ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/136

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Περιορισμοί έκδοσης Χ.Ε.Π."
1.  
  Η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), εκτός από τους περιορισμούς του άρθρου 39 του Ν. 2362/95, δεν επιτρέπεται επίσης:.
 1. Όταν ο υπόλογος που ορίζεται από τον αρμόδιο διατάκτη δεν έχει υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού για προηγούμενο Χ.Ε.Π., που εκδόθηκε στο όνομά του για την ίδια ή άλλη αιτία, ενώ έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τους.
 2. Όταν για την ίδια αιτία εκδόθηκαν προηγουμένως και παραμένουν ατακτοποίητα μέχρι τρία Χ.Ε.Π. ή μέχρι πέντε, όταν πρόκειται για δαπάνες επιμισθίων του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού που ορίστηκε γι’ αυτά και ανεξάρτητα αν εκδόθηκαν στο όνομα του ίδιου ή άλλου υπολόγου.
2.  
  εξαιρούνται από τους ανωτέρω περιορισμούς:
 1. Οι δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 2362/95.
 2. Οι απόρρητες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών και
 3. Οι δαπάνες των δημοσίων έργων που εκτελούνται απ’ ευθείας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Επιτρέπεται η έκδοση μέχρι και τριών Χ.Ε.Π. στο όνομα του ίδιου υπολόγου για την εκτέλεση του αυτού δημόσιου έργου, έστω και αν ακόμη παραμένουν ατακτοποίητα, μετά τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, το πρώο και το δεύτερο Χ.Ε.Π. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκδοθούν, για το ίδιο έργο, πέραν των τριών Χ.Ε.Π., αν δεν τακτοποιηθούν τα προεκδοθέντα για το έργο αυτό, ανεξάρτητα αν έληξε ή όχι η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού αυτών και αν εκδόθηκαν στο όνομα του ίδιου ή άλλου υπολόγου.
  • Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. για περισσότερα από ένα έργα, στο όνομα αυτού αυτού υπολόγου, με τον περιορισμό της προηγούμενης περίπτωσης.
 4. Τα Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα Τραπεζών.
Άρθρο 2 "Υποχρεώσεις Υπολόγων Χ.Ε.Π."
1.  
  Ο υπόλογος που ορίζεται από το διατάκτη έχει την υποχρέωση με την έκδοση του Χ.Ε.Π. να εισπράξει εγκαίρως το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του και αν δεν παρίσταται ανάγκη άμεσης χρησιμοποίησής του, οφείλει να το καταθέσει στο όνομά του σε ιδιαίτερο λογαριασμό, σε Τράπεζα ή σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει επιλέξει το Δημόσιο για την κατάθεση των διαθεσίμων του, με επιτόκιο που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Κατ’ εξαίρεση το προϊόν των Χ.Ε.Π. για δαπάνες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών κατατίθεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από τους λογαριασμούς αυτούς θα αναλαμβάνονται, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, τα απαιτούμενα ποσά για την πληρωμή των σχετικών δαπανών. Αν στην έδρα που υπηρετεί ο υπόλογος, δεν λειτουργεί κατάστημα Τράπεζας ή Πιστωτικού Ιδρύματος, από τ’ ανωτέρω, το ποσό του εντάλματος κατατίθεται με γραμμάτιο είσπραξης στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό: «τρεχούμενοι λογαριασμοί χρηματικών ενταλμάτων με απόδοση λογαριασμού», από τον οποίο θα αναλαμβάνει τα απαιτούμενα ποσά.
2.  
  Στην περίπτωση που ο υπόλογος υπηρετεί στο εξωτερικό, το προϊόν του Χ.Ε.Π. κατατίθεται σε ιδιαίτερο έντοκο ή μη λογαριασμό σε τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται η οικεία Ελληνική Διπλωματική Αρχή. Αν το ποσό των τόκων και το αδιάθετο υπόλοιπο του Χ.Ε.Π. υπερβαίνουν το ισόποσο των 500 δολλαρίων Η.Π.Α., με ευθύνη του υπολόγου εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδα. Στην περίπτωση που δεν υπερβαίνουν το ισόποσο των 500 δολλαρίων Η.Π.Α., ο υπόλογος δύναται να τα καταθέτει ως έσοσα των προξενικών εισπράξεων και τα γραμμάτια είσπραξης αυτών θα συναποτελούν δικαιολογητικά απαλλαγής του υπολόγου και τακτοποίησης του Χ.Ε.Π.
3.  
  Δεν επιτρέπεται η κατάθεση στον ίδιο λογαριασμό χρηματικών ποσών που προέρχονται από άλλο ένταλμα, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο όνομα του αυτού υπολόγου, εκδίδονται περισσότερα του ενός χρηματικά εντάλματα για την ίδια αιτία
4.  
  Ανάμιξη ιδιωτικών χρημάτων με αυτά του Δημοσίου απαγορεύεται. Για κάθε χρηματικό πλεόνασμα, που διαπιστώνεται κατά την επιθεώρηση στη διαχείριση του υπολόγου, συνιστάται δημόσια παρακαταθήκη, μέχρι να αποδειχθεί η αιτία από την οποία προέρχεται.
5.  
  Τα χρηματικά ποσά που τίθεται στη διάθεση του υπολόγου, με την έκδοση του Χ.Ε.Π., πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που καθορίζεται με την απόφαση του διατάκτη και να αποδίδεται λογαριασμός για τη διαχείρισή τους μέσα στην ορισμένη προθεσμία. Το ποσό των τόκων που προέρχεται από την κατάθεση των δραχμών του Χ.Ε.Π. σε λογαριασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για πληρωμές δαπανών από τον Υπόλογο, αλλά εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως έσοδο, με γραμμάτιο είσπραξης της οικείας Δ.Ο.Υ.
6.  
  Κάθε υπόλογος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο της διαχείρισης του ποσού που τέθηκε στη διάθεσή του, κατά τρόπο που να εξακριβώνεται ευχερώς το διαθέσιμο υπόλοιπο στα χέρια του, σε κάθε στιγμή
7.  
  Παραστατικά στοιχεία δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού του εντάλματος ή της τυχόν παράτασής της, δεν μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.
8.  
  Ο υπόλογος έχει την υποχρέωση, με τη λήξη της προθεσμίας για απόδοση λογαριασμού, να υποβάλλει στην υπηρεσία του διατάκτη που προκάλεσε την έκδοση του Χ.Ε.Π. τα σχετικά δικαιολογητικά με αναφορά του, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. ή στο Ειδικό Λογιστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα δικαιολογητικά, ύστερα από τον προέλεγχο που ενεργεί η υπηρεσία του διατάκτη, διαβιβάζονται στην Υ.Δ.Ε., η οποία προβαίνει στον έλεγχο και την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης κα στη συνέχεια αποστέλλει τα δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την απαλλαγή του υπολόγου. Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού των Χ.Ε.Π. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποστέλλονται απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης του Υπουργείου τούτου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στο Ειδικό Λογιστήριο για τα Χ.Ε.Π. που εκδίδει ο κύριος διατάκτης.
9.  
  Αν ο υπόλογος δεν διαθέσει ολόκληρο το ποσό του εντάλματος, οφείλει να επιστρέψει το αδιάθετο υπόλοιπο το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με την έκδοση τριπλοτύπου είσπραξης, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ο αριθμος του Χ.Ε.Π. Το αντίτυπο για τον οφειλέτη του πιο πάνω τριπλοτύπου μαζί με αυτό της απόδοσης του τυχόν τόκου κατά τ’ ανωτέρω, επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά τακτοποίησης του εντάλματος.
10.  
  Αν πριν από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άλλη πληρωμή, επειδή εκπληρώθηκε ή ματαιώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π., ο υπόλογος έχει υποχρέωση να επιστρέψει αμέσως στη Δ.Ο.Υ. το αδιάθετο ποσό του εντάλματος και να αποδώσει λογαριασμό της διαχείρισης του ποσού που τυχόν δαπανήθηκε, χωρίς να περιμένει να λήξει η προθεσμία απόδοσης.
11.  
  Για κάθε χρηματικό ποσό που βρίσκεται στα χέρια του, προερχόμενο από Χ.Ε.Π., κατά παράβαση των διατάθεων των προηγουμένων παραγράφων 8, 9 και 10, εκτός από την πειθαρχική ευθύνη, την οποία έχει ο υπόλογος, οφείλει και προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, επί του παρακρατούμενου ποσού. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), για κάθε μήνα καθυστέρησης απόδοσής του.
12.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο υπόλογος παρακρατεί αδικαιολόγητα στα χέρια του χρήματα, εφ’ όσον αυτά δεν προορίζονται για άμεση ανάγκη πληρωμής σχετικών δαπανών ακόμα και όταν δεν έχει λήξει η προθεσμία απόδοσης του Χ.Ε.Π.
Άρθρο 3 "Ευθύνες Υπολόγων Χ.Ε.Π."
1.  
  Ο υπόλογος Χ.Ε.Π. ευθύνεται για δόλο ή βαριά αμέλεια για την πληρωμή μη νόμιμων δαπανών. Για την πληρωμή αυτή ευθύνεται εις ολόκληρο:.
 1. Με τα υπηρεσιακά όργανα που από δόλο ή βαριά αμέλεια έχουν εκδώσει παράνομες διοικητικές πράξεις ή έχουν συμπράξει στη μη τήρηση των νομίμων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης
 2. Με τους λαβόντες, εφόσον υπέχουν ευθύνη για τη μη τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2362/95.
2.  
  Για τη νομιμότητα των αποδεικτικών πληρωμής και πληρότητα των δικαιολογητικών, οι υπόλογοι Χ.Ε.Π. ευθύνονται για αμέλεια.
3.  
  Ο υπόλογος οφείλει, όσον αφορά τη φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των χρημάτων που διαχειρίζεται, να καταβάλλει την επιμέλεια που δείχνει συνήθως στις δικές τους υποθέσεις και ευθύνεται για κάθε απώλεια ή μείωση των χρημάτων αυτών
Άρθρο 4 "Υποχρεώσεις και ευθύνες Τραπεζών"
1.  
  Οι υποχρεώσεις και ευθύνες των τραπεζών για τη διαχείριση των Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομά τους συνίστανται στη διάθεση του προϊόντος των ενταλμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας που τις όρισε ως υπολόγους. Η δικαιολόγηση της διάθεσης των σχετικών χρηματικών ποσών, πραγματοποιείται με την υποβολή στην ανωτέρω Υπηρεσία, από τον β’ υπόλογο ή από την υπόλογο Τράπεζα, εντός της ορισμένης προθεσμίας, των νομίμων δικαιολογητικών και όσων επιπλέον ορίσθηκαν με τις οδηγίες που δόθηκαν.
2.  
  Για κάθε έλλειψη στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, κατά τ’ ανωτέρω, οι τράπεζες ευθύνονται μόνο, αν αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες που τους δόθηκαν και τις ισχύουσες τραπεζικές διαδικασίες
3.  
  Ο δεύτερος υπόλογος, ευθύνεται για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την υποβολή τους μέσα στην ορισμένη προθεσμία στην υπηρεσία που προκάλεσε την έκδοση του Χ.Ε.Π., ενώ το αρμόδιο όργανο που δίνει τις οδηγίες ευθύνεται για τυχόν μη νόμιμη πληρωμή, εφόσον έχει ενεργήσει με δόλο ή βαριά αμέλεια.
Άρθρο 5 "Μεταβολή στο πρόσωπο του υπολόγου"
1.  
  Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, επιτρέπεται στον υπόλογο να καταβάλλει, μετά από προηγούμενη έγκριση του οικείου διατάκτη, σε άλλο υπόλογο, που ορίζεται από αυτόν, ολόκληρο ή μέρος του ποσού του εντάλματος, είτε για να εκτελέσει τμήμα της δαπάνης είτε για να τη συνεχίσει. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη του αρχικού υπολόγου, περιορίζεται στο ποσό που διαχειρίσθηκε ο ίδιος, ενώ για το υπόλοιπο καθίσταται υπόλογος ο νέος που τον διαδέχεται, για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος και των άρθρων 38-41 του Ν. 2362/95.
2.  
  Κάθε μεταβολή που επέρχεται στο πρόσωπο του υπολόγου, αναγγέλλεται στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει το ένταλμα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο
3.  
  Η διαχείριση των διαφορετικών κατά τα ανωτέρω υπολόγων δύναται να τακτοποιηθεί και αυτοτελώς
4.  
  Ο διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους οριζόμενους δεύτερους υπολόγους
5.  
  Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του υπολόγου η απόδοση λογαριασμού πραγματοποιείται με φροντίδα της υπηρεσίας που τον όρισε υπόλογο, από τους κληρονόμους ή από το νόμιμο αντιπρόσωπό του
Άρθρο 6 "Συνέπειες μη εμπρόθεσμης απόδοσης λογαριασμού"
1.  
  Αν ο υπόλογος δεν υποβάλλει, μετά 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία που έχει προκαλέσει την έκδοση του Χ.Ε.Π., ο Προϊστάμενος της. Υ.Δ.Ε. με προσωπική του ευθύνη, έχει υποχρέωση να διατάξει την επίσχεση των αποδοχών του υπολόγου ωσότου συμπληρωθεί το ποσό για το οποίο καθυστερεί η απόδοση λογαριασμού.
2.  
  Όποιος ενεργεί πληρωμές αποδοχών, με προσωπική του ευθύνη, έχει υποχρέωση να προβεί στην άμεση εκτέλεση της διαταγής για την επίσχεση των αποδοχών του υπολόγου και να εμφανίσει τα παρακρατούμενα ποσά στά έσοδα του προϋπολογισμού
3.  
  Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και για τους δεύτερους υπολόγους Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα των τραπεζών. Αν η καθυστέρηση απόδοσης λογαριασμού οφείλεται στην τράπεζα, επειδή δεν τήρησε τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας ή τις τραπεζικές διαδικασίες, προτείνεται από τον Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε. ο καταλογισμός της από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
4.  
  Αν εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού δεν έχει γνωστοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, αυτό προβαίνει στον καταλογισμό του υπολόγου με το ποσό του Χ.Ε.Π. Ο καταλογισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβάλλεται επίσης, κατά τ’ ανωτέρω και στο δεύτερο υπόλογο για τα Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα των τραπεζών.
5.  
  Στην περίπτωση που ο υπόλογος επικαλείται γεγονότα, τα οποία δικαιολογούν επαρκώς τη μη απόδοση λογαριασμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να αναστείλει μόνο μία φορά την έκδοση της καταλογιστικής απόφασης, για χρονικό διάστημα που ορίζει κατά την κρίση του, όχι όμως ανώτερο του εξαμήνου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνει στην έκδοση καταλογιστικής απόφασης.
6.  
  Η καταλογιστική αυτή απόφαση αναθεωρείται με εισήγηση του αρμόδιου Παρέδρου ή Επιτρόπου, στην περίπτωση που ελεγχθούν και θεωρηθούν τα σχετικά δικαιλογητικά, από το Ελεγκτικό Συνέδριο
7.  
  Αν η εκπρόθεσμη απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο οφείλεται σε διαπιστωμένη αμέλειά του, υπόκειται και σε πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος
8.  
  Αν υπόλογος του Χ.Ε.Π. έχει ορισθεί ιδιώτης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που έχει εκδώσει το ένταλμα υποχρεούται, με προσωπική του ευθύνη, αμέσως μόλις παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, να προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον καταλογισμό του υπολόγου.
Άρθρο 7 "Έκτακτος έλεγχος διαχείρισης υπολόγων"
1.  
  Αν επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλο αρμόδιο όργανο της Διοίκησης, με ειδική εντολή ενεργήσουν έκτακτο έλεγχο στη διαχείριση του υπολόγου και διαπιστώσουν ανώμαλη διαχείριση (έλλειμμα, κατάχρηση ολοκλήρου ή μέρος του ποσού), ο υπόλογος οφείλει να την αποκαταστήσει μέσα σε 48 ώρες. Σε αντίθεση περίπτωση εκείνος που ενεργεί τον έλεγχο, τον απομακρύνει αμέσως από τη διαχείριση και προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην έκδοση καταλογιστικής απόφασης για το ποσό του ελλείμματος ή για το ποσό της κατάχρησης, το οποίο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Ως έλλειμμα θεωρείται επίσης και κάθε πληρωμή του υπολόγου όταν αυτή είναι εντελώς άσχετη με το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π. Αν συντρέχει δόλος ή βαριά αμέλεια του υπολόγου (άπιστη διαχείριση), διώκεται και πειθαρχικώς. Όποιος ενεργεί κατά τ’ ανωτέρω τον έλεγχο, αναφέρει αμέσως, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στην υπηρεσία που έδωσε την εντολή και στην προϊσταμένη υπηρεσία του υπολόγου και λαμβάνει κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την εξασφάλιση της απαίτησης του Δημοσίου.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στον οποίο κοινοποιείται απαραίτητα η ως άνω καταλογιστική απόφαση, έχει υποχρέωση, με προσωπική του ευθύνη, να βεβαιώσει σαν δημόσιο έσοδο σε βάρος του υπολόγου το ποσό που καταλογίζεαι και να ζητήσει με αίτησή του προς το αρμόδιο δικαστήριο την έκδοση αυτοτελούς δικαστικής απόφασης για την προσωπική κράτηση του υπολόγου.
3.  
  Κατά της ανωτέρω καταλογιστικής απόφασης χωρούν τα ένδικα μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτό
4.  
  Οι καταλογιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου μαζί με τα σχετικά παραρτήματα των αποδεικτικών βεβαίωσης εισπρακτέων εσόδων, αποτελούν δικαιολογητικά της τακτοποίησης του οικείου Χ.Ε.Π., μέχρι την τυχόν άρση του καταλογισμού με τις διαδικασίες που προβλέπονται.
Άρθρο 8
1.  
  Απώλεια δικαιολογητικών Χ.Ε.Π. Σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 9
1.  
  Υποχρεώσεις - Ευθύνες υπολόγων προσωρινών Χ.Ε. Οι υπόλογοι, στο όνομα των οποίων εκδίδονται τα προσωρινά Χ.Ε., οφείλουν να χρησιμοποιούν τα χρηματικά ποσά που τίθενται στη διάθεσή τους για τους σκοπούς που καθορίζονται με την οικεία Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ή την κοινή απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και να αποδίδουν λογαριασμό για τη διαχείρισή τους μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε με αυτές τις αποφάσεις.
Άρθρο 10 "Τακτοποίηση Προσωρινών Χ.Ε."
1.  
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία προκάλεσε την έκδοση του προσωρινού Χ.Ε., έχει υποχρέωση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη νομοθετική κύρωση της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε το προσωρινό Χ.Ε., το αργότερο εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού που ορίσθηκε με την έκδοση του εντάλματος.
2.  
  Για το ποσό της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε εκδίδεται τακτικό Χ.Ε. σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού των εξόδων του οικείου Υπουργείου, το οποίο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για συμψηφιστική εξόφληση. Από τη Δ.Ο.Υ. εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης σε πίστωση του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού «Προσωρινά Χ.Ε. Υπουργείου. .».
3.  
  Το τυχόν αχρησιμοποίητο ποσό του προσωρινού Χ.Ε., επιστρέφεται από τον υπόλογο στη Δ.Ο.Υ., η οποία εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης σε πίστωση του ως άνω εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού «Προσωρινά Χ.Ε. Υπουργείου. .». Το πρωτότυπο του γραμματίου αυτού υποβάλλεται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει το προσωρινό Χ.Ε., ενώ αντίγραφό του αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Λ.Κ.
4.  
  Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Λ.Κ., αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο πίνακα όλων των προσωρινών Χ.Ε. που παραμένουν ατακτοποίητα.
5.  
  Κατά τα λοιπά, επί των προσωρινών Χ.Ε., εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, που αναφέρονται στα Χ.Ε.Π., εκτός της περίπτωσης κατά την οποία οι υπόλογοι εκ προσωρινών Χ.Ε. καταθέτουν το προϊόν τους στη Δ.Ο.Υ., οπότε εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης υπό τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό «Τρεχούμενοι λογαριασμοί τρίτων».
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των περ. α’ και γ’ του άρθρου 44 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α), όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38Α).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 45/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-20 Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. 1998/151 1998