ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/128

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Ρέθυμνο Κρήτης τα εξής διδασκαλεία:
 1. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε,.) το οποίο εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 2. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (Δ.Ν.) το οποίο εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του Ν. 2327/95 εφαρμόζονται αναλόγως στα διδασκαλεία που ιδρύονται με την προηγούμενη παράγραφο. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και όργανά του, όταν πρόκειται για το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών εννοείται το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και τα όργανά του.
3.  
  Η λειτουργία των διδασκαλείων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - 99
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» Α΄ 156. β) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/00.6Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» Β΄ 922. γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 Α΄ 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 Α΄ 38).
 • Τη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης α) Δημοτικής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 152/4.3.1997), β) Νηπιαγωγών (συνεδρίαση 103/19.3.1997).
 • Από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, ύψους 6.200.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, 18.500.000 δρχ. για το έτος 1999 και 28.500.000 δρχ. για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη αντιμετωπίζεται με ισόποση επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον κρατικό προϋπολογισμό η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2019980/24.3.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τα επόμενα οικονομικά έτη οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται από πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ειδ. Φορέας 19 - 250 ΚΑΕ 2421).
 • Την αρ. 240/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-15 Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/104
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/00.6Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_00_6Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2019980 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2019980 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία