ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/135

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ του Νομού ΛΑΡΙΣΗΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Εγκρίνεται η αριθμ. 86/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μελίβοιας του Νομού Λάρισας, που αφορά τη σύσταση στην Κοινότητα Μελίβοιας ενιαίας Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης που έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στην Κοινότητα Μελίβοιας του Νομού Λάρισας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).
3.  
  Έδρα της Επιχείρησης είναι η Κοινότητα Μελίβοιας του Νομού Λάρισας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/80).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια της Κοινότητας Μελίβοιας του Νομού Λάρισας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από την Κοινότητα (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4
1.  
  Έσοδα Έσοδα της επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α’ και 11 Ν. 1069/1980). β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια’ και 13 Ν. 1069/1980). γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ’ Ν. 1069/1980). δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. δ’ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε’ Ν. 1069/1980). στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ’ Ν. 1069/1980). ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ’ Ν. 1069/1980). η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η’ Ν. 1069/1980). θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ’ Ν. 1069/1980). ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι’ Ν. 1069/1980). ια. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ’ Ν. 1069/1980). ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ’ Ν. 1069/1980). ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. ιδ. Τέλη καθαριότητας.
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Κοινοτικό Συμβούλιο, ως εξής:
 1. Δύο (2) είναι αιρετοί εκπρόσωποι της Κοινότητας, εκ των οποίων ένα μέλος προέρχεται από τη μειοψηφία (άρθρο 6 Ν. 2307/95).
 2. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα της περιοχής (Αγροτικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Μελίβοιας), ο οποίος υποδεικνύεται από τον φορέα αυτόν
 3. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης.
 4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και ένας εκπρόσωπός τους, ο οποίος υποδεικνύεται από αυτούς, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των μελών δημοτών κατοίκων.
2.  
  Το Κοινοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του (Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και 278 Π.Δ. 410/95).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 παρ. 2 της 25027/84 ΦΕΚ 244/Β’ αποφ. Υπ. Εσωτερικών).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 . 1069/1980). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’ 191/1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137/1985), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154/1992) και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α’ 38).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.4/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/5.9.97), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ Β’/924/20.10.97).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού της οικείας Κοινότητας για το έτος 1997 ύψους 1.000.000 δρχ. για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό της Κοινότητας στον Κωδικό (Κ.Α 212.3). Επίσης προβλέπεται κατά τα επόμενα έτη 1998, 1999, 2000 και 2001 ο προϋπολογισμός της κοινότητας να επιβαρυνθεί κατά 1.300.000 δρχ., 1.700.000 δρχ., 2.000.000 δρχ., 2.100.000 δρχ., ανά έτος αντίστοιχα με εγγραφή πίστωσης στον ίδιο κωδικό.
 • Την 86/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μελίβοιας.
 • Την 117/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470(ΦΕΚΒ’/924 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470(ΦΕΚΒ’_924 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.4/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_4_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία