Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοποί και αποστολή του Κ.Ε.Ε. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Κ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρ. 5 του Ν. 2327/1995:"
1.  
  Πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες για θέματα, που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τις Επιστήμες της Αγωγής γενικότερα και ειδικότερα το σχεδιασμό, την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, τις μεθόδους διδασκαλίας κα αξιολόγησης, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλα συναφή θέματα
2.  
  Αναλαμβάνει και εκτελεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα
 1. Διαμορφώνει την ερευνητική πολιτική του Κ.Ε.Ε.
 2. Συντάσσει κάθε χρόνο το ερευνητικό του πρόγραμμα, το οποίο υποβάλει προς έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Ασκεί τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.
 4. Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Κέντρου
 5. Εγκρίνει προτάσεις για την πραγματοποίηση ερευνών ή επιστημονικών μελετών
 6. Αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων ή μελετών
 7. Προσλαμβάνει το προσωπικό που κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία του ή την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων από το ίδιο, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά
 8. Καθορίζει την υπηρεσιακή του κατάσταση και τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του Κ.Ε.Ε.
 9. Αναθέτει καθήκοντα ή αρμοδιότητες σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή στα στελέχη του κέντρου.
 10. Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο που απαιτείται για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου
3.  
  Αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση ερευνητικών έργων σχετικών με τους σκοπούς του και εποπτεύει την εκτέλεσή τους
 1. Συγκαλεί το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει σε άλλα μέλη του Δ.Σ. την εισήγηση διαφόρων θεμάτων στο Δ.Σ.
 3. Εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και διευθύνει τις υπηρεσίες του
 4. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. και υπογράφει κάθε είδους δαπάνη του Κέντρου.
 5. Συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Κέντρου
 6. Έχει το δικαίωμα έγκρισης μικρού ύψους δαπανών για διοικητικά ή άλλα συναφή έξοδα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές
 7. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και μεριμνά για την καλή λειτουργία του Κέντρου.
 8. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων
 9. Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους
4.  
  Συλλέγει, αξιολογεί, ταξινομεί και δημοσιεύει στοιχεία και πορίσματα ερευνών σχετικών με την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
5.  
  Δημιουργεί βάσεις εκπαιδευτικών δεδομένων και συναφών στοιχείων
6.  
  Υποστηρίζει τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης και σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής.
7.  
  Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια για θέματα εκπαιδευτικής έρευνας, εθνικές και διεθνείς συναντήσεις και διασκέψεις και κάθε άλλους είδους εκδηλώσεις σχετικές με τους σκοπούς του και δημοσιεύει τα πορίσματά τους
8.  
  Εκδίδει επιστημονικό περιοδικό σχετικό με την εκπαιδευτική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
9.  
  Συνεργάζεται με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα, κέντρα και ινστιτούτα του εσωτερικού και εξωτερικού, με επιστημονικές και εκπαιδευτικές ενώσεις και άλλους φορείς που ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα
10.  
  Συμμετέχει σε δραστηριότητες που αφορούν την κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλων επιστημόνων σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ανάπτυξη και προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην Ελλάδα και για τη διάδοση και αξιοποίηση των πορισμάτων της
11.  
  Εκτελεί όποιο άλλο έργο του ανατεθεί από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχει σχέση με τους σκοπούς του και το σχεδιασμό της ελληνικής εκπαίδευσης γενικότερα. Συγκρότηση και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε. και των μελών του.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση τμημάτων του Κ.Ε.Ε."
1.  
  Το Κ.Ε.Ε. έχει τα παρακάτω τμήματα:.
 1. Τμήμα ερευνών, μελετών και αξιολόγησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των ερευνητκών προγραμμάτων που ανατίθενται ή εκτελούνται από το Κέντρο, για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από το ίδιο, για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και την παραγωγή του αναγκαίου επιστημονικού και λοιπού υλικού
 2. Τμήμα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αρχειοθέτηση δεδομένων που αφορούν την ελληνική εκπαίδευση και για την βιβλιογραφική υποστήριξη των επιστημονικών του εργασιών
 3. Τμήμα εκδόσεων και διάδοσης των ερευνητικών δεδομένων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των λοιπών δραστηριοτήτων του Κέντρου στους εκπαιδευτικούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο
 4. Οικονομικό τμήμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του Κέντρου και
 5. Γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλη την αλληλογραφία και τις δημόσιες σχέσεις του Κέντρου, για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και όλα τα συναφή θέματα.
Άρθρο 4 "Προσωπικό του Κ.Ε.Ε."
1.  
  Το προσωπικό του Κ.Ε.Ε. διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.
2.  
  Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου και διακρίνεται σε επιστημονικό, διοικητικό, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό
3.  
  Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη εκτάκτων ή παροδικών αναγκών
Άρθρο 5 "Επιστημονικό Προσωπικό"
1.  
  Ιδρύονται δέκα θέσεις ερευνητών κατόχων διδακτορικού διπλώματος και με αποδεδειγμένη ερευνητική πείρα σε θέματα των Επιστημών της Αγωγής. Οι ερευνητές προσλαμβάνονται αρχικά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τριετούς διάρκειας), δυναμένης να ανανεωθεί. Η κρίση για ανανέωση της σύμβασης του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Ε. γίνεται ύστερα από ομόφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ειδικών σε θέματα εκπαιδευτικής έρευνας ή ερευνητικών άλλων ερευνητικών κέντρων συναφούς ειδικότητας ή και του ΚΕΕ. Η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/5 των μελών του Δ.Σ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λεπτομέρειες σχετικές με την ανωτέρω διαδικασία θα περιληφθούν στον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ε.Ε.
2.  
  Ιδρύονται δέκα θέσεις επιστημονικών συνεργατών με μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής ή σε συναφείς επιστημονικούς κλάδους και με ερευνητική εμπειρία. Οι επιστημονικοί συνεργάτες προσλαμβάνονται επίσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τριετούς διάρκειας), η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Η κρίση για ανανέωση της σύμβασής τους γίνεται από το Δ.Σ. του ΚΕΕ. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. συμμετέχουν ως εισηγητές με δικαίωμα ψήφου τρεις ερευνητές του Κ.Ε.Ε. σχετικοί με την ειδικότητα του κρινόμενου, οι οποίοι ορίζονται από το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.
3.  
  Ιδρύονται δύο θέσεις Πληροφορικής Ανωτάτης Εκπαίδευσης, μία θέση Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. και μία θέση Πληροφορικής Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Λυκείου.
4.  
  Ιδρύονται δύο θέσεις στατιστικολόγων, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. εξειδικευμένων σε εφαρμογές της Στατιστικής στην εκπαιδευτική έρευνα.
5.  
  Ιδρύεται μια θέση βιβλιοθηκονόμου διπλωματούχου Τ.Ε.Ι. Το προσωπικό των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
6.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρονται ως προσόντα διορισμού τίτλοι σπουδών συγκεκριμένης βαθμίδας, λαμβάνονται υπόψη και οι ισότιμοι τίτλοι αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Άρθρο 6 "Λοιπό προσωπικό Το λοιπό προσωπικό του Κ.Ε.Ε. διακρίνεται σε:"
1.  
  Διοικητικό Προσωπικό και
2.  
  Βοηθητικό και Τεχνικό. • Το Διοικητικό προσωπικό αποτελείται από:.
 1. Μία (1) θέση διευθυντή του Κ.Ε.Ε. πτυχιούχου Α.Ε.Ι. οικονομικής ή συναφούς κατεύθυνσης με προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε διοίκηση οργανισμών ή διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.
 2. Μία θέση κλητήρα, υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
 3. Μία θέση Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, Πτυχιούχου Α.Ε.Ι.
 4. Το ανωτέρω προσωπικό είναι απαραίτητο για την διοικητική υποστήριξη του επιστημονικού έργου του ΚΕΕ.
 5. Μία θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης, πτυχιούχου Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας των Τ.Ε.Ι.
 6. Μία θέση Προϊσταμένου υπηρεσίας διάδοσης των ερευνητικών δεδομένων και εκδόσεων, πτυχιούχου Α.Ε.Ι.
 7. Μία θέση νομικού συμβούλου
 8. Πέντε θέσεις υπαλλήλων αποφοίτων λυκείου με γνώση ξένης γλώσσας και επεξεργασίας κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. • Το Βοηθητικό και Τεχνικό Προσωπικό αποτελείται από:.
3.  
  Το προσωπικό του Κέντρου προσλαμβάνεται ύστερα από προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/Α/97).
4.  
  Το κύριο ερευνητικό προσωπικό του Κ.Ε.Ε. αμείβεται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και το λοιπό προσωπικό του σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
5.  
  Είναι επίσης δυνατό να διατίθενται στο Κ.Ε.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που έχει σχέση με τους σκοπούς του Κέντρου ή που ανατίθεται σ αυτό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.  
  Για όσες από τις ειδικότητες των άρθρων 5 και 6 δεν καθορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν τα κατά περίπτωση οριζόμενα από το Π.Δ. 194/1988 και Π.Δ. 172/1992, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
7.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρονται ως προσόντα διορισμού τίτλοι σπουδών συγκεκριμένης βαθμίδας, λαμβάνονται υπόψη και οι ισότιμοι τίτλοι αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Άρθρο 7 "Κόστος Λειτουργίας"
1.  
  Τα έσοδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας μπορεί να προέρχονται:
 1. Αποδοχές τακτικού προσωπικού 243.000.000 δρχ.
 2. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού 10.000.000 δρχ.
 3. Από τα εκτελούμενα προγράμματα ένα ποσοστό της σχετικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. παρακρατείται υπέρ του Κέντρου.
 4. Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή 500.000 δρχ.
 5. Από την οικονομική διαχείριση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και εκτελούνται από Υπηρεσίες ή άλλα όργανα του ΥΠΕΠΘ ή άλλων κρατικών φορέων
 6. Από δωρεές και άλλες παροχές τρίτων καθώς επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.
 7. Για την αποδοχή των εσόδων της παραγράφου αυτής απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε. και έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό.
 8. Αναλώσιμα 5.000.000 δρχ.
 9. Απρόβλεπτα 5.000.000 δρχ.
 10. Μισθώματα 5.000.000 δρχ Σύνολο 281.500.000 δρχ.
2.  
  Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής εκτιμάται στο ποσό των 5.000.000 δρχ., που αναλύεται ως εξής:.
 1. Εξοπλισμός δικτύου πληροφορικής 2.000.000 δρχ.
 2. Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 2.000.000 δρχ.
 3. Έπιπλα 1.000.000 δρχ.
 4. Σύνολο 5.000.000 δρχ.
 5. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
Άρθρο 9 "Οικονομική διαχείριση"
1.  
  Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 2530/97.
Άρθρο 10 "Στέγαση του Κέντρου - Εξοπλισμός - Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Το Κ.Ε.Ε. στεγάζεται σε χώρους που ανήκουν στο δημόσιο ή μισθώνονται από το ίδιο.
2.  
  Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Το Κ.Ε.Ε. τηρεί στοιχεία και βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν. Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 11
1.  
  Διάλυση του Κ.Ε.Ε. Σε περίπτωση διάλυσης του Κ.Ε.Ε., για οποιοδήποτε λόγο, η εκκαθάριση εκτελείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η περιουσία του Κ.Ε.Ε. διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 12 "Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας"
1.  
  Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. υποχρεούται μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση του παρόντος διατάγματος να συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ε., στον οποίο θα καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών του, του Διευθυντή και των διαφόρων στελεχών του, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2327/95 και του παρόντος διατάγματος. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 5 του Νόμου 2327/95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 Α’).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 τ.Β’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’) «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων... και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α’) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: α) Ετησίως 281.500.000 δρχ. για το κόστος λειτουργίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται ετησίως και για μια πενταετία με το ποσό των 200.000.000 δρχ. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα βαρύνει τον φορέα 19-250 και Κ.Α.Ε. 2529 με αντίστοιχη επιβάρυνση της πίστωσης του κωδικού αυτού αριθμού και το υπόλοιπο ποσό των 81.500.000 δρχ. από τα έσοδα του Κ.Ε.Ε. του άρθρου 8. β) 5.000.000 δρχ. για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τα έσοδα του Κ.Ε.Ε. του άρθρου 8. γ) Δαπάνη 22.000.000 δρχ. περίπου ετησίως σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσλαμβάνονται σε αναπλήρωση των αποσπωμένων εκπαιδευτικών στο Κ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από πιστώσεις, που θα εγγράφονται κάθε έτος (Ε.Φ. 19-210, 220/ΚΑΕ της ομάδας 0300).
 • Την υπ’ αριθμ. 177/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-15 Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/194/1988Π.Δ.172 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/194_1988Π_Δ_172 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία