεξάρτητα αν το ΕΚΚ συμμετέχει ή όχι στην παραγωγή τους.
 5. ΙΙ)Εκδίδει ειδικά έντυπα, φυλλάδια και διαφημιστικό υλικό για την προβολή των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό.
 6. ΙΙΙ)Οργανώνει περίπτερα ή αποστέλλει αντιπροσώπους στα κυριότερα διεθνώς αναγνωρισμένα φεστιβάλ κινηματογράφου και τηλεόρασης.
 7. ΙV) Ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. V)Καταρτίζει και προωθεί προς έγκριση στο Δ.Σ. συμβάσεις με αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις στις οποίες, το ΕΚΚ έναντι ποσοστιαίας αμοιβής, αναθέτει την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση, πώληση και διανομή ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών. VΙ)Προβαίνει γενικώς σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για την πραγμάτωση των σκοπών της.
 8. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. εκδίδει ειδικό κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζονται οι όροι συνεργασίας της ΗΕLLΑS FΙLΜ με τους παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών.
 9. Το Ε.Κ.Κ. διαθέτει για τη λειτουργία της υπό τον τίτλο ΗΕLLΑS FΙLΜ Διευθύνσεώς του ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων του για την κανονική λειτουργία της και την πραγμάτωση των σκοπών της.
5.  
  Ιδρύεται Διεύθυνση Αρχείου με την επωνυμία Κινηματογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η εσωτερική διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας του κινηματογραφικού Αρχείου του Ε.Κ.Κ. καθορίζεται στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από την παράγραφο 6 του άρθρου 1, εσωτερικού κανονισμού του ΕΚΚ.
 1. Σκοπός της παραπάνω υπό τον τίτλο Κινηματογραφικό Αρχείο του Ε.Κ.Κ. Διεύθυνσης του Ε.Κ.Κ. είναι:
 2. Ι) Η συγκέντρωση, διαφύλαξη, αρχειοθέτηση, συντήρηση και αξιοποίηση των ταινιών του Ε.Κ.Κ. του Αρχείου και των ταινιών του ΥΠ.ΠΟ καθώς και όσων άλλων ταινιών περιέλθουν νόμιμα στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του για φύλαξη και συντήρηση.
 3. Το ίδιο ισχύει και για κάθε είδους έντυπα και φωτογραφίες που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.
 4. ΙΙ) η διάδοση, προβολή και πολιτιστική προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου και της ιστορίας του στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και αφιερωμάτων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση στο Κινηματογραφικό Αρχείο του Ε.Κ.Κ. του αρχείου και του υλικού της ταινιοθήκης, που λειτουργεί στο Τμήμα Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
 6. Η αναπαραγωγή και η χρησιμοποίηση των αντιτύπων των ταινιών καθώς και του άλλου υλικού του Αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και για επιστημονικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρησή τους και εφόσον συναινεί ο πνευματικός δημιουργός του κινηματογραφικού έργου ή ο νόμιμος εκδοχέας των δικαιωμάτων του
 7. Το Κινηματογραφικό Αρχείο του Ε.Κ.Κ. διαθέτει τα παραπάνω αντίτυπα και για το αρχείο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, των κατά το άρθρο 28 του Ν.1597/86 αναγνωριζομένων ταινιοθηκών και του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφόσον σ αυτό συμφωνεί ο πνευματικός δημιουργός του κινηματογραφικού έργου ή ο νόμιμος εκδοχέας των δικαιωμάτων του και η ταινιοθήκη καταβάλει τα έξοδα αναπαραγωγής του αντιτύπου.
 8. Με προγραμματική σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται οι όροι της συνεργασίας τους στους τομείς της φύλαξης, συντήρησης και αποκατάστασης του κινηματογραφικού υλικού.
 9. Επίσης ρυθμίζονται οι δυνατότητες και οι όροι της συνεργασίας τους για την με κάθε τρόπο αξιοποίηση των συλλογών που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν στο μέλλον.
 10. Αντίστοιχη σύμβαση συνάπτεται και μεταξύ του ΕΚΚ και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης).
Άρθρο 10 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Το προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες μέσα στην οριζόμενη για κάθε μία απ αυτές προθεσμία:
 1. Μέσα σε δύο (2) μήνες να συγκροτήσει το Συμβούλιο Κρίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
 2. Μέσα σε έξι (6) μήνες:
 3. Να καταρτίσει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΚΚ.
 4. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η κατάρτιση του κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου Υπηρεσιακού Οργανισμού καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που έχουν ληφθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτό.
2.  
  Μέχρις ότου συγκροτηθεί σε σώμα, το προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση του Ε.Κ.Κ. ασκείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένων και εν προκειμένω των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
3.  
  Η ισχύς του παρόντος δεν επηρεάζει την υπηρεσιακή και εργασιακή σχέση και κατάσταση του προσωπικού του ΕΚΚ, που συνεχίζει την απασχόλησή του με την αυτή σχέση και τους ισχύοντες όρους
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης (Α΄
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ.139/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού,
 • 2. Τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου (άρθρο 16 - 26) Ν. 1597/1986 Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 68), όπως αυτές ισχύουν.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-11 Καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/100
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1986/1597 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1597 1986
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1597 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1597 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1731 1987
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1997/1557 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1557 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία