Ίδρυση Παραρτημάτων Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται από το ακαδ. έτος 1998-99 τα ακόλουθα παραρτήματα:.
 1. Παράρτημα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας
 2. Παράρτημα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Λαμίας, με έδρα την πόλη της Άμφισσας
2.  
  Ιδρύονται από το ακαδ. έτος 1998-99 τα εξής Τμήματα:.
 1. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα
 2. Τμήμα Λογιστικής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στο Παράρτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, στην Πρέβεζα.
 3. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Παράρτημα του Τεχνολογικού, Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας στην Άμφισσα
3.  
  Ιδρύεται απο το ακαδ. έτος 1998-99 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στο ΤΕΙ Ηπείρου αποτελούμενη από τα Τμήματα: α) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης στην Άρτα β) Λογιστικής του Παραρτήματος πρέβεζας και Τουριστικών Επιχειρήσεων του παραρτήματος Ηγουμενίτσας.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Παραρτήματα, η Σχολή και τα Τμήματα που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 1404/83 για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στα Παραρτήματα, Σχολή και νέα Τμήματα ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ ορίζεται Διευθυντής της Σχολής που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος, μέλος του Ε.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου, που έχει την ιδιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1404/83, μέχρι 31 Αυγούστου 1998.
 2. Η θητεία του μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι να εκλεγεί και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Δ/ντής.
 3. Αν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί στη θέση αυτή να διορισθεί για το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέλος Ε.Π. άλλων ΤΕΙ που έχει ανάλογη ιδιότητα.
 4. Εκλογή Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1404/83 γίνεται όταν και στα τρία τμήματα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένων και όπως ορίζεται στο παρακάτω εδάφιο της ίδιας παραγράφου για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
 5. Με την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου ή άλλων ΤΕΙ, ως Προϊστάμενος του Τμήματος με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου 1998
 6. Η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται με την ίδια διαδικασία, μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και ειδικότερα μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος
 7. Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος απαιτείται να υπηρετούν τουλάχιστον (3) μέλη Ε.Π. εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή.
 8. Μέσα σε (15) ημέρες από την συμπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής και οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος (αν έληξε το διδακτικό έτος η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους), το Συμβούλιο του ΤΕΙ κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος.
 9. Η θητεία του Προϊσταμένου, που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας, που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές και ενοποιείται έκτοτε.
 10. Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος
 11. Μέχρις όπου ο αριθμός των μονίμων μελών του Ε.Π. που υπηρετεί σε κάθε νέο Τμήμα και που ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, ανέλθει στους πέντε (5), οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής όπου λειτουργεί.
 12. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 13. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης και από μέλη ΔΕΠ. των ΑΕΙ ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
Άρθρο 3 "Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν. 1404/83, όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στα ΤΕΙ Ηπείρου και Λαμίας και στα άλλα ΤΕΙ με απόφαση του Υπουργού Εθ [...]"
1.  
  Κλάδος βοηθητικού Προσωπικού θέσειςε) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό θέσεις
Άρθρο 4
1.  
  Αντικαθιστούμε: α) το τελευταίο υπεδάφιο του εδ. δ της παρ. 2 του μόνου άρθρου του Π.Δ. 387/95 (Α΄ 216) που τροποποίησε και συμπλήρωσε το Π.Δ. 166/92 (Α΄ 78) και β) τα τελευταία υπεδάφια των εδαφίων ε των παρ. 2 των άρθρων 2 των Π.Δ. 178/1995 (Α΄ 94) και Π.Δ. 390/96 (Α΄ 263) ως εξής: «Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης και από μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ». Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τον Ε.Φ. 19.240, ΚΑΕ 2422, ή και από τον ΕΦ 19110, ΚΑΕ 5184, και για τα επόμενα έτη, από τις γραμμένες πιστώσεις στους οικείους φορείς.
 • Τη γνώμη του ΤΕΙ Κοζάνης (αριθ. πρακτ. Συνέλευσης ΤΕΙ 2/30.10.97).
 • «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στου Υφυπουργούς».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1995, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Π.Δ. προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δρχ. (300.000.000) περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε δρχ. (200.000.000) περίπου.
 • Την 138/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 και του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α΄173) όπως η τελευταία συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (Α΄167).
 • Την αριθμ. ΣΤ5/33/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του ΥΠΕΠΘ» (Β΄ 934).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006 Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄922).
 • Την αριθμ. Δ.ΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 (Β
 • Το αριθ. Ε5/1915/9.9.97 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/83.
 • Τη γνώμη του ΤΕΙ Ηπείρου (αριθ. πρακτ. Συνέλευσης ΤΕΙ 1/16.5.96 και 3/26.11.97).
 • Τη γνώμη του ΤΕΙ Λαμίας (αριθ. πρακτ. Συνέλευσης, ΤΕΙ 6/11.6.96).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/ΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του. 1992/166 1992
Ίδρυση Παραρτημάτων και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και ρύθμιση Θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους. 1995/178 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 166/1992 «Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του»(78Α). 1995/387 1995
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου. 1996/390 1996