Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου, χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια, ο οποίος έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΧΥΜΑ ΥΓΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΡΟΣ «Α» ΓενικάΆρθρο 1 Όροι και ορισμοί Στον Κανονισμό αυτό, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται, νοείται: 1.Δ.Ε.Ε.Π.: Η εδρεύουσα στον Πειραιά Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2.Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 1973/78: Η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία 1973 και το Πρωτόκολλο αυτής 1978, που κυρώθηκαν με το Ν. 1269/89 (Α 89). 3.Δεξαμενόπλοιο: Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου φορτίου του, να μεταφέρει αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, χύμα πετρέλαιο (πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο), χύμα υγρά χημικά (χημικό δεξαμενόπλοιο) ή χύμα υγροποιημένα αέρια (υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο). 4.Πετρέλαιο: Το πετρέλαιο σε κάθε μορφή συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του καύσιμου πετρελαίου, των καταλοίπων πετρελαίου, του αποβλήτου πετρελαίου και των προϊόντων διυλίσεως πετρελαίου (εκτός των πετροχημικών τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης «ΜΑRΡΟL» ) και περιλαμβάνει τις ουσίες που αναφέρονται στο Προσάρτημα Ι του Παραρτήματος Ι της παραπάνω Διεθνούς Σύμβασης χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων. 5.Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο: Το δεξαμενόπλοιο που είναι κατασκευασμένο ή μετασκευασμένο για να μεταφέρει πετρέλαιο χύμα στους χώρους φορτίου του, περιλαμβανομένων των πλοίων συνδυασμένων μεταφορών (που μεταφέρουν πετρέλαιο ή στερεά φορτία χύμα) και των πλοίων μεταφοράς υγρών χημικών, όταν το μεταφερόμενο φορτίο εν όλω ή εν μέρει είναι πετρέλαιο χύμα. 6.Ουσίες: Οι μεμονωμένες ουσίες ή μίγματα αυτών. 7.Υγρά χημικά: Οι υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 17 του κώδικα ΙΒC και στο παράρτημα ΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL όπως ισχύουν κάθε φορά. 8.Χημικό δεξαμενόπλοιο: Το δεξαμενόπλοιο που έχει κατασκευασθεί ή προσαρμοσθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών χημικών χύμα. 9.Εύφλεκτες ουσίες: Οι ουσίες που σε δοκιμή κλειστού δοχείου (ΑΒΕL ή ΑΒΕL-ΡΕΝSΚΥ) έχουν σημείο ανάφλεξης 60 βαθμούς Κελσίου και κάτω. Στις εύφλεκτες ουσίες περιλαμβάνεται και το πετρέλαιο τύπου «ΜΑΖΟΥΤ» που μεταφέρεται θερμό με δεξαμενόπλοια, εφόσον η θερμοκρασία του είναι ίση ή μεγαλύτερη από την διαφορά που προκύπτει εάν αφαιρέσουμε 5 βαθμούς Κελσίου από το σημείο ανάφλεξής του. 10.Υγροποιημένα αέρια: Τα αέρια που περιλαμβάνονται στό κεφάλαιο ΧΙΧ των κωδίκων ΕΧΙSΤΙΝG GC και GC και στο κεφάλαιο 19 του κώδικα ΙGCτου Ι.Μ.Ο. 11.Υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο: Το δεξαμενόπλοιο που έχει κατασκευασθεί ή προσαρμοσθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων χύμα. 12.ΙΜΟ (Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn): Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. 13.ΙΒC (Ιnternatiοnal Cοde fοr the Cοnstructiοn and Εquipment οf Ships Carrying Dangerοus Chemicals in Βulk):Ο διεθνής κώδικας του Ι.Μ.Ο. για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα, όπως ισχύει κάθε φορά. 14.ΙGC (Ιnternatiοnal Cοde fοr the Cοnstructiοn and Εquipment οf Ships Carrying Liquefied Gases in Βulk): Ο διεθνής κώδικας του Ι.Μ.Ο. για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα, όπως ισχύει κάθε φορά. 15.ΙΜDG-ΙΜΟ-CΟDΕ (Ιnternatiοnal Μaritime Dangerοus Gοοds Cοde): Ο διεθνής ναυτιλιακός κώδικας του Ι.Μ.Ο. για τη μεταφορά συσκευασμένων επικινδύνων φορτίων με πλοία. 16.Επικίνδυνες ουσίες: Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον ΙΜDG-ΙΜΟ- CΟDΕ. Τα ορυκτέλαια τα οποία ως ουσίες δεν περιλαμβάνονται στον πιό πάνω Κώδικα δεν θεωρούνται επικίνδυνες ουσίες. 17.Επιβλαβείς ουσίες: Οι υγρές ουσίες όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78. 18.Χημικός Ναυτιλίας: Ο χημικός ή χημικός μηχανικός που είναι κάτοχος αδείας για την έκδοση πιστοποιητικών απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε πλοία σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3232/41/89 (400 Β’/89 - 527 Β’/89) που κυρώθηκε με τον Ν. 1892/1990 (101 Α’/90). Άρθρο 2 Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται, όπως σε κάθε ένα από τα επόμενα άρθρα του. 2.Ειδικώτερα οι διατάξεις του «ΜΕΡΟΥΣ Β’» του κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται ως εξής: 1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του κανονισμού αυτού εφαρμόζεται στα δεξαμενόπλοια με Ελληνική σημαία ανεξάρτητα από τους πλόες που εκτελούν και στα δεξαμενόπλοια με ξένη σημαία που καταπλέουν σε Ελληνικούς λιμένες. 2)Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του κανονισμού αυτού εφαρμόζεται στα δεξαμενόπλοια με Ελληνική και ξένη σημαία που καταπλέουν σε Ελληνικούς λιμένες. 3)Το άρθρο 6 του κανονισμού αυτού εφαρμόζεται σε όλα τα δεξαμενόπλοια με Ελληνική σημαία ανεξάρτητα από τους πλόες που εκτελούν. 4)Τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται για μεταφορές που εκτελούνται μεταξύ Ελληνικών λιμένων με: 5)δεξαμενόπλοια με Ελληνική σημαία, 1) δεξαμενόπλοια με ξένη σημαία που έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να εκτελούν τέτοιου είδους μεταφορές. Άρθρο 3 Όργανα ελέγχου 1.Τα δεξαμενόπλοια με Ελληνική σημαία, ανεξάρτητα από τους πλόες που εκτελούν, ανάλογα με το είδος τους και το φορτίο που μεταφέρουν πρέπει να εφοδιάζονται με όργανα ελέγχου ως εξής: 1.1. Τα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια μέχρι και 70.000 τόννους νεκρού βάρους: 1)Με εκρηγνυόμετρο. Οι φορτηγίδες (δεξαμενοσλέπια) 200 ΚΟΧ και κάτω αντί του οργάνου αυτού μπορούν να φέρουν τουλάχιστον δέκα κατάλληλους σωληνίσκους μέτρησης υδρογονανθράκων μιάς χρήσης, με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος. 2)Με ηλεκτρονικό μετρητή οξυγόνου ή συσκευή πυρογαλόλης ή τουλάχιστον δέκα σωληνίσκους μέτρησης οξυγόνου μιάς χρήσης, με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος. 1.2.Τα χημικά δεξαμενόπλοια μέχρι και 70.000 τόννους νεκρού βάρους: 1)Εφόσον μεταφέρουν φορτία με επικίνδυνους ατμούς, με τουλάχιστον είκοσι κατάλληλους σωληνίσκους μέτρησης, μιας χρήσης, για κάθε είδος από τα φορτία αυτά, με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος εις διπλούν ή δύο ηλεκτρονικούς μετρητές επικινδύνων αερίων ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρουν. 2)Με ηλεκτρονικό μετρητή οξυγόνου ή συσκευή πυρογαλόλης ή τουλάχιστον δέκα σωληνίσκους μέτρησης οξυγόνου μιάς χρήσης, με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος. 1.3.Τα υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια μέχρι και 70.000 τόννους νεκρού βάρους: 1)Τα μεταφέροντα υγραέρια (LΙQUΕFΙΕD ΡΕΤRΟLΕUΜ GΑSΕS/LΡG) και γενικά υδρογονάνθρακες, με δύο εκρηγνυόμετρα επιπλέον του μόνιμου οργάνου μέτρησης αερίων. Για τα υπόλοιπα είδη φορτίων, με είκοσι τουλάχιστον σωληνίσκους μέτρησης μιας χρήσης, ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρουν, με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος εις διπλούν ή δύο ηλεκτρονικούς μετρητές ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρουν. 2)Με ηλεκτρονικό μετρητή οξυγόνο ή δέκα τουλάχιστον σωληνίσκους μέτρησης οξυγόνου μιας χρήσης με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος. 1.4.Τα δεξαμενόπλοια μικτών κατηγοριών (Πετρελαιοφόρα - Χημικά - Υγραεριοφόρα - Μεταλλευμάτων) μέχρι και 70.000 τόννους νεκρού βάρους: Με τα όργανα που προβλέπονται παραπάνω για την κατηγορία των φορτίων που μεταφέρουν. 2.Τα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια μέχρι και 70.000 τόννους νεκρού βάρους που έχουν σύστημα αδρανούς αερίου πρέπει να φέρουν εκρηγνυόμετρο που να λειτουργεί σε αδρανές αέριο και ατμοσφαιρικό αέρα ή χωριστό εκρηγνυόμετρο που να λειτουργεί μόνο σε αδρανές αέριο επιπλέον του εκρηγνυομέτρου που λειτουργεί μόνο σε ατμοσφαιρικό αέρα. Επιπλέον τα εν λόγω πλοία πρέπει να φέρουν από δέκα σωληνίσκους μιας χρήσης για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου, των οξειδίων του αζώτου και του μονοξειδίου του άνθρακα με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος. 3.Τα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν : 1)Όξινο αργό πετρέλαιο, πρέπει να φέρουν από δέκα σωληνίσκους μιας χρήσης για τη μέτρηση του υδροθείου με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος. 2)Αργό πετρέλαιο με αρωματικούς υδρογονάνθρακες, πρέπει να φέρουν από δέκα σωληνίσκους μιας χρήσης για τη μέτρηση των αρωματικών υδρογονανθράκων με τα σχετικά εξαρτήματα του συστήματος. 4.Τα δεξαμενόπλοια άνω των 70000 τόννων νεκρού βάρους πρέπει να φέρουν τα όργανα μέτρησης που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και 2 σε διπλάσιο αριθμό. 5.Οι σωληνίσκοι μέτρησης υδρογονανθράκων μιας χρήσης που απαιτούνται από τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου μετά τη χρήση τους πρέπει να φυλάσσονται στο πλοίο μέχρι το πρώτο λιμάνι κατάπλου όπου πρέπει να γίνεται αντικατάστασή τους. 6.Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ηλεκτρονικά όργανα (π.χ. εκρηγνυόμετρα, ηλεκτρονικοί μετρητές οξυγόνου) πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση καλής λειτουργίας ισχύος ενός έτους χορηγούμενη από Χημικό Ναυτιλίας, όταν ο έλεγχος του οργάνου διενεργείται σε Ελληνικούς λιμένες ή από αρμόδιο για τέτοιους ελέγχους εργαστήριο της αλλοδαπής, όταν ο έλεγχος διενεργείται στο εξωτερικό. Άρθρο 4 Αναφορές ατυχημάτων Οι πλοίαρχοι έμφορτων δεξαμενόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας και χωρητικότητας, που μεταφέρουν πετρέλαιο, υγρά χημικά και υγροποιημένα αέρια, σε περίπτωση συμβάντος ή περιστατικού στη θάλασσα, που συνιστά απειλή για τη ναυσιπλοία, τις Ελληνικές ακτές, το θαλάσσιο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία έχουν την υποχρέωση, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις [πρωτόκολλο Ι της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL, παράρτημα Ι του Π.Δ. 346/94 (Α 183)] στην παροχή λεπτομερών πληροφοριών του συμβάντος στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας / ΚΣΕΔ (ΡΙRΑΕUS RCC) ή/και στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή. ΜΕΡΟΣ «Β» Μεταφορά χύμα πετρελαίου, χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια Άρθρο 5 Υποχρεώσεις πλοιάρχου δεξαμενοπλοίου 1.Ο πλοίαρχος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο εξουσιοδοτημένος απ’ αυτόν Αξιωματικός του δεξαμενοπλοίου που μεταφέρει χύμα πετρέλαιο, χύμα υγρά χημικά ή χύμα υγροποιημένα αέρια, πρέπει ανεξαρτήτως τυχόν άλλων υποχρεώσεών του που προβλέπονται από άλλες διατάξεις να μεριμνά για την καλή κατάσταση του πλοίου, του τεχνολογικού και του ναυτιλιακού εξοπλισμού και των ραδιοεπικοινωνιών του δεξαμενοπλοίου. Επίσης ο παραπάνω πρέπει να ελέγχει, ότι τα πιστοποιητικά ή έγγραφα του πλοίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, είναι σε ισχύ και ότι η επάνδρωση του πλοίου είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία. 2.Ο πλοίαρχος του δεξαμενοπλοίου θέτει στη διάθεση του πλοηγού για ενημέρωσή του και της Λιμενικής Αρχής εφ’ όσον ζητηθεί από αυτήν την έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του Π.Δ 346/ 94 (Α183). Άρθρο 6 Οδηγίες ασφαλούς μεταφοράς χύμα πετρελαίου, υγρών επικινδύνων ή επιβλαβών χημικών ουσιών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια Τα δεξαμενόπλοια, άνω των 500 κοχ, που μεταφέρουν χύμα πετρέλαιο, χύμα υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες και χύμα υγροποιημένα αέρια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις οδηγίες και την έκθεση ελέγχου που περιέχονται στο παράρτημα Ι, ανάλογα με το είδος τους και το φορτίο τους για ενημέρωση των πλοιάρχων και των αξιωματικών των πλοίων αυτών. Άρθρο 7 Μεταφορά συσκευασμένων επικινδύνων ουσιών με δεξαμενόπλοια 1.Απαγορεύεται η μεταφορά συσκευασμένων επικινδύνων ουσιών με πετρελαιοφόρα, χημικά και υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια εκτός εάν πρόκειται για χημικές και άλλες επικίνδυνες ουσίες που μεταφέρονται συσκευασμένες σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των πλοίων αυτών. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την μεταφορά κενών βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων κατά τα ειδικώτερα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του κανονισμού αυτού. 2.Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μεταφορά ορισμένων συσκευασμένων επικινδύνων ουσιών όπως προβλέπονται από Διεθνείς οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και σύμφωνα με ειδικές προϋποθέσεις για την εν λόγω μεταφορά. 3.Σε τοπικές γραμμές που δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης με Φορτηγά ή Φορτηγά -Οχηματαγωγά πλοία ή δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εκτάκτων ειδικών δρομολογίων επικινδύνων φορτίων μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η μεταφορά με δεξαμενόπλοιο φιαλών υγραερίου και βαρελιών με υγρά καύσιμα σε ανοικτούς χώρους σύμφωνα με προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη ΔΕΕΠ. Άρθρο 8 Μεταφορά κενών βυτιοφόρων οχημάτων επί δεξαμενοπλοίων 1.Η μεταφορά κενών φορτίου βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων (πετρελαίου) επιτρέπεται επί του καταστρώματος δεξαμενών των πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αυτού. 2.Η μεταφορά έμφορτων βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων (πετρελαίου) επί του καταστρώματος δεξαμενών των πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων απαγορεύεται. 3.Σε όλες τις περιπτώσεις, για να επιτραπεί η μεταφορά άφορτων βυτιοφόρων οχημάτων με δεξαμενόπλοιο πρέπει αυτή να προβλέπεται στο ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης του πλοίου. Άρθρο 9 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού αυτού τα ακόλουθα παραρτήματα Ι και ΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδηγίες ασφαλείας για την ασφαλή μεταφορά με δεξαμενόπλοια χύμα πετρελαίου, χύμα υγρών χημικών ή χύμα υγροποιημένων αερίων έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΗΑΜΒΕR ΟF SΗΙΡΡΙΝG/ΙCS), το Διεθνές Φόρουμ Εταιρειών Πετρελαίου (ΟΙL CΟΜΡΑΝΙΕS ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΑRΙΝΕ FΟRUΜ/ΟCΙΜF), τη Διεθνή Ένωση Λιμένων (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ ΟF ΡΟRΤS ΑΝD ΗΑRΒΟURS/ΙΑΡΗ), τη Διεθνή Ένωση Διαχειριστών Υγραεριοφόρων Δεξαμενοπλοίων και Τερματικών Εγκαταστάσεων (SΟCΙΕΤΥ ΟF ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL GΑS ΤΑΝΚΕR ΑΝD ΤΕRΜΙΝΑL ΟΡΕRΑΤΟRS/SΙGΤΤΟ) και τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι παρακάτω οδηγίες αναφέρονται κατά κατηγορία πλοίου και πρέπει υποχρεωτικά να φέρονται στα δεξαμενόπλοια άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας, ανάλογα με την κατηγορία τους, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, όπως κάθε φορά ενημερώνονται. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΧΥΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1.ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL SΑFΕΤΥ GUΙDΕ FΟR ΟΙL ΤΑΝΚΕRS ΑΝD ΤΕRΜΙΝΑLS (ΙCS/ΟCΙΜF/ΙΑΡΗ). 2.SΑFΕΤΥ ΙΝ ΟΙL ΤΑΝΚΕRS (ΙCS). 3.SΗΙΡ ΤΟ SΗΙΡ ΤRΑΝSFΕR GUΙDΕ (ΡΕΤRΟLΕUΜ) (ΙCS/ΟCΙΜF). Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΧΥΜΑ ΥΓΡΑ ΧΗΜΙΚΑ 1.ΤΑΝΚΕR SΑFΕΤΥ GUΙDΕ (CΗΕΜΙCΑLS) (ΙCS). 2.SΑFΕΤΥ ΙΝ CΗΕΜΙCΑL ΤΑΝΚΕRS (ΙCS). 3.ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ (ΥΕΝ/ΔΕΕΠ) Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΧΥΜΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ 1.SΑFΕΤΥ GUΙDΕ FΟR ΤΕRΜΙΝΑLS ΗΑΝDLΙΝG SΗΙΡS CΑRRΥΙΝG LΙQUΕFΙΕD GΑSΕS ΙΝ ΒULΚ (ΟCΙΜF). 2.SΗΙΡ ΤΟ SΗΙΡ ΤRΑΝSFΕR GUΙDΕ (LΙQUΕFΙΕD GΑSΕS) (ΙCS/ΟCΙΜF). 3.SΑFΕΤΥ ΙΝ LΙQUΕFΙΕD GΑS ΤΑΝΚΕRS (ΙCS). 4.ΤΑΝΚΕR SΑFΕΤΥ GUΙDΕ (LΙQUΕFΙΕD GΑSΕS) (ΙCS). 5.CΑRGΟ FΙRΕ FΙGΗΤΙΝG ΟΝ LΙQUΕFΙΕD GΑS CΑRRΙΕRS (SΙGΤΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΚΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ- ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ Η μεταφορά βυτιοφόρων οχημάτων υγρών καυσίμων -κενών φορτίου- επί του καταστρώματος δεξαμενών φορτίου πετρελαιοφόρου δεξαμενοπλοίου επιτρέπεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.Τα βυτιοφόρα οχήματα θα τοποθετούνται σε κλειστό χώρο χαλύβδινης κατασκευής. Μεταξύ του δαπέδου του χώρου και του καταστρώματος των δεξαμενών θα παρεμβάλεται κενός χώρος επισκέψιμος για επιθεώρηση και συντήρηση. 2.Ολα τα ανοίγματα του κλειστού χώρου οχημάτων θα κλείνουν στεγανά. Οι αεραγωγοί του χώρου θα φέρουν πυροφράκτες (DΑΜΡΕRS) που θα χειρίζονται από εύκολα προσιτή θέση. 3.Θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισμός του κλειστού χώρου των βυτιοφόρων οχημάτων τουλάχιστον 20 εναλλαγών αέρα την ώρα του χώρου θεωρούμενου κενού. Οι κινητήρες του ανεμιστήρα θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου και ο ίδιος ο ανεμιστήρας θα είναι αντισπινθηρικού τύπου. Ο αγωγός εξαερισμού θα εκτείνεται μέχρι ύψους 20 εκατοστομέτρων υπεράνω του δαπέδου του χώρου οχημάτων. 4.Με ευθύνη του πλοιάρχου, στις δεξαμενές φορτίου που ευρίσκονται κάτω από τον κλειστό χώρο των βυτιοφόρων οχημάτων, δεν θα μεταφέρονται εύφλεκτες ουσίες, εκτός εαν ο κενός χώρος που βρίσκεται κάτω από το χώρο οχημάτων είναι ανοικτός. Σε όλες τις περιπτώσεις θα ελέγχεται τακτικά τόσο ο χώρος στοιβασίας του οχήματος, όσο και ο κάτω από αυτόν κενός χώρος με κατάλληλο εκρηγνυόμετρο για εκρηκτικά αέρια. 5.Θα λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της διέλευσης του πληρώματος κατά το διάμηκες του πλοίου από πρύμνη προς πλώρη. 6.Τα εξαεριστικά των δεξαμενών φορτίου θα ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από οποιοδήποτε άνοιγμα του χώρου που ευρίσκονται τα οχήματα. 7.Με ευθύνη του πλοιάρχου, τόσο κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων, όσο και κατά τη διάρκεια του πλου, δεν θα τίθεται σε λειτουργία η μηχανή των βυτιοφόρων οχημάτων. 8.Τα κατασκευαστικά στοιχεία του κλειστού χώρου που ευρίσκονται τα βυτιοφόρα οχήματα και η θύρα αποεπιβίβασης αυτών θα υπολογίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς εξουσιοδοτημένου από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας νηογνώμονα. 9.Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, που ευρίσκεται στον κλειστό χώρο βυτιοφόρων οχημάτων, εφόσον υπάρχει, θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Οι ηλεκτρικοί διακόπτες θα ευρίσκονται εκτός του κλειστού χώρου στοιβασίας των οχημάτων και θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 10.Θα εγκαθίσταται μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς στον κλειστό χώρο οχημάτων με ραντισμό νερού από το δίκτυο πυρκαϊάς του πλοίου ή με αέριο CΟ2. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από ασφαλή θέση εκτός του χώρου οχημάτων. 11.Ο χώρος οχημάτων θα διαθέτει είσοδο μέσω στεγανής θύρας ανεξάρτητη του καταπέλτη. 12.Θα προβλέπονται μέσα για την ασφαλή έχμαση των βυτιοφόρων εντός του χώρου οχημάτων. 13.Τα μεταφερόμενα βυτιοφόρα οχήματα θα καλύπτουν τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 14.Επιπλέον των παραπάνω για να επιτραπούν από τη ΔΕΕΠ οι παραπάνω μεταφορές, θα εκτελείται πείραμα ευστάθειας ή θα υποβάλλονται υπολογισμοί αναγωγής του άφορτου πλοίου ανάλογα με την περίπτωση (ναυπήγηση-μετασκευή). Μαζί με τους υπολογισμούς του πειράματος ευστάθειας θα υποβάλλεται στη ΔΕΕΠ μελέτη διαγωγής και ευστάθειας με τα κριτήρια του Π.Δ 1337/81 «Περί ευσταθείας των Φορτηγών, Αλιευτικών και Ρυμουλκών πλοίων» όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του κανονισμού αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις επιβάλλονται και οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (Α 261) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 301/94 (Α 159).
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος του Κανονισμού"
1.  
  Η ισχύς του Κανονισμού αυτού που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν προεδρικό διάταγμα αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1γ και 2 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 187 1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/87 «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 83/189/ΕΟΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 109/26.4.1983)» (Α­ 94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 523/88 (Α 98) και το Π.Δ. 48/96 (Α’ 44), τα οποία αντίστοιχα προσάρμοσαν την Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/182/ΕΟΚ (L 81/26-3-1988) και 94/10/ΕΚ (ΕΕ 100/19-4-94).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558 / 1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 330/10-7-97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 118/19-2-1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/206 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/523 1988
Αύξηση ορίου προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/ 1973. 1994/301 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ[...]" 1996/48 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία