ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/12

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. Σύμβασης που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3560/56 όπως η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιείται το άρθρο 1 παράγραφος 2 της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας Σύμβασης, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3560/56 (ΦΕΚ 22/Α) και τροποποιήθηκε και συμπληρώνεται με δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Επιτρέπεται η δι’ ένα έτος (από 1.1.98 μέχρι 31.12.98) και μόνον για τον ανατολικό Αεροσταθμό του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών παραχώρηση του δικαιώματος παροχής προς τρίτους υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης επιβατών αεροσκαφών δημοσίων μεταφορών (ΤΗΙRD ΡΑRΤΥ ΡΑSSΕΝGΕRS ΗΑΝDLΙΝG SΕRVΙCΕS), σε νομικό πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί κατόπιν Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού ο οποίος θα διενεργηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, για τον σκοπό αυτό, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου πέμπτου παρ. 2 του Ν. 96/75, περί εξαγοράς των μετοχών της ΟΑ Α.Ε. παρά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ. (ΦΕΚ 154Α). β) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α­ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α­ 38). γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. δ) Την με αριθμ. 5/98 γνωμοδότηση του Ε­ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/96 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3560 1956
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία