ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/138

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τύπος και περιεχόμενο"
1.  
  Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο η πραγματοποίηση δαπανών, περιλαμβάνει απαραίτητα: α. Τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων, με τις οποίες επιτρέπεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης. β. Το είδος και την αιτία της δαπάνης. γ. Την επιβάρυνση που προκαλείται στον προϋπολογισμό. δ. Το οικονομικό έτος. ε. Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του φορέα και του ειδικού φορέα, καθώς και τον κωδικό αριθμό εξόδου.
Άρθρο 2 "Τρόπος ανάληψης"
1.  
  Το σχέδιο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη και παραδίδεται, μετά από την υπογραφή της αρμοδίως, στην Υπηρεσία Δημσοιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), η οποία με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από αυτή, ελέγχει και βεβαιώνει αν υπάρχει ανάλογη πίστωση και ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ποσοστού διάθεσης. Ακολούθως καταχωρίζει το ποσό της ανάληψης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και συντάσσει πράξη με τον αριθμό της καταχώρισης. Στη συνέχεια το ένα αντίτυπο της απόφασης επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την έκδοση της απόφασης και την εκτέλεση της δαπάνης, ενώ το άλλο αντίτυπο παραμένει στην Υ.Δ.Ε.
2.  
  Στην περίπτωση που το ποσοστό διάθεσης δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει καθόλου πίστωση, το σχέδιο της απόφασης ανάληψης επιστρέφεται στο διατάκτη ανεκτέλεστο. Αν ο διατάκτης υποστηρίζει την ανάγκη πραγματοποίησης των υπό ανάληψη υποχρεώσεων, επαναφέρει το σχέδιο της απόφασης, με αιτιολογημένη πρότασή του στην Υ.Δ.Ε., η οποία υποβάλλει την πρόταση αυτή στον Υπουργό Οικονομικών. Το αιτούμενο αυτό ποσό ανάληψης υποχρέωσης δεν δεσμεύεται και δεν καταχωρίζεται στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, αν δεν εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πίστωση και δεν εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή η κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 2362/95.
3.  
  Τα έγγραφα των συμβάσεων που συνάπτονται για λογαριασμό του Δημοσίου περιλαμβάνουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τον αριθμό καταχώρισής της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. Αν οι συμβάσεις καταρτίζονται με χωριστά έγγραφα, τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου σημειώνονται στην πρόταση του διατάκτη για κατάρτιση της σύμβασης.
Άρθρο 3 "Τμηματικές πληρωμές"
1.  
  Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο ένταλμα που εκδίδεται καταχωρίζεται στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, έναντι της υποχρέωσης που αναλήφθηκε, το δε υπόλοιπο της υποχρέωσης καταχωρίζεται στην ανάλογη στήλη του βιβλίου. Ταυτόχρονα, σημειώνεται στην αντίστοιχη στήλη η χρονολογία καταχώρισης, σε συσχετισμό πάντοτε με την αρχική ανάληψη υποχρέωσης. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζονται και τα υπόλοιπα χρηματικά εντάλματα μέχρι και το τελευταίο, οπότε αν υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από την υποχρέωση, γίνεται λογιστική ανατροπή του είτε κατά τη διάρκεια της χρήσης είτε στο τέλος της. Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με τον ίδιο τρόπο μετά από πρόταση του διατάκτη προς την αρμόδια Υ.Δ.Ε., για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύθηκε.
2.  
  Εγκρίσεις πραγματοποίησης δαπανών που βαρύνουν σε ολόκληρο ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2362/95, φυλάσσονται από τις Υ.Δ.Ε. μέχρι την τελική εξόφληση της υποχρέωσης σε ιδιαίτερο φάκελο. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους το ανάλογο ποσό καταχωρίζεται στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Άρθρο 4 "Έλεγχος πορείας πιστώσεων"
1.  
  Οι Υ.Δ.Ε. ελέγχουν και παρακολουθούν την εξέλιξη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο διατάκτης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του και παρέχουν, ότα ζητηθεί από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες , κάθε σχετική πληροφορία για την πορεία και τα υπόλοιπα των πιστώσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση των καταχωρημένων υποχρεώσεων, καθώς και τα στοιχεία του άρθρου 19 του Ν. 2362/95.
Άρθρο 5 "Ευθύνες Οργάνων"
1.  
  Το Δημόσιο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού για την πραγματοποίηση δαπανών καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, όταν η πληρωμή τους δεν εγκρίνεται από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Τα όργανα που είχαν εγκρίνει ή συμπράξει στην εκτέλεση της δαπάνης ευθύνονται έναντι του Δημοσίου σε ολόκληρο, για δόλο ή βαρεία αμέλεια και δύναται να καταλογίζεται σε βάρος τους κάθε σχετική ζημία του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων περί ευθύνης Υπουργών.
2.  
  Η υπογραφή η προσυπογραφή εγγράφων πραγματοποίησης δαπανών από δημόσιους υπαλλήλους κατά παράβαση των άρθρων 15, 19, 20 και 21 του Ν. 2362/95 συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα.
Άρθρο 6 "Ανάληψη δαπανών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα"
1.  
  Οι δαπάνες για αποδοχές γενικά, συντάξεις, νοσηλεία, έξοδα κηδείας, συναλλαγματικές, διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, απόδοση των ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο υπέρ τρίτων και πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Τελωνείων και Ειδικών Ταμιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2362/95, αναλαμβάνονται από την αρχή του οικονομικού έτους για ολόκληρο το ποσό των πιστώσεων που είναι εγγεγραμένες στον προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης διοικητικής πράξης.
2.  
  Οι λειτουργικές δαπάνες δημοσίων υπηρεσίων που αντιμετωπίζονται με πάγιο κατά αποκοπή χορήγημα ιδίως για γραφική ύλη, φωτισμό, θέρμανση, καθαριότητα, αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών, με βάση τις διοικητικές πράξεις καθορισμού τους, επί των οποίων πριν από την υπογραφή τους, οι αρμόδιες Υ.Δ.Ε. βεβαιώνουν την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης.
3.  
  Οι δαπάνες για ενοίκια ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο αναλαμβάνονται από την αρχή του οικονομικού έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών, με πίνακες που καταρτίζονται από τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτών συμβάσεων
Άρθρο 7 "Ακυρότητες πράξεων"
1.  
  Για διορισμούς, εντάξεις, μετατάξεις και προαγωγές κάθε κατηγορίας προσωπικού που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, οι Υ.Δ.Ε. βεβαιώνουν την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αν προηγουμένως δεν παρασχεθεί βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης.
2.  
  Πράξεις διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, προαγωγών που γίνονται κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες
3.  
  Στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζομένων, εντασσομένων, μετατασσομένων ή παραγομένων υπαλλήλων βεβαιώνεται η ύπαρξη αντίστοιχης πρόβλεψης και γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε.
4.  
  Οι Δ.Ο.Υ. χωρίς την ύπαρξη της βεβαίωσης της προηγούμενης παραγράφου, αρνούνται την εξόφληση των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων. Η διαπίστωση ύπαρξης της βεβαίωσης αυτής, στην περίπτωση που οι υπάλληλοι πληρώνονται μέσω Τραπεζικού συστήματος, ανήκει στους αρμόδιους εκκαθαριστές αποδοχών.
5.  
  Μισθολογική μεταβολή του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών λόγω χρονοεπιδόματος ή κλιμακίου εξαιρείται της βεβαίωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
6.  
  Οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται από το διατάκτη σε μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία εμφανίζονται κατά κλάδο ο αριθμός των υπαλλήλων της κεντρικής και περιφερειακής υπηρεσίας που εξελίχθηκε μισθολογικά λόγω χρονοεπιδόματος ή κλιμακίου. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. για ενημέρωση των βιβλίων της.
Άρθρο 8 "Έκταση εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις πιστώσεις που μεταβιβάζονται από τους κύριους στους δευτερεύοντες διατάκτες.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το Διάταγμα αυτό αρχίζει να ισχύει από την πρώτη του μεθεπομένου μήνα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α’), όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38Α).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 46/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-20 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4337 2015
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010