ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/145

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του ΤΕΒΕ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του ΤΕΒΕ, για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1980 έως και 1991, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΤΕΒΕ
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δρχ. Ο χρόνος ελέγχου των παραπάνω χρήσεων δεν δύναται να υπερβεί τα 2,5 έτη.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Π.Δ/τος 774/80 «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π.» (Α 189).
 • Τις 406/97 και 559/97 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 εδ. στ, 24 παρ. 1, 2 εδ. γ και ε, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδ δ του Ν. 1558/85 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 213/92 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την Φ35/157/97 (361 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Δικαιοσύνης.
 • Την 80078/96 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους Υφυπουργούς» (Β 924).
 • Την 1107147/1239/006Α/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς» (Β 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΤΕΒΕ ως εξής: έτος 1997 κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ., για το έτος 1998 κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. και το έτος 1999 κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του ΤΕΒΕ (Κ.Α. 0261).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Φ35/157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Φ35_157 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία