Σύσταση τριών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.).
2.  
  Το προσωπικό που θα προσληφθεί στις ανωτέρω θέσεις θα διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2190/94.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α. Του άρθρου 22 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α/3.3.94) «Σύσταση ανεξάρτησης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/τ.Α/11.11.87). β. Του Ν. 1796/88 (ΦΕΚ 152/τ. Α/11.7.880 «Σύσταση Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α/1992) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α/1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». δ. Του Π. Δ/τος 138/1993 (ΦΕΚ 55/τ.Α/14.4.93) Έγκριση Οργανισμού του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε.
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 (ΦΕΚ 801/τ.Β/ 5.9.97) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/τ. Β/20.10.97) όμοια.
 • Την αριθμ. 34001/ΔΙΟΕ 1957/9.9.1996 (ΦΕΚ 937/τ. Β/14.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».
 • Το έγγραφο του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών πιστώσεων με αριθμ. 20/12.1.1998 από το οποίο προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (16.200.000) δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (18.500.000) δραχμών για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 1998 του Ο.Α.Ε.Π. ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (16.200.000) δραχμών με τα στοιχεία 1γ.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 181/1998 ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/34001/ΔΙΟΕ1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/34001_ΔΙΟΕ1957 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1796 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1796 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/138 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία