ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/127

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση διδασκαλείου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στη Πάτρα Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) το οποίο εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του Ν. 2327/95 εφαρμόζονται αναλόγως στο Διδασκαλείο που ιδρύεται με την προηγούμενη παράγραφο.
3.  
  Η λειτουργία του Διδασκαλείου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - 99
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» Α΄ 156. β) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/00.6Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» Β΄ 922. γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 - Α΄154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 - Α΄38).
 • Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις 12/7.5.1996, 14/25.6.1996, 6/18.2.1997 και 8/15.4.1997).
 • Από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, ύψους 2.700.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, 8.700.000 δρχ. για το έτος 13.00.000.000 δρχ. για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη αντιμετωπίζεται με ισόποση επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πατρών από τον κρατικό προϋπολογισμό η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2020211/26.3.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τα επόμενα οικονομικά έτη οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται από πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ειδ. Φορέας 19 - 250 ΑΕ 2421).
 • Την αρ. 239/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/00.6Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_00_6Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2020211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2020211 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία