ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/141

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέσπιση όρων εισαγωγής και διακίνησης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών στη χώρα, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 95/44/ΕΚ και 97/46/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V του Π.Δ. 332/1995 (Α’ 178), είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στη χώρα, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/44/ΕΚ της Επιτροπής της 26 Ιουλίου 1995 «για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή στις προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (ΕΕ αριθμ. L 184 της 3.8.1995, σελ. 34) και την οδηγία 97/46/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1997 «για την τροποποίηση της οδηγίας 95/44/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή στις προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (ΕΕ αριθμ. L 204 της 31.7.1997, σελ. 43). Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 95/44/ΕΚ όπως αντικαταστάθηκε με την οδηγία 97/46/ΕΚ) 1.Εξασφαλίζεται ότι για κάθε δραστηριότητα, που αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής ποικιλιών, που από εδώ και στο εξής καλούνται «δραστηριότητες», στις οποίες εμπλέκεται η χρήση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 3, το άρθρο 4, το άρθρο 5 και το άρθρο 12 του Π.Δ. 332/1995, που από εδώ και στο εξής καλούνται «υλικό», υποβάλλεται αίτηση στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, που από εδώ και στο εξής καλείται Αρμόδια Αρχή, πριν από την εισαγωγή ή τη διακίνηση παρόμοιων υλικών στη χώρα. 2.Στην αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ― το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου για τις δραστηριότητες αυτές, ― το επιστημονικό όνομα ή τα ονόματα του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών, όταν χρειάζεται, ― το είδος του υλικού, ― η ποσότητα του υλικού, ― ο τόπος καταγωγής του υλικού, με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα για το υλικό που πρόκειται να εισαχθεί από τρίτη χώρα, ― η διάρκεια, η φύση και οι στόχοι των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον περίληψης της εργασίας και προδιαγραφές για τις δοκιμές και τους επιστημονικούς σκοπούς ή για τις εργασίες επιλογής ποικιλιών, ― η διεύθυνση και η περιγραφή του συγκεκριμένου χώρου ή των χωρών για απομόνωση και όταν χρειάζεται, για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών, ― ο τόπος πρώτης αποθήκευσης ή πρώτης φύτευσης, μετά από την επίσημη ελευθέρωση του υλικού, όταν χρειάζεται, ― η προτεινόμενη μέθοδος καταστροφής ή επεξεργασίας του υλικού όταν ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες δραστηριότητες, όταν χρειάζεται, ― το προτεινόμενο σημείο εισόδου στη χώρα για υλικό που πρόκειται να εισαχθεί από τρίτη χώρα. Άρθρο 3 (άρθρο 2 της οδηγίας 95/44/ΕΚ) 1.Η Αρμόδια Αρχή, μόλις λάβει την αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, εγκρίνει τις συναφείς δραστηριότητες, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα πληρούνται οι γενικοί όροι που θεσπίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος. Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ανακαλέσει την εν λόγω έγκριση οποιαδήποτε στιγμή εάν διαπιστωθεί ότι οι όροι που προβλέπονται στο παράρτημα Ι παύουν να πληρούνται. 2.Εφόσον έχουν εγκριθεί οι συναφείς δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει την είσοδο ή τη διακίνηση στη χώρα του υλικού, το οποίο αναφέρεται στην αίτηση, με την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό συνοδεύεται σε όλες τις περιπτώσεις από εγκριτική επιστολή για την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών που από εδώ και στο εξής καλείται «Έγγραφη Βεβαίωση» σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος διατάγματος και η οποία εκδίδεται από την επίσημη αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες αυτές είναι: 1)στην περίπτωση υλικού κοινοτικής καταγωγής: Ι) όταν ο τόπος καταγωγής είναι κάποιο άλλο κράτος μέλος, η εν λόγω έγγραφη βεβαίωση που το συνοδεύει πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένη από το κράτος μέλος καταγωγής για τη διακίνηση του υλικού από συνθήκες απομώνσης και ΙΙ) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α του Π.Δ. 332/1995 το υλικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 332/1995 βάσει εξέτασης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιδίου διατάγματος, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που θεσπίζονται σε αυτό το άρθρο, εκτός από ότι αφορά οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό σε σχέση με τον οποίον οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη μνεία: «Το παρόν υλικό διακινείται δυνάμει της οδηγίας 95/44/ΕΚ». Σε περίπτωση που η διεύθυνση του συγκεκριμένου χώρου ή χώρων της απομόνωσης βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου πρέπει να το εκδίδει μόνο βάσει πληροφοριών σχετικά με την έγκριση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες έχουν ληφθεί δια της επίσημης οδού από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έγκριση των δραστηριοτήτων και με τη διαβεβαίωση ότι εφαρμόζονται κατά τη διακίνηση του υλικού οι όροι για την απομόνωση. 2)Στην περίπτωση υλικού που εισάγεται από τρίτη χώρα: Ι) Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι η εν λόγω έγγραφη βεβαίωση έχει εκδοθεί βάσει κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων, όσον αφορά τον τόπο καταγωγής του υλικού και ΙΙ) για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Β του Π.Δ. 332/1995, το υλικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται, όταν είναι δυνατό με πιστοποιητικό φυτοϋγείας, το οποίο έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 332/1995, βάσει της εξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιδίου διατάγματος, με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι διατάξεις που θεσπίζονται σε αυτό το άρθρο, εκτός από ότι έχει σχέση με οιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό σχετικά με τον οποίον οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας περιλαμβάνει στο τμήμα «Συμπληρωματική δήλωση» τη μνεία: «Το παρόν υλικό εισάγεται δυνάμει της οδηγίας 95/44/ΕΚ» και διευκρινίζεται ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός ή οργανισμοί, ανάλογα με την περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι το υλικό κρατείται υπό συνθήκες απομόνωσης κατά την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση και μεταφέρεται αμέσως και απευθείας στο χώρο ή τους χώρους που καθορίζονται στην αίτηση. 3.Η Αρμόδια Αρχή αναλαμβάνει την παρακολούθηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εξασφαλίζει: 1)τη συμμόρφωση με τους όρους απομόνωσης και τους άλλους γενικούς όρους που θεσπίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος, καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, 2)ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες αναλόγως του είδους της εγκεκριμένης δραστηριότητας: Ι) για φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα που πρόκειται να ελευθερωθούν από την απομόνωση: ― η ελευθέρωση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή λοιπών αντικειμένων δεν πραγματοποιείται χωρίς έγκριση από την Αρμόδια Αρχή, στοιχείο το οποίο από εδώ και στο εξής αναφέρεται ως «επίσημη ελευθέρωση». Πριν από την επίσημη ελευθέρωση, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα πρέπει να έχουν γίνει αντικείμενο μέτρων απομόνωσης συμπεριλαμβανομένης και της διεξαγωγής δοκιμών και πρέπει να έχει διαπιστωθεί μέσω αυτών των μέτρων ότι είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε επιβλαβή οργανισμό, εκτός και εάν πρόκειται για οργανισμό ο οποίος είναι γνωστό ότι απαντάται στην Κοινότητα και δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες του Π.Δ. 332/1995, ― τα μέτρα απομόνωσης στα οποία περιλαμβάνεται η διεξαγωγή δοκιμών, διεκπεραιώνονται από επιστημονικώς καταρτισμένο προσωπικό της Αρμόδιας Αρχής ή οιουδήποτε επισήμως εγκεκριμένου φορέα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος για τα συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα, ― οποιαδήποτε φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα για τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί μέσω των προαναφερόμενων μέτρων, ότι είναι ελεύθερα από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως ορίζεται στο ανωτέρω πρώτο εδάφιο, καθώς και οιαδήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή ή μπορεί να έχουν μολυνθεί καταστρέφονται ή υποβάλλονται σε κατάλληλη μεταχείριση ή μέτρο απομόνωσης που αποσκοπεί στην εξάλειψη των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών οι διατάξεις που περιλαμβάνονται κατωτέρω στο σημείο ii), δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως, ii) για όλα τα άλλα είδη υλικού (συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών) στο τέλος της διάρκειας των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και για όλα τα υλικά τα οποία έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων: ― το υλικό (συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών και του μολυσμένου υλικού) και οιαδήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα με τα οποία το υλικό έχει έρθει σε επαφή ή τα οποία μπορεί να έχουν μολυνθεί καταστρέφονται, αποστειρώνονται ή υποβάλλονται σε κάποια άλλη μεταχείριση η οποία καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή, ― οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω δραστηριότητες αποστειρώνονται ή καθαρίζονται με άλλον τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, 3)οποιαδήποτε μόλυνση του υλικού από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο Π.Δ. 332/1995 και από οποιουσδήποτε άλλους επιβλαβείς οργανισμούς που θεωρούνται από την Αρμόδια Αρχή επικίνδυνοι για την Κοινότητα, και η οποία έχει εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κοινοποιείται αμέσως στην Αρμόδια Αρχή από τον υπεύθυνο για τις δραστηριότητες αυτές, μαζί με την κοινοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος που οδηγεί στη διαφυγή των ανωτέρω οργανισμών στο περιβάλλον. 4.Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι για τις δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 332/1995 και δεν καλύπτονται από το μέρος Α τμήματα Ι έως ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ του εν λόγω διατάγματος, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών. Τα εν λόγω μέτρα απομόνωσης κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Οι λεπτομέρειες των μέτρων απομόνωσης συμπληρώνονται και εισάγονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, μόλις είναι διαθέσιμες οι τεχνικές πληροφορίες. Άρθρο 4 (άρθρο 3 της οδηγίας 95/44/ΕΚ) 1.Πριν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη έναν κατάλογο με τις ποσότητες του εγκεκριμένου υλικού που έχουν εισαχθεί και διακινηθεί, εντός περιόδου ενός έτους που λήγει στις 30 Ιουνίου, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν μόλυνση από επιβλαβείς οργανισμούς του υλικού αυτού, η οποία έχει επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο των μέτρων απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, εντός της ίδιας περιόδου. 2.Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται διοικητικά με τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων Κρατών Μελών, όπως καθορίζονται δυνάμει της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ άρθρο 1 παράγραφος 2, όσον αφορά την παροχή λεπτομερών στοιχείων για τις συνθήκες απομόνωσης και για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες βάσει του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 5 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τα κατωτέρω παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράρτημα Ι της οδηγίας 95/44/ΕΚ) 1.Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα: ― η φύση και οι στόχοι των δραστηριοτήτων για τις οποίες προβλέπεται η εισαγωγή ή η διακίνηση του υλικού, πρέπει να έχουν εξεταστεί από την Αρμόδια Αρχή και να έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνες με την έννοια των δοκιμών ή των επιστημονικών σκοπών και των εργασιών επιλογής ποικιλιών που προβλέπονται στο Π.Δ. 332/1995, ― οι συνθήκες απομόνωσης, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του χώρου ή των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες, πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις διατάξεις του σημείου 2 και να έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή, ― η Αρμόδια Αρχή περιορίζει την ποσότητα υλικού, έτσι ώστε αυτό να επαρκεί για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες, σε καμία περίπτωση η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ποσότητες που έχουν καθοριστεί σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις απομόνωσης, ― τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσωπικού, το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις δραστηριότητες, πρέπει να έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή. 2.Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σημείου 1, οι συνθήκες απομόνωσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του χώρου ή των χωρών στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταχείριση του υλικού, δηλαδή έτσι ώστε να συγκρατούνται οι επιβλαβείς οργανισμοί και να εξαλείφεται ο κίνδυνος εξάπλωσής τους. Για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αίτηση πρέπει να καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή ο κίνδυνος εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών που διατηρούνται σε συνθήκες απομόνωσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του υλικού, την προβλεπόμενη δραστηριότητα και τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών, τους τρόπους εξάπλωσής τους, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και άλλους σχετικούς παράγοντες που αφορούν τον κίνδυνο που συνεπάγεται το εν λόγω υλικό. Μετά την αξιολόγηση του κινδύνου, η Αρμόδια Αρχή πρέπει να εξετάσει και να διατυπώσει καταλλήλως: 1)τα ακόλουθα μέτρα απομόνωσης για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις εργασίες: ― φυσική απομόνωση και όλα τα άλλα φυτά/υλικό επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ελέγχου της βλάστησης των γειτονικών περιοχών, ― καθορισμός υπευθύνου ατόμου για τις δραστηριότητες, ― περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις γειτονικές περιοχές, όταν χρειάζεται, μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ― κατάλληλος προσδιορισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες και το υπεύθυνο προσωπικό, ― τήρηση αρχείου των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται και εγχειριδίου των μεθόδων εργασίας συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σε περίπτωση διαφυγής των επιβλαβών οργανισμών από την απομόνωση, ― κατάλληλα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, ― κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της εισόδου και της εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών εντός των εγκαταστάσεων, ― ελεγχόμενες διαδικασίες για δειγματοληψία και μεταφορά του υλικού, μεταξύ των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ― ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, χώματος και νερού, όταν χρειάζεται, ― κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και απολύμανσης και τεχνικά μέσα για το προσωπικό, τα κτίρια και τον εξοπλισμό, ― κατάλληλα μέτρα και εξοπλισμός για τη διάθεση του πειραματικού υλικού, ― κατάλληλες εγκαταστάσεις και διαδικασίες βιολογικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών) 2)επιπρόσθετα μέτρα απομόνωσης σύμφωνα με τα ειδικά βιολογικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του είδους του συγκεκριμένου υλικού και των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, ― διατήρηση σε εγκαταστάσεις με χωριστό θάλαμο και «διπλή θύρα» για την πρόσβαση του προσωπικού, ― διατήρηση σε αρνητική πίεση αέρα, ― διατήρηση σε προστατευτικούς κλωβούς, με το κατάλληλο μέγεθος βροχίδων πλέγματος και άλλους φραγμούς, π.χ. υδάτινος κλωβός για ακάρεα, κλειστούς κλωβούς δειγμάτων εδάφους για νηματώδεις, ηλεκρικές παγίδες, αντόμων, ― διατήρηση σε απομόνωση από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς και υλικό, π.χ. θρεπτικό υλικό φυτών, φυτά ξενιστάς, ― διατήρηση του υλικού για αναπαραγωγή σε κλωβούς αναπαραγωγής με μηχανισμούς χειρισμού, ― οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην διασταυρώνονται με ιθαγενείς κλωνούς ή είδη, ― οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην τίθενται σε συνεχή καλλιέργεια, ― διατήρηση σε συνθήκες αυστηρού ελέγχου του πολλαπλασιασμού των επιβλαβών οργανισμών, π.χ. υπό περιβαλλοντικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μην παρουσιάζεται διάπαυση, ― διατήρηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εξάπλωση από πολλαπλασιατικές μονάδες, π.χ. να αποφεύγονται τα ρεύματα αέρα, ― διαδικασίες για τον έλεγχο της καθαρότητας των καλλιεργειών των επιβλαβών οργανισμών από παράσιτα και άλλους επιβαβλαβείς οργανισμούς, ― κατάλληλα προγράμματα ελέγχου του υλικού για την εξάλειψη πιθανών φορέων, ― για τις δραστηριότητες in νitrο, μεταχείριση του υλικού σε ασηπτικές συνθήκες εξοπλισμός του εργαστηρίου για την πραγματοποίηση διαδικασιών σε ασηπτικές συνθήκες, ― διατήρηση των επιβλαβών οργανισμών που εξαπλώνονται με φορείς σε συνθήκες που να αποκλείουν την εξάπλωση με τον φορέα, π.χ. ελεγχόμενο μέγεθος βορχίδων πλέγματος, απομόνωσης δειγμάτων εδάφους, ― εποχιακή απομόνωση για να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά τις περιόδους χαμηλού κινδύνου για την υγεία των φυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Παράρτημ ΙΙ της οδηγίας 95/44/ΕΚ) Υπόδειγμα Εγγραφής βεβαίωσης για την εισαγωγή / διακίνηση επιβλαβών οργανισμών φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς καθώς επίσης και για εργασίες επιλογής ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1.Όνομα και διεύθυνση του απο- Εγκριτική επιστολή στολέα οργανισμού φυτοπροστασίας για την εισαγωγή ή/και διακίνηση της χώρας προέλευσης του υλικού επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς επίσης και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 95/44/ΕΚ) 2.Δηλωθέν όνομα και διεύθυνση 3. Επωνυμία της επίσημης αρμότου υπευθύνου για τις εγκεκριμένες διας αρχής του κράτους μέλους δραστηριότητες που εκδίδει την έγγραφη βεβαίωση 4.Διεύθυνση κα ι περιγραφή του 5. Τόπος καταγωγής (με αποδεικτισυγκεκριμένου χώρου ή των χώκά έγγραφα που επισυνάπτονται ρων για την απομόνωση για υλικό προέλευσης τρίτης χώρας) 7.Δηλωθέν σημείο εισόδου για 6.Αριθμός φυτοϋγειονομικού υλικό που εισάγεται από τρίτη διαβατηρίου: ή χώρα Αριθμός του πιστοποιητικού φυτοϋγείας 8.Επιστημονικό όνομα ή ονόματα 9. Ποσότητα του υλικού του υλικού συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών 10.Είδος υλικού 11.Πρόσθετη δήλωση Το υλικό αυτό εισάγεται / διακινείται(1) στην Κοινότητα βάσει της οδηγίας 95/44/ΕΚ 12.Πρόσθετες πληροφορίες 13.Σφραγίδα θεώρησης από την 14.Σφραγίδα της επίσημης αρμόεπίσημη αρμόδια υπηρεσία του διας υπηρεσίας που εκδίδει την κράτους μέλους καταγωγής έγγραφη βεβαίωση Τόπος θεώρησης: Τόπος έκδοσης: Ημερομηνία: Ημερομηνία: Όνομα και υπογραφή του εξουΌνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου: σιοδοτημένου υπαλλήλου: (1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 95/44/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/46/ΕΚ) ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ. 332/1995. Τομέας Ι: Φυτά του είδους Citrus L, Fοrtunela Swungle, Ροncirus Raf και τα υβρίδιά τους με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά. 1. Το φυτικό υλικό, όταν χρειάζεται πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία με κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού τροφίμων και γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών FΑΟ/ΙΡCRΙ. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο ανώτερο σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών βιολογικού ελέγχου, στο σύνολό του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται σαν δείκτες πρέπει να παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα κανονικό βλαστικό κύκλο και να υπόκεινται σε οπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών οργανισμών που αναφέρονται στο Π.Δ. 332/1995 κατά την άφιξη και μεταγενέστερα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών βιολογικού ελέγχου. 3. Για τους σκοπούς του σημείου 2, το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για τους επιβλαβείς οργανισμούς (διενέργεια δοκιμών και αναγνώριση) σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους: 3.1. Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και, όταν χρειάζεται, φυτά δείτκες συμπεριλαμβανομένων των Citrus sinensis (L) Οs beck, C. aurantifοlia Christm, Swing, C medica L και C. reticulata Βlancο, με στόχο την ανίχνευση τουλάχιστον των ακολούθων επιβλαβών οργανισμών: α) Citrus greening bacterium β) Citrus νariegated chlοrοsis γ) Citrus mοsaic νirus δ) Citrus tisteza νirus (tuti gli isοlati) ε) Citrus νein enatiοn wοοdy gall στ) Leprοsis ζ) Νaturally spreading psοrοsis η) Ρhοma tracheiphila (Ρetri) Κanchaνeli &Cikashνelt; θ) Satsuma dwarf νirus ι) Spirοplasma citri Sagliο et al ια) Τatter leaf νirus ιβ) Witches’’brοοm (ΜLΟ) ιγ) Χanthοmοnas campestris (όλα τα παθογόνα στελέχη για Citrus) 3.2. Για ασθένειες όπως blight & blight like για τις οποίες δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες διαδικασίες βιολογικού ελέγχου το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται κατά την άφιξη σε εμβολιασμό κορυφαίου τμήματος σε σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες ανοσίας όπως αναφέρεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες FΑΟ/ΙΡCRΙ και τα φυτά που προκύπτουν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπευτικές μεθόδους σύμφωνα με το σημείο 1. 4. Το φυτικό υλικό που υπόκειται στους οπτικούς ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 2 και κατά τον οποίον έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συμπτώματα επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών όταν είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι εφικτό, της ταυτότητας των επιβλαβών αυτών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. Τομέας ΙΙ: Φυτά των Cydοnia Μill, Μalus Μill, Ρrunus L και Ρyrus L και υβριδίων του καθώς επίσης και του Fragaria L, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς σπορά. 1. Το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε θεραπεία με χρήση των κατάλληλων μεθόδων όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες FΑΟ/ΙΡGRΙ. 2. Το φυτικό υλικό μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών βιολογικού ελέγχου, στο σύνολό του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται σαν δείκτες πρέπει να παραμείνει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα 1. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα κανονικό βλαστικό κύκλο και να αποτελεί αντικείμενο οπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο Π.Δ. 332/1995 κατά την άφιξη και μεταγενέστερα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών βιολογικού ελέγχου. 3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σημείου 2, το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών (διενέργεια δοκιμών και αναγνώριση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 3.1. Στην περίπτωση του Fragaria L, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν είναι απαραίτητο φυτά δείκτες συμπεριλαμβανομένων των Fragaria νersa, F.Virginiana και Chenοpοdium spp. για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακολούθων επιβλαβών οργανισμών: α. Αrabis mοsaic νirus β. Raspberry rigsrpοt νirus γ. Strawberry crincle νirus δ. Strawberry latent «C» νirus ε. Strawberry latent ringspοt νirus στ. Strawberry mild yellοwedge νirus ζ. Strawberry νein banding νirus η.Strawberry witches’ brοοm mycοplasm θ. Τοmatο black ring νirus ι. Τοmatο ringspοt νirus ια. Cοlletοtrichum acutatum Simmοnds ιβ. Ρhytοphthοra fragariae Ηickman νar Wilcοx & Duncan ιγ. Χanthοmοnas fragariae Κennedy & Κing 3.2. Στην περίπτωση Μalus Μill: i) όταν το φυτικό υλικό προέρχεται από χώμα για την οποία είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: α) Αpple prοliferatiοn mycrοplasm β) Cherry rasp leaf νirus (Αmerican) για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν χρειάζεται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών και ii) ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν είναι απαραίτητο, φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Τοbaccο ringspοt νirus β) Τοmatο ringspοt νirus γ) Εrwinia amylονοra (Βurr.) et al. 3.3. Στην περίπτωση υλικού του Ρrunus L και ενδεχομένως για κάθε είδος Ρrunus: i) Όταν το φυτικό υλικό προέρχεται από χώρα για την οποία είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη από οποιοδήποτε από τους ακόλουθους οργανισμούς: α) Αpricοt chlοritic leafrοll mycοplasm β) Cherry rasp leaf νirus (Αmerican) γ) Ρseudοmοnas syringae pν. persicae (Ρrumer et al.) Υοung et al., για τι δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν χρειάζεται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: και ii) ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι καιόταν είναι απαραίτητο, φυτοδείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Little cherry pathοgen (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) β) Ρeach mοsaic νirus (Αmerican) γ) Ρeach phοny ricketsia δ) Ρeach rοsette mοsaic νirus ε) Ρeach rοssette mycοplasm στ) Ρeach Χ-disease mycοplasm ζ) Ρeach yellοus mycοplasm η) Ρlum line pattern νirus (Αmerican) θ) Ρlum pοx νirus ι) Τοmatο ringspοt νirus ια) Χanthοmοnas campestris pν. pruni (Smith) Dye 3.4. Στην περίπτωση των Cydοnia Μill και Ρrus L ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν είναι απαραίτητο, φυτά δείκτες για την ανίχνευση των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Εrwinia amylονοra (Βurr) Winsl. et al. β) Ρear decline mycοplasm 4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε οπτικό έλεγχο όπως προβλέπεται στο ως άνω σημείο 2 και επί του οποίου έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών, όταν είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι δυνατόν, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. Τομέας ΙΙΙ. Φυτά του Vitis, L, εκτός από τους καρπούς 1. Το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε θεραπεία με χρήση των κατάλληλων μεθόδων όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες FΑΟ/ΙΡGRΙ. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασικών βιολογικού ελέγχου, στο σύνολό του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται σαν δείκτες πρέπει να παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα φυσιολογικό κύκλο φυτικής ανάπτυξης και να αποτελεί αντικείμενο οπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο Π.Δ. 332/1995 κατά την άφιξη και μεταγενέστερα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών βιολογικού ελέγχου. 3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σημείου 2, το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών (διενέργεια δοκιμών και αναγνώριση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 3.1. όταν το φυτικό υλικό προέρχεται από χώρα για την οποία είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη από ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς. Ι) Αjimashika Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη εργαστηριακή μέθοδος. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, το υλικό πρέπει να καταχωρείται στην ποικιλία Cοshu και να φυλάσσεται υπό συνεχή παρακολούθηση κατά την διάρκεια τουλάχιστον δύο βλαστικών κύκλων, ii) Grapeνine unt νirus Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι φυτά δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας αμπέλου Cambell Εarly υπό συνεχή παρακολούθηση για ένα έτος. iii) Summer mοttle Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι φυτά δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών αμπέλου Sideritis, Cabernet Frac και Μissiοn. 3.2. ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν είναι απαραίτητο φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Βlueberry leaf mοttle νirus β) Grapeνine Fraνescence dοrre ΜLΟ και λοιπά grapeνine yellοws γ) Ρeach rοsette mοsaic νirus δ) Τοbaccο ringspοrt νirus ε) Τοmatο rigsοt νirus (στέλεχος «yellοw νein» και λοιπά στελέχη). στ) Χylella fastidiοsa (Well & Raju). ζ) Χylοphilus ampelimus (Παναγοπούλος) Willems et. al. 4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε οπτικό έλεγχο όπως προβλέπεται στο σημείο 2, και επί του οποίου έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών, όταν απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο είναι δυνατόν, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. Τομέας ΙV. Φυτά ειδών που σχηματίζουν στόλωνες και κονδύλους των Sοlanum L. ή υβρίδιά τους, που προορίζονται για φύτευση. 1. Το φυτικό τελικό πρέπει να υποβάλλεται σε θεραπεία με χρήση των καταλλήλων μεθόδων, όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήρες οδηγίες FΑΟ/ΙΡGRΙ. 2. Κάθε μονάδα φυτικού υλικού, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες πρέπει να παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα 1. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωση του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα κανονικό βλαστικό κύκλο και να αποτελεί αντικείμενο οπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο Π.Δ. 332/1995 και της ασθένειας ΥΕLLΟW VΕΙΝ των γεωμήλων, κατά την άφιξή του και μεταγενέστερα σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη γήρανση, κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών του βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών. 3. Οι διαδικασίες βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παράγραφο 5, για τον εντοπισμό τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών. ― Βακτήρια: α) CLΑVΙΒΑCΤΕR ΜΙCΗΙGΑΝΕΝSΙS (SΜΙΤΗ) DΑVΙS ΕΤ ΑL SSΡ. SΕΡΕDΟΝΙCUS (SΡΙΕCΚΕRΜΑΝΝ ΕΤ ΚΟΤΤΗΟFF) DΑVΙS ΕΤ ΑL. β) ΡSΕUDΟΜΟΝΑS SΟLΑΝΑCΕΑRUΜ (SΜΙΤΗ) SΜΙΤΗ. ­ Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς. α) ΑΝDΕΑΝ ΡΟΤΑΤΟ LΑΤΕΝΤ VΙRUS β) ΡΟΤΑΤΟ ΒLΑCΚ RΙΝGSΡΟΤ VΙRUS γ) ΡΟΤΑΤΟ SΡΙΝDLΕ ΤUΒΕR VΙRΟΙD δ) ΡΟΤΑΤΟ ΥΕLLΟWΙΝG ΑLFΑΜΟVΙRUS ε) Ιός Τ των γεωμήλων στ) ΑΝDΕΝ ΡΟΤΑΤΟ ΜΟΤΤLΕ VΙRUS ζ) Κοινοί Ιοί των γεωμήλων Α, Μ, S, V, Χ και Υ (συμπεριλαμβανομένων των Υ, Υ και γ) και ιός που προκαλεί το καρούλιασμα των φύλλων των γεωμήλων (ΡΟΤΑΤΟ LΕΑΤ VΟLL VΙRUS). Όμως, στην περίπτωση αληθών σπόρων προς σπορά γεωμήλων οι διαδικασίες βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών πραγματοποιούνται τουλάχιστον για τους ιούς και τα όμοια προς τους ιούς παθογόνα που αναφέρονται ανωτέρω στα στοιχεία α) έως ε). 4. Το φυτικό υλικό, που υποβάλλεται στους οπτικούς ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 2 και στο οποίο έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συστήματα επιβλαβών οργανισμών, πρέπει ν αποτελεί αντικείμενο έρευνας, στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών όταν αυτό είναι απαραίτητο για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι εφικτό, της ταυτότητας των επιβλαβών αυτών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι οι εξής: ― για βακτήρια: 1. Για κονδύλους, ελέγχεται το οπίσθιο άκρο κάθε κονδύλου. Το δείγμα θα πρέπει να είναι 200 κονδύλων. Όμως η διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί και με μικρότερο δείγμα των 200 κονδύλων. 2. Για φυτάρια και μοσχεύματα, συμπεριλαμβανομένων και των μεριστοματικών φυτών ελέγχονται τα κατωτέρω τμήματα του μίσχου και όπου είναι αναγκαίο, οι ρίζες κάθε φυταρίου. 3. Συνιστάται η δοκιμασία των απογόνων των κονδύλων ή της βάσης των στελεχών για τα φυτά των ειδών που δεν σχηματίζουν κονδύλους μετά από ένα κανονικό βλαστικό κύκλο, μετά τη δοκιμασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2. 4. Για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1 η μέθοδος δοκιμασίας για το CLΑVΙΒΑCΤΕR ΜΙCΗGΑΝΕΝSΙS (SΜΙΤΗ) DΑVΙS ΕΤ ΑL. SSΡ. SΕΡΕDΟΝΙCUS (SΡΙΕCΚΕRΜΑΝΝ ΕΤ ΚΟΤΤΗΟFF) DΑVΙS ΕΤΑ ΑL είναι η κοινωνική μέθοδος που καθορίζεται στο παράρτημα 1 της ΥΑ. 399882/ 1994 (Β. 743) (οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου). 5. Για το υλικό που αναφέρονται στο σημείο 1, η μέθοδος δοκιμασίας για ΡSΕUDΟΜΟΝΑS SΟLΑΝΑCΕΑRUΜ (SΜΙΤΗ) SΜΙΤΗ είναι το προσωρινό πρόγραμμα δοκιμών που καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής που πρέπει να ληφθεί για να αντικατασταθεί η διαδικασία απομόνωσης αρθ. 26 για ΡSΕUDΟΜΟΝΑS SΟLΑΝΑCΕΑRUΜ (SΜΙΤΗ) SΜΙΤΗ όπως καθορίστηκε από τον ευρωπαϊκό και μεσογειακό οργανισμό προστασίας των φυτών (ΕΡΡΟ) . Η μέθοδος αυτή δύναται να εφαρμοσθεί και για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 2. ― για ιούς και παθογόνα όμοια με ιούς εκτός του ΡΟΤΑΤΟ SΡΙΝDLΕ ΤUDΕR VΙRΟΙD. 1. Η έλαχιστη δοκιμασία για βλαστικό υλικό (κόνδυλοι, φυτάρια και μοσχεύματα συμπεριλαμβανομένου και των μεριστοματικών φυτών) περιλαμβάνει ορολογική δοκιμασία που πραγματοποιείται κατά ή κοντα στην άνθηση για κάθε επιβλαβή οργανισμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, εντός του ΡΟΤΑΤΟ SΡΙΝDLΕ ΤUDΕR VΙVΟΙD που ακολουθείται από βιολογική δοκιμασία του υλικού που έδωσε αρνητικά αποτελέσματα στην ορολογική δοκιμασία. Για τον ιό που προκαλεί το καρούλισμα των φύλλων της πατάτας (ΡΟΤΑΤΟ LΕΑF RΟLL VΙRUS) πραγματοποιουνται δύο ορολογικές δοκιμές. 2. Η ελάχιστη δοκιμασία για τους αληθείς σπόρους προς σπορά είναι η ορολογική δοκιμασία ή η βιολογική δοκιμασία στην περίπτωση που δεν διατίθεται ορολογική δοκιμασία. Συνιστάται η επανάληψη της δοκιμασίας ενός ποσοστού φυτών που έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα και η δοκιμασία αυτών που έδωσαν οριακά αποτελέσματα με άλλη μέθοδο. 3. Οι ορολογικές και βιολογικές δοκιμασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πραγματοποιούνται σε φυτά θερμοκηπίου για τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα από δύο τουλάχιστον θέσεις για κάθε στέλεχος, συμπεριλαμβανομένων ενός νεαρού πλήρως ανεπτυγμένου φυλλάριου στην κορυφή του κάθε στελέχους και ενός παλαιότερου φυλλαρίου σε μέση θέση κάθε στέλεχος εξετάζεται δειγματοληπτικά λόγω της πιθανότητας μη συστηματικής μόλυνσης. Στην περίπτωση των ορολογικών δοκιμασιών, δεν ομαδοποιούνται φυλλάρια από διαφορετικα φυτά, εκτός εάν ο βαθμός ομαδοποίησης έχει επικυρωθεί για τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο δύναται όμως να ομαδοποιούνται φυλλάρια από κάθε στέλεχος για να αποτελέσουν δείγμα από κάθε φυτό. Στην περίπτωση των βιολογικών δοκιμασιών, δύναται να ομαδοποιούνται μέχρι πέντε φυτά με εμβολιασμό ενός ελάχιστου αριθμού αντιγράφων φυτοδεικτών. 4. Οι κατάλληλοι φυτοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική δοκιμασία που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής και Μεσογειακής Οργάνωσης για την Προστασία των Φυτών (ΕΡΡΟ) ή άλλοι επίσημα εγκεκριμένοι φυτοδείκτες που αποδεδειγμένα εντοπίζουν τους ιούς. 5. Μόνο υλικό που έχει άμεσα υποστεί δοκιμασία αποδεσμεύεται από την απομόνωση. Σε πρίπτωση βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών που πραγματοποιείται επί οφθαλμών, αποδεσμεύονται μόνο οι απόγονοι των υποβληθέντων σε δοκιμασία οφθαλμών. Οι κόνδυλοι δεν αποδεσμεύονται λόγω πιθανών προβλημάτων με μη συστηματικές μολύνσεις. ― για το ΡΟΤΑΤΟ SΡΙΝDLΕ ΤUDΕR VΙRΟΙD 1. Για κάθε υλικό, υποβάλλονται σε δοκιμασία φυτά θερμοκηπίου μόλις εγκατασταθούν αλλά πριν από την άνθηση και την παραγωγή γύρεως. Η δοκιμασία που πραγηματοποιείται σε βλαστούς κοινδύλων/φυτά ΙΝ VΙΤRΟ/μικρά δενδρύλλια θεωρείται ως προκαταρκτική δοκιμασία. 2. Τα δείγματα λαμβάνονται από πλήρως αναπτυγμένα φυλλάρια στην κορυφή κάθε στελέχους του φυτού. 3. Κάθε υλικό που υποβάλλεται σε δοκιμασία καλλιεργείται σε θερμοκαρασίες όχι μικρότερες των 18 C στο φώς, (και κατά προτίμηση σε θερμοκρασίες ανώτερες των 20 C) και τουλάχιστον με φωτοπεριόδο 16 ωρών. 4. Η δοκιμασία πραγματοποιείται με ραδιενεργούς ή μη ραδιενεργούς ανιχνευτές CDΝΑ ή RΝΑ, με ανάστροφη ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (με χρωστική αργύρου), ή αντίστροφη μεταγραμμένη αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RΤ-ΡCR). 5. Ο προτεινόμενος βαθμός ομαδοποίησης για τους ανιχνευτές ή την ανάστροφη ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου είναι 5. Η χρήση αυτού του βαθμού ομαδοποίησης, ή μεγαλύτερου απαιτεί την επικύρωσή του. ΜΕΡΟΣ Β Για φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα το οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους των παραρτημάτων ΙΙ και ΙV του Π.Δ. 332/1995. 1. Τα επίσημα μέτρα απομόνωσης πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες επιθεωρήσεις και δοκιμές για τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Π.Δ. 332/1995 και πρέπει να εφαρμόζονται με τήρηση των ειδικών απαιτήσεων που θεσπίζονται στο παράρτημα ΙV για τους επιβλαβείς οργανισμούς, ανάλογα με την περίπτωση. Όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τα μέτρα απομόνωσης πρέπει να είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα ΙV και Π.Δ. 332/1995 ή άλλα ισοδύναμα επίσημα εγκεκριμένα μέτρα. 2. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα είναι ελεύθερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που προσδιορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV του Π.Δ. 332/1995 για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα. Άρθρο 6 Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από της δημοσιεύσεως του. Στον Υφυπουργό Γεωργίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και των εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» (Α’ 155). β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α’ 70) και του άρθρου 65 του Ν .1892/1990 (Α’ 101). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 134), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38). δ. Της με αριθμό 358731/1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β’ 939).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμό 123/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1558 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία