ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/131

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έκταση εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού έχουν εφαρμογή σε όλα τα έργα περιφερειακού επιπέδου, εννοουμένων ως τοιούτων των έργων που εκτελούνται από τις Δ/νσεις Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων και Ελέγχου Συντήρησης Έργων των Περιφερειών που ιδρύθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Α 107).
2.  
  Η κατάρτιση και ανάθεση των μελετών και η εκτέλεση των έργων των υπαγομένων στο παρόν φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανά τους, πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κατάρτιση μελετών και εκτέλεση έργων του Δημοσίου
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τα έργα αρμοδιότητας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεών τους, για τα οποία ισχύει το Π.Δ. 186/96 (Α 145) και για τα έργα των Δήμων και Κοινοτήτων, των Συνδέσμων τους, των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Δημ. και Κοιν. Ν.Π.Δ.Δ. και των Δημ. και Κοιν. Επιχειρήσεων για τα οποία ισχύει το Π.Δ. 171/87 (Α 84).
Άρθρο 2 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 (Α 138) και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών, είναι ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων, και για τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας τα προβλεπόμενα όργανα στις διατάξεις του εδαφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2503/97 (Α 107) και του άρθρου 68 του Ν. 2538/1997 (Α 242).
Άρθρο 3 "Αρμόδια Όργανα Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:"
1.  
  α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι ο αρμόδιος κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων ή της Δ/νσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων, ή το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, της Δ/νσης Δημοσίων Έργων, εφ όσον σ αυτό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 4
1.  
  Τεχνικό Συμβούλιο για έργα περιφερειακού επιπέδου και μελέτες έργων περιφερειακού επιπέδου που εκτελούνται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της κάθε Περιφέρειας.
2.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Η σύνθεση του Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: α-γ) Τρεις τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με την απόφαση συγκροτήσεως του Συμβουλίου.
 1. Ο Προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) της οικείας Περιφέρειας ή των Γραφείων Ν.Σ.Κ. στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μακεδονίας -Θράκης για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, τον οποίο αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που υπηρετεί στο Γραφείο.
 2. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ, από τα μέλη που είναι εγκατεστημένα στην έδρα των Περιφερειών και τα οποία δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων
 3. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ/νσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά, που είναι και ο εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα
 4. Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειών που ορίζεται από τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.
 5. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης ή μελέτης μετέχει στο Συμβούλιο και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
 6. Εάν στην Περιφέρεια λειτουργεί Πολυτεχνική Σχολή ή αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι., πέρα των ανωτέρω μελών μετέχει στο Συμβούλιο στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης ή μελέτης και ένα καθηγητής της Σχολής ή του Τμήματος που έχει ειδικότητας συναφή με το θέμα που συζητείται και που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή ή Τμήμα.
 7. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα παρατάσεως προθεσμιών ή θέματα που ρυθμίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2576/98 (Α 25) μετέχει σ αυτό και το κατά την παρ. 10 του άρθρου 11 του Π.Δ. 724/1979 οριζόμενο μέλος εργοληπτών δημοσίων έργων που προτείνται από τις πανελλήνιες επαγγελματικές οργανώσεις τους, ενώ τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το έργο στο οποίο σημειώθηκαν καθυστερήσεις.
3.  
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα που ανάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας και για το οποίο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς και σε θέματα που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί επίσης σε θέματα παρατάσεως ολικής προθεσμίας εκτελέσεως δημοσίων έργων διανομαρχιακού επιπέδου αρμοδιότητας των Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 889/79 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 724/79 και αφορούν έργα που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/72 καθώς και στις περιπτώσεις που η παραπομπή κριθεί σκόπιμη από την προϊσταμένη αρχή για τα έργα που εκτελούνται σύμφωνα με το Ν. 1418/84.
4.  
  Η θητεία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ορίζεται διετής. Ειδικά η θητεία του • πρώτου Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.
5.  
  Κατά τα λοιπά, οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τα θέματα λειτουργίας του ρυθμίζονται αναλόγως από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕ-ΧΩΔΕ
Άρθρο 5 "Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη"
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, αυτές εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Άρθρο 6 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Οι διακηρύξεις ειδικών διεθνών διαγωνισμών για έργα και μελέτες του παρόντος Διατάγματος εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Άρθρο 7
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/ 1984 όπως αυτό ισχύει και αφορούν τα υπόψη έργα της Περιφέρειας, αποφασίζουν:.
 1. Για έργα αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού μέχρι και 500.000.000 δρχ. ο αρμόδιος Γενικός Περιφέρειας, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
 2. Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
2.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται ανάλογα με την αρμοδιότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδόσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασίζει όργανο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.
Άρθρο 8
1.  
  Έργα άλλων φορέων Όπου σε προγενέστερες διατάξεις Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 για αποφαινόμενα όργανα άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα και σε διατάξεις αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 574/82 (ΦΕΚ Α 104), αναφέρονται οι Διευθύνσεις ή Τμήματα των τ. Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΠΥΔΕ) ή Διευθύνσεων Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) νοούνται ως αρμόδιες οι αντίστοιχες Δ/νσεις της Περιφέρειας και όπου αναφέρεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων των τ. ΠΥΔΕ νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος.
Άρθρο 9 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/1984 όπως κάθε φορά ισχύει και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1 και 19 παρ. 3 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 2503/1997 (Α- 107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 147/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/889 1979
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1266 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/724 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/724 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/171 1987
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Δ.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους. 1996/186 1996