Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» στις διατάξεις του Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποίηση Επωνυμίας του Ινστιτούτου Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) αναφέρεται ο όρος «Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο» ο όρος αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο».
Άρθρο 2 "Τροποποίηση, αντικατάσταση, κατάργηση και προσθήκη άρθρων και διατάξεων του Π.Δ. 271/1989"
1.  
  Στο άρθρο 1, με τίτλο «Ίδρυση», τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 ως ακολούθως: Το Ινστιτούτο ανήκει οργανικά στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και συνδέεται με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ιδρύματος αυτού και προστίθεται η παράγραφος:.
2.  
  Στο άρθρο 2, με τον τίτλο «Σκοπός» στην παρ. 1 προστίθεται το εδάφιο:.
 1. Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς του ίδιου Τμήματος.
3.  
  Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 και 17 του Ν. 2158/1993, του παρόντος διατάγματος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. Διοίκηση του Ινστιτούτου 1 Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον αναπληρωτή διευθυντή. 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από α) το διευθυντή του Ινστιτούτου, ως πρόεδρο, β) τρία μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα οποία ορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, γ) δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πείρα και ειδίκευση στις επιστημονικές περιοχές του Ινστιτούτου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, άρθρο 2 Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) χαράζει τη γενική ερευνητική, πολιτική του Ινστιτούτου και αποφασίζει για τα διεξαγόμενα προγράμματα, β) εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του, γ) καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου, δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου, ε) προσλαμβάνει ύστερα από εισήγηση του διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού και στ) καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου. 4 Ο διευθυντής του Ινστιτούτου είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ως προς τα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης και τη θητεία του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 Ο διευθυντής του Ινστιτούτου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες α) εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, β) διευθύνει το Ινστιτούτο και μεριμνά για την εν γένει οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του, γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, ε) συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους, στ) μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και ισολογισμού και την υποβολή τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζ) αναζητάει πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων, η) αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, θ) δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης, ι) εκδίδει τις πράξεις πρόσληψης του κάθε είδους προσωπικού του Ινστιτούτου, ια) προΐσταται του προσωπικού του Ινστιτούτου και ιβ) μετέχει στη διενέργεια προγραμμάτων του Ινστιτούτου με ιδιαίτερη σύμβαση. 5 Ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου είναι μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή που διορίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παραγ. 7 του άρθρου 17 Ν. 2083/1992 Ο αναπληρωτής διευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. 6 Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου είναι άμισθοι .
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 4, με τον τίτλο «Επιστημονικό Συμβούλιο» καταργείται. Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 271/1989 αναφέρεται ο όρος «Επιστημονικό Συμβούλιο» νοείται εφεξής το «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ινστιτούτου.
2.  
  Στο άρθρο 6 προστίθενται οι παράγραφοι:«
3.  
  Στο άρθρο 7 προστίθεται η παράγραφος:«
4.  
  Μετά το άρθρο 9 προστίθεται νέο άρθρο 9Α που έχει ως ακολούθως: 9Α λειτουργίας Πηγές χρηματοδότησης Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου εκτιμάται στο ποσό των 587.000.000 δρχ., το οποίο αναλύεται ως εξής δρχ. 1 Αμοιβές προσωπικού 150.000.000 2 Αμοιβές Ερευνητών με σύμβαση έργου 300.000.000 3 Αμοιβές Ερευνητών με σύμβαση εργασίας 60.000.000 4 Αναλώσιμα 50.000.000 5 Έξοδα συντήρησης 20.000.000 6 Έξοδα γραμματείας 7.000.000 Σύνολο 587.000.000 Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής προς συμπλήρωση της ήδη υπάρχουσας εκτιμάται στο ποσό των 150.000.000 Η υπάρχουσα υποδομή αναλύεται ως εξής δρχ. 1 Υπολογιστικό κέντρο 50.000.000 2 Εργαστήριο φωτονικής τεχνολογίας 300.000.000 3 Εργαστήριο μικροκυμάτων 100.000.000 4 Εργαστήριο λογισμικού 50.000.000 5 Εργαστήριο υπολογιστικών συστημάτων 30.000.000 6 Εργαστήριο μικροηλεκτρονικής 30.000.000 13 Εργαστήριο ηλεκτρικής ισχύος 30.000.000 14 Εργαστήριο τηλεπικοινωνιών 50.000.000 Το κόστος της λειτουργίας και της υλικοτεχνικής υποδομής του Ινστιτούτου θα αντιμετωπίζεται από πραγματοποιούμενα ίδια έσοδα του Ινστιτούτου. 5 Από το άρθρο 10 «Πόροι - Διαχείριση - Απαλλαγές» απαλείφονται τα εδάφια α και β της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 .
7.  
  Το προσωπικό του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να αμείβεται από κονδύλια του κρατικού τακτικού προϋπολογισμού»
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 11, με τον τίτλο «Προμήθειες - Εκτελέσεις Εργασιών» αντικαθίσταται ως ακολούθως: 11 - Εκτελέσεις εργασιών 1 Οι προμήθειες αναλώσιμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται με εντολή του διευθυντή του Ινστιτούτου ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 2 Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων ή εργασιών δαπάνης ποσού α) μέχρι 2.000.000 δραχμές ή κάθε μια γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά, β) από 2.000.000 έως 6.000.000 δραχμές γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής, η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης και γ) από 6.000.001 και άνω με υποβολή γραπτών προσφορών, οι οποίες αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος .
Άρθρο 5
1.  
  Μετά το άρθρο 12 προστίθεται το νέο άρθρο 12Α ως ακολούθως: 12Α λειτουργίας Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, αρχόμενα από την ημερομηνία της ίδρυσής του, μετά την πάροδο των οποίων είναι δυνατό να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα συνέχισης της λειτουργίας του
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 13, με τίτλο «Οικονομικός έλεγχος», του Π.Δ. 271/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 13 διαχείριση 1 Τα έσοδα του Ινστιτούτου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας και η ανάληψη και διάθεσή τους γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του Ινστιτούτου. 2 Η οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 3 Ο ετήσιος ισολογισμός του ινστιτούτου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικονομικό έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. 4 Με τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος. 5 Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄) Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου, την έκθεση ελέγχου του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6 Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου, που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών. 7 Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου .
Άρθρο 7
1.  
  Με το άρθρο 13 προστίθεται νέο άρθρο 13Α, το οποίο έχει ως ακολούθως: 13Α - Στοιχεία 1 Το Ινστιτούτο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία και στοιχεία 1 Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 2 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 3 Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Ινστιτούτου που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης. 4 Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από το διευθυντή του Ινστιτούτου ή τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού. 2 Το Ινστιτούτο, εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, τηρεί και όποια άλλα κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 3 Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .
Άρθρο 8
1.  
  Το εδάφιο 1 του άρθρου 14, με τον τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας» αντικαθίσταται ως εξής: Το Ινστιτούτο υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας περιόδου της παραγ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 να εκδόσει, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
Άρθρο 9 "Το άρθρο 16 με τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Η υπ’ αριθ. Β1/627/1992 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διοίκηση και λειτουργία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών» (ΦΕΚ 762 τ.Β΄) με την οποία ρυθμίστηκαν τα θέματα της διοίκησης και της εν γένει λειτουργίας του Ινστιτούτου κατά τη μεταβατική περίοδο που απαιτείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 2083/1992 εξακολουθεί να ισχύει έως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 παρ. 2, 3, 9 και 10 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159 τ.Α΄). β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Το Π.Δ. 229/91 (ΦΕΚ 86 τ.Α΄) για τη μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
 • Την αριθμό 1107147/1239/006Α/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 τ.Β΄).
 • Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 1996) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε την εισήγησή της η Γενική Συνέλευση, Ειδικής Σύνθεσης της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αν και ζητήθηκε με το αριθμ. 580/23.12.96 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982, η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση Ε.Π.Ι., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄).
 • Το γεγονός ότι το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας δεν διατύπωσε τη γνώμη του, αν και του ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αρ. Β7/363/24.4.1997 και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση Ε.Π.Ι. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: α) ετησίως 587.000.000 δρχ. για το κόστος λειτουργίας το οποίο θα καλύπτεται από τα έσοδα του Ινστιτούτου. β) εφάπαξ δαπάνη 150.000.000 δρχ. για την συμπλήρωση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής σε βάρος πραγματοποιούμενων εσόδων.
 • Την αριθ. 471/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Β1/627 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Β1_627 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/271 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/271 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/229 1991
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία