Ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Καρδιοχειρουργική Κλινική η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα της Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακα. Τα αντικείμενα δραστηριότητας ειδικότερα αφορούν τη χειρουργική και συντηρητική περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με καρδιοχειρουγικές και θωρακοχειρουργικές παθήσεις, τη συνεργασία με άλλες κλινικές και εργαστήρια, τη θεωρητική και κλινική διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και την κλινική και πειραματική έρευνα. Η περίθαλψη των ασθενών περιλαμβάνει κλινική και παρακλινική διάγνωση, εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπεία καρδιοχειρουργικών και θωρακοχειρουργικών παθήσεων όπως: Εγχειρήσεις στεφανιαίας παράκαμψης (Βypass), εγχειρήσεις επί των καρδιακών βαλβίδων σύνθετες εγχειρήσεις καρδιάς (επί των καρδιακών βαλβίδων + Βypass), εγχειρήσεις επί του περικαρδίου, εγχειρήσεις για όγκους της καρδιάς, εγχειρήσεις για τραυματικές κακώσεις της καρδιάς, επείγουσες εγχειρήσεις επί της αορτής (διαχωρισμοί αορτικού τοιχώματος), εγχειρήσεις για συγγενείς καρδιοπάθειες σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών, εγχειρήσεις επί των πνευμόνων, εγχειρήσεις για επείγουσες «μη καρδιακές» παθήσεις του θώρακα πνεύμονες, μεσαύλιο, οισοφάγος).
2.  
  Η κλινική εντάσσεται στον Τομέα Χειρουργικής
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική έχει ως αποστολή: Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα επιστημονικά αντικείμενά της, την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών ιατρικής φύσεως όταν και όποτε ζητείται η συνδρομή της, την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών, την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με καρδιοχειρουργικά και θωρακοχειρουργικά προβλήματα, την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων, τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής και την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της
2.  
  Το έργο της κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και κλινικό
3.  
  Το εκπαιδευτικό έργο αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, διακρίνεται δε, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, σε θεωρητική και πρακτική. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων Ιατρών διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση, ενώ η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική, χειρουργική και θεραπευτική αγωγή.
4.  
  Το κλινικό έργο αφορά την περίθαλψη ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές χειρουργικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη νοσηλευομένων συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, τη χειρουργική αντιμετώπιση και την θεραπευτική αγωγή, και φροντιδα του ασθενούς μέχρι της εξόδου του από την κλινική.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η κλινική. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), και νοσηλευτές των οποίων το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992, ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του οργανισμού του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής ο οποίος ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής κα στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Η κλινική εγκαθίσταται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 και λειτουργεί στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν., 1268/1982.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α’ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που εγκαταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, βαθμολόγιο φοιτητών, αρχείο ασθενών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, βιβλίο μεταβολής προσωπικού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Για δομή και λειτουργία των ΑΕΙ» (Α΄87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» (Α΄173) και β) του άρθρου 1 περ. ii του Π.Δ. 55/1996 (Α΄48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 2η/6.11.1997).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (άρθρο 29Α΄του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 (α) του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την 144/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία