Τροποποίηση του Π.Δ/τος 211/1992 «όροι υγειονομικού ελέγχου πουλερικών και αυγών επώασης » (Α΄100), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/120/ ΕΟΚ, 91/494/ΕΟΚ (άρθρο 19 παρ. 2) και 92/65/ΕΟΚ (άρθρο 7Β) του Συμβουλίου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το Π. Δ/γμα 211/1992 «όροι υγειονομικού ελέγχου ... πουλερικών και αυγών επώασης ...» (Α΄ 100), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/120/ΕΟΚ, 91/494/ΕΟΚ (άρθρο 19 παρ. 2) και 92/65/ΕΟΚ (άρθρο 7Β) του Συμβουλίου [...]"
1.  
  Κατά τη στιγμή της αποστολής τους τα πουλερικά ηλικίας μεγαλύτερης των 72 ωρών που προορίζονται για προμήθειες αγρίων θηραμάτων εμπλουτισμού πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση : - είτε σε αχρησιμοποίητους περιέκτες μιας χρήσης, ειδικά σχεδιασμένους για μια χρήση και καταστροφή, - είτε σε περιέκτες για επαναχρησιμοποίηση, εφόσον καθαρισθούν και απολυμανθούν προηγουμένως. - είτε έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση από επίσημο κτηνίατρο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που προηγούνται της αποστολής και, κατά τη στιγμή της εξέτασης, δεν παρουσίασαν καμιά κλινική ένδειξη ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας, - είτε έχουν υποβληθεί σε μηνιαία υγειονομική επιθεώρηση από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, η δε πιο πρόσφατη επιθεώρηση έχει γίνει το νωρίτερο 31 ημέρες πριν από την αποστολή. Σ΄ αυτή την περίπτωση, ο επίσημος ή εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος, πρέπει επίσης να έχει εξετάσει το ιστορικό της υγείας του σμήνους και να έχει εκτιμήσει την παρούσα κατάσταση της υγείας του με τη βοήθεια ενημερωμένων πληροφοριών που παρέχονται από τον υπεύθυνο του σμήνους κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που προηγούνται της αποστολής. Σε περίπτωση που το ιστορικό ή άλλες πληροφορίες δημιουργούν υποψίες για την ύπαρξη ασθένειας, τα σμήνη πρέπει να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση από τον επίσημο κτηνίατρο ή τον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο η οποία να αποκλείει κάθε πιθανότητα μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών.
 1. να περιέχουν μόνο νεοσσούς μιας ημέρας ή αυγά για επώαση του αυτού είδους, κατηγορίας και τύπου πουλερικού, που προέρχονται από την αυτή επιχείρηση,
 2. απαλλαγμένες από γρίππη των ορνίθων και ψευδοπανώλη των πτηνών, ή οι οποίες, παρόλο που δεν είναι απαλλαγμένες από τις ασθένειες αυτές, τις καταπολεμούν με μέτρα τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά των Π.Δ/των 31/1995 (Α΄25) και 141/1996 (Α΄108).
 3. - ο όνομα του κράτους μέλους και της περιοχής καταγωγής, - τον αριθμό έγκρισης της επιχείρησης καταγωγής που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Ι σημείο 2, - τον αριθμό των νεοσσών ή αυγών σε κάθε συσκευασία, - το είδος πουλερικών στο οποίο ανήκουν τα αυγά ή οι νεοσσοί
 4. στην οποία, κατά την υγειονομική εξέταση που πραγματοποιείται, εντός των 48 ωρών που προηγούνται της αποστολής, από τον επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο στο σμήνος στο οποίο ανήκουν τα πουλερικά, τα εξεταζόμενα πουλερικά δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών,
 5. που βρίσκεται εκτός ζώνης η οποία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, βρίσκεται υπό απαγόρευση σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις λόγω της εμφάνισης εστίας ασθένειας που μπορεί να προσβάλλει τα πουλερικά
2.  
  Να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 της Επιτροπής. Επάνω στα εμπορευματοκιβώτια αυτά πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός των μέσων συσκευασίας που ομαδοποιούνται και οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο β).
 1. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής :
 2. 7 Σμήνος το σύνολο των πουλερικών της ίδιας κατάστασης από άποψη υγείας, τα οποία εκτρέφονται στον ίδιο τόπο ή στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και τα οποία αποτελούν μια ενιαία επιδημιολογική ομάδα Για τα πουλερικά που εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες, ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα πτηνά που εκτρέφονται στον ίδιο χώρο.
 3. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής :
 4. 3 Νεοσσοί μιας ημέρας κάθε πουλερικό ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχει ακόμη λάβει τροφή, Οι πάπιες της Βαυαρίας (Cairina mοschata) ή οι διασταυρώσεις τους μπορούν να έχουν λάβει τροφή
 5. Η παράγραφος 15 διαγράφεται
3.  
  Να έχουν απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. 4 Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αποστολές σε άλλα κράτη μέλη πουλερικών και αυγών επώασης πρέπει να πληρούν τους όρους των διατάξεων της απόφασης Υπουργού Γεωργίας 326853/27.2.1995 (Β΄267).
4.  
  Για να αναγνωρισθούν μία ή περισσότερες περιοχές ή ολόκληρη η χώρα, ως μη εφαρμόζουσες τον εμβολιασμό κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για ολόκληρη περιφέρεια, υποβάλλει στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1. Ακολούθως η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή των Ε.Κ. για έγκριση το πρόγραμμα. Με τη διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να καθορίζονται συμπληρωματικές γενικές ή ειδικές εγγυήσεις που απαιτούνται στο εμπόριο μεταξύ περιοχών με διαφορετικό καθεστώς. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις καθεστώτος «μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών» σε τμήμα της χώρας ή ολόκληρη τη χώρα, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει αίτηση προς την Επιτροπή των Ε.Κ. για την αναγνώριση του καθεστώτος «μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών». Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 καθώς και τα ακόλουθα : - να μην έχει επιτραπεί στους 12 προηγούμενους μήνες κανένας εμβολιασμός των πτηνών, που αναφέρονται στο άρθρο 1, κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, πλην του υποχρεωτικού εμβολιασμού ταχυδρομικών περιστεριών βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 του Π.Δ/τος 141/1996 (Α΄108), - τα σμήνη αναπαραγωγής να ελέγχονται ορολογικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για τη διαπίστωση της παρουσίας της ψευδοπανώλους των πτηνών σύμφωνα με την απόφαση 92/340/ΕΟΚ (Ε.Ε. αριθ. L. 188/8.7.92 σελ. 34), - στις εκμεταλλεύσεις να μην υπάρχει κανένα πουλερικό εμβολιασμένο κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών κατά τους 12 προηγούμενους μήνες, πλην των ταχυδρομικών περιστεριών που εμβολιάζονται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 του Π.Δ/τος 141/1996 (Α’ 108).
 1. τα αυγά για επώαση, οι νεοσσοί μιας ημέρας και τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6, 12, 15 και 17.
 2. Πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ΄ εφαρμογήν των άρθρων 13 και 14.
 3. Επιπλέον :
 4. - τα αυγά για επώαση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 - οι νεοσσοί μιας ημέρας πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 - τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.
 5. τα πουλερικά σφαγής πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο στο σφαγείο προορισμού χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά, εκτός από τα πουλερικά σφαγής που ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος διατάγματος,
 6. τα πουλερικά που προορίζονται για την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο δυνατό στον τόπο προορισμού χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά, εκτός από πουλερικά που προορίζονται για την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν διάταγμα
5.  
  Η αναστολή του καθεστώτος «μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών» γίνεται σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία του άρθρου 32 της Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ, λόγω : - να αποτρέπεται η εκροή περιττωμάτων και να μειώνεται στο μέγιστο η απώλεια φτερών κατά τη μεταφορά, - να διευκολύνεται η παρακολούθηση των πουλερικών - να είναι δυνατόν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται
 1. Η παράγραφος 1 σημείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :«
 2. πρέπει να βρίσκονται εκτός ζώνης, η οποία για λόγους υγειονομικού ελέγχου, υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα Κτηνιατρική νομοθεσία ως αποτέλεσμα εμφάνισης εστίας ασθένειας στην οποία είναι ευπαθή τα πουλερικά.».
 3. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :«
6.  
  Τα μέσα μεταφοράς και, εάν δεν είναι μιας χρήσης, τα εμπορευματοκιβώτια, τα κιβώτια και τα κλουβιά πρέπει, πριν τη φόρτωσή τους και μετά την εκφόρτωσή τους, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής.». «Άρθρο 7 (άρθρο 7 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας 93/120/ΕΟΚ) Κατά την στιγμή της αποστολής τους τα αυγά για επώαση πρέπει :.
7.  
  Στο άρθρο 8 η περίπτωση 1β) αντικαθίσταται ως εξής «β) να πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 32 του παρόντος, εφόσον έχουν εμβολιασθεί.».
8.  
  Στο άρθρο 9 οι περιπτώσεις 1 β) και 1 γ) αντικαθίστανται ως εξής : 1 να πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ εφόσον έχουν εμβολιασθεί, 2 να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των 48 ωρών που προηγούνται της αποστολής, και να μην εμφανίζουν, κατά την εξέταση, κανένα κλινικό σύμπτωμα ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών.
9.  
  Στο άρθρο 10 οι περιπτώσεις 1γ) και 1δ) αντικαθίστανται ως εξής : 1 στην οποία, κατά την υγειονομική εξέταση που πραγματοποιείται εντός των 5 ημερών που προηγούνται της αποστολής από τον επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο στο σμήνος στο οποίο ανήκουν τα πουλερικά που προορίζονται για σφαγή, τα εξεταζόμενα πουλερικά δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών, 2 που βρίσκεται εκτός ζώνης η οποία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα, τα οποία ελήφθησαν σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις λόγω εμφάνισης εστίας ασθένειας που μπορεί να προσβάλλει τα πουλερικά.
10.  
  Μετά το άρθρο 10 προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 10α : «Άρθρο 10α (άρθρο 1 παρ. 14 Οδηγίας 93/120/ΕΟΚ).
11.  
  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως : Άρθρο 11 (άρθρο 11 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 15, 16 και 17 Οδηγίας 93/120/ΕΟΚ) 1 Οι απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 10 και 15 δεν εφαρμόζονται στις αποστολές πουλερικών και αυγών επώασης όταν πρόκειται για μικρές παρτίδες που περιλαμβάνουν λιγότερες από 20 μονάδες. 2 Εν τούτοις, τα πουλερικά και τα αυγά επώασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 πρέπει, κατά τη στιγμή της αποστολής τους, να προέρχονται από σμήνη - που ευρίσκονται από την εκκόλαψή τους ή από τρεις μήνες τουλάχιστον στο κοινοτικό έδαφος, - που δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα μεταδοτικών νόσων των πουλερικών κατά τη στιγμή της αποστολής τους, - που πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, εάν έχουν εμβολιαστεί, - που δεν υπόκεινται σε κανένα μέτρο υγειονομικού περιορισμού που εφαρμόζεται στα πουλερικά, - που βρίσκονται εκτός περιοχής η οποία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, λόγω της εμφάνισης εστίας ασθένειας που μπορεί να προσβάλλει τα πουλερικά. 3 Όλα τα πουλερικά μιας αποστολής πρέπει, το μήνα που προηγείται της αποστολής τους, να έχουν εμφανίσει αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική δοκιμή ανίχνευσης αντισωμάτων κατά των Salmοnella pullοrum και Salmοnella gallinarum, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ Στην περίπτωση των αυγών για επώαση ή των νεοσσών μιας ημέρας, το σμήνος προέλευσης πρέπει εντός των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής να ελεγχθεί ορολογικά για την ύπαρξη Salmοnella pullοrum και Salmοnella gallinarum δείγμα του σμήνους τέτοιου μεγέθους ώστε να υπάρχει 95% πιθανότητα ανίχνευσης της ασθένειας όταν υπάρχουν 5% ασθενή πτηνά.
12.  
  Στο άρθρο 12 :
 1. Στην παράγραφο 3 η φράση «. . το καθεστώς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ.» Αντικαθίσταται από τη φράση «. . το καθεστώς που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.».
 2. Μετά την παράγραφο 3 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4 και 5 :«
13.  
  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : «Άρθρο 15 (άρθρο 15 οδηγίας 90/539/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγρ. 19, 20 και 21 της Οδηγίας 93/120/ΕΟΚ).
14.  
  Στο άρθρο 17 η τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής : - φέρει σφραγίδα και υπογραφή χρώματος διαφορετικού από το πιστοποιητικό.
15.  
  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : «Άρθρο 21 (άρθρο 22 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγρ. 24 της Οδηγίας 93/120/ΕΟΚ).
16.  
  Στο άρθρο 23 παράγραφος 1 η περίπτωση η) αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο :«
 1. να φέρει σφραγίδα και υπογραφή διαφορετικού χρώματος από το πιστοποιητικό.».
17.  
  Στο άρθρο 32 :
 1. στο παράρτημα Ι, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Δανία τροποποιείται ως εξής :
 2. Νatiοnal Veterinary Labοratοry Ροultry Disease Diνisiοn ΗangονejDΚ-8200 Αarhus Ν.
 3. το Παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 Οδηγίας 93/120/ΕΟΚ)"
1.  
  Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α΄101) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101), β) του άρθρου 20 παρ. 1 περ. 4 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α΄47), γ) του άρθρου δεύτερου παρ. 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη» (Α΄136), δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την ΑΠ. 358731/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας (Β΄939) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 155/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/31 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία