ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/14

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και διαχείριση του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το δικαίωμα Οργάνωσης και Λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20), ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και ασκείται μέσω του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), ο οποίος και διαχειρίζεται το δελτίο του αριθμολαχείου, υποχρεούμενος να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, με το οποίο θα εξασφαλίζεται η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του δελτίου, συμμορφούμενος για το σκοπό αυτό με τις εκδιδόμενες κάθε φορά αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού.
Άρθρο 2
1.  
  Η συμμετοχή στο δελτίο του ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20), είναι ελεύθερη σε όλους, με την προϋπόθεση καταβολής του καθορισμένου αντιτίμου. Η συμμετοχή προκύπτει από τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, που ονομάζεται δελτίο ΛΟΤΤΟ και φέρει την ένδειξη 5 από 45 και 1 από 20.
Άρθρο 3
1.  
  Αντικείμενο του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20), είναι η πρόβλεψη ορισμένων αριθμών που κληρώνονται κάθε φορά από δύο καθορισμένες σειρές αριθμών. Οι αριθμοί που κληρώνονται ορίζονται για την πρώτη σειρά κατ’ ελάχιστο σε τρεις και ανώτατο σε οκτώ, από ένα πλήθος αριθμών κατ’ ελάχιστο τριάντα και ανώτατο πενήντα πέντε και για τη δεύτερη σειρά κληρώνεται ένας αριθμός από ένα πλήθος αριθμών κατ’ ελάχιστο πέντε και ανώτατο πενήντα αριθμών.
Άρθρο 4
1.  
  Στο αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20), υπάρχουν οκτώ κατηγορίες νικητών. Οι νικητές κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των ορθών προβλέψεων. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς και από τις δύο σειρές αριθμών που κληρώνονται. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς αριθμών που κληρώνονται. Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς αριθμών που κληρώνονται πλην ενός και τον αριθμό της δεύτερης σειράς αριθμών που κληρώνονται. Στην τέταρτη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς αριθμών που κληρώνονται πλην ενός. Στην πέμπτη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς αριθμών που κληρώνονται πλην δύο και τον αριθμό της δεύτερης σειράς αριθμών που κληρώνονται. Στην έκτη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς αριθμών που κληρώνονται πλην δύο. Στην έβδομη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς αριθμών που κληρώνονται πλην τριών και τον αριθμό της δεύτερης σειράς αριθμών που κληρώνονται. Στην όγδοη κατηγορία κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν όλους τους αριθμούς της πρώτης σειράς αριθμών που κληρώνονται πλην τεσσάρων και τον αριθμό της δεύτερης σειράς αριθμών που κληρώνονται.
2.  
  Είναι δυνατή η καθιέρωση ένατης κατηγορίας νικητών στους οποίους θα κατατάσσονται όσοι προέβλεψαν μόνο τον αριθμό της δεύτερης σειράς αριθμών που κληρώνονται, με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 5
1.  
  Το ποσοστό που διατίθεται ως κέρδος στους συμμετέχοντες κατανέμεται μεταξύ των οκτώ κατηγοριών των νικητών ως εξής:
 1. Ποσοστό 39,80% διατίθεται για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
 2. Ποσοστό 17,70% διατίθεται για τους νικητές της δεύτερης κατηγορίας
 3. Ποσοστό 9,40% διατίθεται για τους νικητές της τρίτης κατηγορίας
 4. Ποσοστό 3,60% διατίθεται για τους νικητές της τέταρτης κατηγορίας
 5. Ποσοστό 7,30% διατίθεται για τους νικητές της πέμπτης κατηγορίας
 6. Ποσοστό 6,90% διατίθεται για τους νικητές της έκτης κατηγορίας
 7. Ποσοστό 4,60% διατίθεται για τους νικητές της έβδομης κατηγορίας
 8. Ποσοστό 10,70% διατίθεται για τους νικητές της όγδοης κατηγορίας.
 9. Η διανομή των μεριδίων είναι ισόποση για όλους τους νικητές κάθε κατηγορίας.
2.  
  Αν δεν υπάρχουν νικητές ορισμένης κατηγορίας τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δεν μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία
Άρθρο 6
1.  
  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το αντίτιμο κατά στήλη, ο αριθμός των κληρώσεων καθώς επίσης και τα ειδικότερου τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20) καθορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 7
1.  
  Διατάξεις νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ, εφαρμόζονται και για το αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20), εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 8
1.  
  Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Του άρθρου 26 του Ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1904/1990 (ΦΕΚ 143 Α΄).
 • Του Π.Δ. 395/1990 (ΦΕΚ 158 Α΄) «Οργάνωση και Διαχείριση του Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του Λαχείου ΠΡΟΤΟ».
 • Της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195Α΄).
 • Του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 801) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ1/23470/25.10.97 (ΦΕΚ 924Β΄).
 • Την με αριθμό 47968/9.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
 • Την με αριθμό 1107147/1239/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την 538/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-02-09 Οργάνωση και διαχείριση του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ (5 από 45 και 1 από 20).
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/47968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/47968 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1646 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1646 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1904 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1904 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/395 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία