ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/142

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην υποπαράγραφο 2β του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 137), προστίθεται νέο εδάφιο (1), ως ακολούθως: (1) Η βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας των Σπουδαστών στην επιχειρησιακή σχεδίαση, οργάνωση και έλεγχο των ναυτικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στην τακτική συγκρότηση, ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των Ναυτικών Δυνάμεων και των μέσων υποστηρίξεως αυτών
2.  
  Τα εδάφια (1) έως 7) της ως υποπαραγράφου αναριθμούνται σε (2) έως (8) αντίστοιχα
3.  
  Τα παλαιά εδάφια (4) και (5) της ως άνω υποπαραγράφου τα οποία αναριθμήθηκαν σε (5) και (6) αντίστοιχα αντικαθίστανται ως ακολούθως: (5) Η ενημέρωσή τους επί του θεσμικού πλαισίου και της οργανώσεως των πολιτικοστρατιωτικών συμμαχιών που είναι μέλος ή που τυχόν θα γίνει η χώρα μας.». «(6) Η πληρέστερη γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος και η ενημέρωσή τους επί των διεθνών σχέσεων και των Συμμαχιών που επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των Ναυτικών Δυνάμεων. 4 Η υποπαράγραφος 2γ του άρθρου 3 καταργείται. 5 Η υποπαράγραφος 3α του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 173), αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 1 Στο Σχολείο Πολέμου Ναυτικού φοιτούν όλοι οι Μάχιμοι Αξιωματικοί και αριθμός Μηχανικών, Οικονομικών και Υγειονομικών Αξιωματικών, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το ΑΝΣ Η φοίτηση γίνεται στο 3ο ή 4ο έτος του βαθμού Πλωτάρχου, άνευ εξετάσεων για όσους έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το προηγούμενο Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών (ΣΕΑΝ) της ΝΣΠ με βαθμό πτυχίου «Α» ή «Β» και έχουν βαθμολογία στην Αγγλική γλώσσα άνω του 65% ή στις Γερμανική / Γαλλική άνω του 65% και στην Άγγλική άνω του 50%, και κατόπιν εξετάσεων για όσους έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου «Γ» ή «Δ» Όσοι έχουν βαθμολογία Αγγλικής κάτω του 65% ή Γαλλικής / Γερμανικής κάτω του 65% και Αγγλικής κάτω του 50%, ανεξάρτητα της βαθμολογίας του Πτυχίου, εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα Στο ΣΠΝ δύναται να φοιτούν και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί των λοιπών κλάδων του Ε.Δ. και του Λ.Σ. καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί του Ναυτικού κατά προτίμηση απόφοιτοι ΣΕΑΝ Της φοιτήσεως στο ΣΠΝ αποκλείονται Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων και ΕΟΘ .
Άρθρο 2
1.  
  Η υποπαράγραφος 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 137), αντικαθίσταται ως ακολούθως: (1) Τομέας «Α». Επιχειρησιακή Σχεδίαση - Οργάνωση και Έλεγχος Ναυτικών Επιχειρήσεων. (2) Τομέας «Β». Εισαγωγή στην Στρατηγική / Θαλάσσια Ισχύς. (3) Τομέας «Γ». Διοίκηση - Επιτελικά. (4) Τομέας «Δ». Εθνική Άμυνα - Εθνική Πολιτική - Διεθνείς Σχέσεις - Συμμαχίες. (5) Τομέας «Ε». Περιβάλλον - Οικονομία - Εθνικά θέματα και θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3
1.  
  Η υποπαράγραφος 1γ του άρθρου 5 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 173), αντικαθίσταται ως ακολούθως: γ. Διευθύνσεις ΣΕΑΝ, ΣΠΝ, Διοικήσεως και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) .
Άρθρο 4
1.  
  Το εδάφιο (3) της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 6 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 173), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3) Διευθυντή Διοικήσεως - ΔΜ Μάχιμο ή Μηχανικό Αντιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη.
2.  
  Το εδάφιο (5) της υποπαραγράφου 1β του ως άνω άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: (5) Τμηματάρχη μελετών του ΣΕΑΝ Μάχιμο Αντιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη.
Άρθρο 5
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 173) προστίθεται νέα υποπαράγραφος ιγ ως ακολούθως: 1 Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των αιθουσών διδασκαλίας και λοιπών χώρων εκπαιδεύσεως
2.  
  Η υποπαράγραφος 5α του ως άνω άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5α Ο Τμηματάρχης Μελετών του ΣΠΝ παρακολουθεί την εξέλιξη μεθόδων, αρχών και μέσων, εισηγούμενος τυχόν ανάλογες τροποποιήσεις στην ύλη και τον τρόπο εκπαιδεύσεως των σπουδαστών.
3.  
  Στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου προστίθεται νέα υποπαράγραφος ια ως ακολούθως: 1 Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση αλλοδαπών Σπουδαστών, όπως καθορίζεται με διαταγή που εκδίδεται γι’ αυτό το σκοπό.
4.  
  Η παλαιά υποπαράγραφος ια της ιδίας παραγράφου αναγραμματίζεται σε ιβ
5.  
  Η υποπαράγραφος 8α του ως άνω άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 8α Ο Τμηματάρχης Μελετών του ΣΕΑΝ παρακολουθεί την εξέλιξη μεθόδων, αρχών και μέσων, εισηγούμενος τυχόν ανάλογες τροποποιήσεις στην ύλη και τον τρόπο εκπαιδεύσεως των σπουδαστών.
6.  
  Στην παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου προστίθεται νέα υποπαράγραφος θ ως ακολούθως: 1 Παρακολουθεί την έκδοση συγγραμμάτων, μελετών και ανακοινώσεων και εισηγείται στον Διευθυντή Σπουδών για την συμπλήρωση της βιβλιοθήκης της ΝΣΠ
7.  
  Οι υποπαράγραφοι θ έως ια της ως άνω παραγράφου 8 του άρθρου 7 αναγραμματίζονται σε ι έως ιβ
Άρθρο 6
1.  
  Οι παράγραφοι 2, 3 και 10 του άρθρου 11 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 173) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Η φοίτηση στο ΣΕΑΝ και στο ΣΠΝ διαρκεί 3,5 και 7 μήνες αντίστοιχα. 3 Τα Σχολεία της ΝΣΠ διαιρούνται σε τμήματα των εικοσιτεσσάρων (24) σπουδαστών έκαστο .
2.  
  Στο ως άνω άρθρο 11 προστίθεται νέα παράγραφος 15 ως ακολούθως: 15 Στους σπουδαστές του Σχολείου Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού δύναται να γίνεται, κατά κρίση της Σχολής, προαιρετική διαδικασία της Αγγλικής γλώσσας, μετά το πέρας των μαθημάτων και ανάλογα με την συμμετοχή των σπουδαστών
10.  
  Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και μελέτη στο ΣΕΑΝ συντελείται με:
 1. Τις ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις και εργασίες
 2. Την εκπόνηση και συγγραφή δοκιμίων Στρατηγικού, Γεωπολιτικού, Ιστορικού χαρακτήρα και Διεθνών σχέσεων που παρουσιάζονται στο Σχολείο ενώπιον ακροατηρίου
 3. Την εκπαίδευση των Αξιωματικών στη ΣΕΝΤ, που περιλαμβάνει την σχεδίαση και την διεξαγωγή πολεμικού παιγνίου
 4. Επιτελικά ταξίδια και εκπαιδευτικές επισκέψεις
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1β του άρθρου 17 του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 173), καταργείται.
Άρθρο 8
1.  
  Το Κεφάλαιο «ΣΤ» του Π.Δ. 350/92 «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 173), και τα άρθρα 24 και 25 που περιέχονται σε αυτό, καταργούνται.
2.  
  Το κεφάλαιο «Ζ» του ως άνω Π.Δ. αναγραμματίζεται σε «ΣΤ» και τα άρθρα 26, 27 και 28 αυτού αναριθμούνται σε 24, 25 και 26 αντίστοιχα.
3.  
  Όπου στο άρθρο 18 αναγράφεται «άρθρο 28» τροποποιείται σε «άρθρο 25»
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι διατάξεις που εφαρμόζονται από τους σπουδαστές Σχολείων Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού που θα λειτουργήσουν από το 2000 και μετέπειτα. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1 και 2 του Ν.Δ. 621/70 «Περί Ναυτικής Σχολής Πολέμου» (Α­ 172).
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α­ 35).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικά υπ’ αριθμ. 22/10.4.96, 51/30.10.96 και 17/11.4.97).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 18.2.98.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α­ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α­ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α­ 38).
 • Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 491/1997 από 30.10.1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-22 Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173).
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/109
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/621 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/621 1970
Οργανισμός Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.). 1992/350 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία