ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/137

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Ταμείου Ανταλλαξίμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Ταμείου Ανταλλαξίμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.)"
1.  
  Το Ταμείο Ανταλλαξίμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.) το οποίο συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 3713/1957 (Α’ 116) και διατηρήθηκε με το Π.Δ. 346/1997 (Α’ 238),. καταργείται.
2.  
  Οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Ταμείου αυτού περιέρχονται στο Υπουργείο Οικονομικών και ασκούνται από το Τμήμα Γ’ Ανταλλαξίμων Κτημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α.Π. ασκούνται από τον Υπουργού Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο.
Άρθρο 2 "Διαχείριση Περιουσίας του Τ.Α.Π.Α.Π."
1.  
  Τα ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών του Τ.Α.Π.Α.Π. μεταφέρονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2.  
  Τα έσοδα του Τ.Α.Π.Α.Π. εισπράττονται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.
3.  
  Οι κάθε φύσης δαπάνες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών
4.  
  Οι ομολογίες των Λαχειοφόρων Δανείων Ενοποιήσεως 2,5% του Ν.Δ. 4368/1962 αποτελούν κινητή αξία του Δημοσίου.
Άρθρο 3 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Ως χρόνος παύσης της λειτουργίας του ΤΑΠΑΠ ορίζεται η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 137)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997.
 • Τη γνωμοδότηση της Διαρκούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορέων του Δημοσίου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2469/1997.
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 801), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.1997 όμοιά της απόφαση (ΦΕΚ 924 Β’).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 50.000.000 δρχ. για κάθε οικονομικό έτος κατά την περίοδο 1998-2002, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται στις υποκατηγορίες 0700 και 0800 και στις κατηγορίες 1000 και 2000 του Ε.Φ. 23-110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Η προκαλούμενη δαπάνη για το οικονομικό έτος 1998 θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις.
 • Την αριθμ. 154/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4368 1962
Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Οικονομικών. 1997/346 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3713 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3713 1957
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998