ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/150

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1988-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κανονισμού Κατάταξης. Στις διατάξεις Π.Δ.240/1997 (Α177), με το άρθρο 1 του οποίου αντικαταστάθηκε το Κεφάλαιο Α του Π.Δ.170/1997 (Α131), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:"
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές θέσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στις οποίες οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και έχουν δικαίωμα μετάθεσης.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως εξής: Στους υποψήφιους σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται για πόλη της νησιωτικής Ελλάδας, προστίθενται στη λοιπή βαθμολογία τους και τρεις (3) μονάδες, εφόσον είναι επί ένα (1) έτος μόνιμοι κάτοικοι και δημότες Ο.Τ.Α. του νησιού στο οποίο ανήκει η εν λόγω πόλη και προκειμένου για την Κρήτη, του οικείου νομού. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας και εγγραφής στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου γίνεται με πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας ή του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Π.Δ.170/1996 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:"
1.  
  Το ένατο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: Αλλαγή της πόλης συμφερόντων για μία από τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:.
 1. Έναρξη λειτουργίας. β Γάμου υπαλλήλου.
 2. Λύση του γάμου
 3. Θανάτου συζύγου
 4. Προκειμένου για Επιπυραγούς όταν προάγονται στο βαθμό αυτό και στην πόλη που έχουν δηλώσει, ως πόλη συμφερόντων τους δεν προβλέπεται θέση του βαθμού τους
 5. Απόκτηση πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη.
 6. Ως πόλη, για τις περιπτώσεις αυτές, νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2.  
  Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που κατατάσσονται στην οικεία Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.365/1990 (Α195), ή εισάγονται σε αυτή με εξετάσεις και προέρχονται από πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α του Π.Δ.170/1996, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Π.Δ.240/1997 (Α177), στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους δηλώνουν πόλη συμφερόντων τους για την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από αυτόν μόρια.
3.  
  Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για Αξιωματικούς, που έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή χρόνο σε πόλη που δεν την έχουν ως πόλη συμφερόντων τους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις ομοιοβάθμων τους, που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε αυτήν και έχουν πόλη συμφερόντων στον ίδιο ή όμορους νομούς.
4.  
  Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής: 5.Αιτήσεις μεταθέσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι υπάλληλοι έχουν τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κενές θέσεις και όσοι υπηρετούν τουλάχιστον επί ένα (1) χρόνο σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιθυμούν μετάθεση στην πόλη συμφερόντων τους. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από την παρ.3 του παρόντος άρθρου χρόνο παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, για Υπηρεσίες, που εμφανίζουν κενές θέσεις προσωπικού. Τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων εξετάζουν αυτές μετά από τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό λοιπές αιτήσεις, άλλως η Υπηρεσία μπορεί να τους μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη που υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, με βάση τα μόρια που διαθέτουν, των εχόντων τα λιγότερα μόρια μετατιθεμένων στις πιο απομακρυσμένες Υπηρεσίες.
5.  
  Στο τέλος της παρ.2β του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία προστίθεται στο διανυθέντα στην προηγούμενη Υπηρεσία για τη συμπλήρωση του χρόνου της παρ.3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος. 6.Η φράση άλλως οι νεοπροαχθέντες του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται με τη φράση άλλως αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια..
7.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 17, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση 5 του άρθρου 1 του Π.Δ.33/1997 (Α35), αντικαθίσταται ως εξής: 3.Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από την οικεία Σχολή τοποθετούνται σε εκείνες τις θέσεις του βαθμού τους που δεν καλύφθηκαν από την εξέταση αιτήσεων μεταθέσεων παλαιοτέρων Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών κι αν αυτές είναι περισσότερες, από τους αποφοιτούντες, κρίνεται από την Υπηρεσία, ποιες πρόκειται να καλυφθούν . Για την τοποθέτησή τους υποβάλλουν, όταν τους ζητηθεί, σχετικές αιτήσεις και απ αυτές ικανοποιούνται καταρχήν όσες αφορούν κάλυψη κενής θέσης Υπηρεσίας που εδρεύει σε πόλη συμφερόντων τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που ισχύουν και για τους άλλους ομοιόβαθμούς τους. 8.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ.2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: γ. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των Υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει από την πόλη συμφερόντων τους, υπολογιζόμενης της απόστασης με τα ισχύοντα στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., της κάθε μετάθεσης υπολογιζόμενης χωριστά, βαθμολογούνται ως εξής:.
9.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ της παρ.2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: Ως μετάθεση για τον υπολογισμό των μορίων της περίπτωσης αυτής και της προηγούμενης γ θεωρείται και η αρχική τοποθέτηση του υπαλλήλου σε πόλη εκτός εκείνης των συμφερόντων του.
10.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 18, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 περ. 7 του Π.Δ. 33/1997 (Α35) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Μεταθέσεις από μία πόλη σε άλλη, που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 50 χιλιόμετρα, ανεξάρτητα αν γίνονται από την πόλη συμφερόντων του υπαλλήλου ή όχι, δε θεωρούνται μεταθέσεις, προκειμένου να υπολογισθούν μόρια για την περίπτωση γ και δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ο χρόνος παραμονής στη νέα Υπηρεσία προστίθεται στο χρόνο που διανύθηκε στην προηγούμενη, για τη συμπλήρωση του χρόνου της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος.
11.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παρ.3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: α. Πίνακας που εμφανίζει τις κενές θέσεις χωριστά για την παρ.1 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, κατά πόλη, που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων..
12.  
  Στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 19, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Προκειμένου για μετάθεση Αξιωματικού - Διοικητή Υπηρεσίας του Σώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής, από την οποία προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία από τη δημιουργία κενού, το οποίο δε μπορεί να καλυφθεί από άλλον Αξιωματικό της, δεν εφαρμόζεται η προηγούμενη διαδικασία και παραμένει στην Υπηρεσία του, μέχρι τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις, συνεχιζόμενης της διαδικασίας για τους λοιπούς που δεν υφίστανται το ίδιο κώλυμα.
13.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 20 μετά τη φράση Οι αποσπάσεις με βάση τις τυχόν υπάρχουσες αιτήσεις υπαλλήλων προστίθεται η φράση ενεργούνται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και.
14.  
  Η παρ.3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12, 13, 14, 16 παρ.1 και την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες ως υπεράριθμοι για όσο διάστημα προβλέπεται από αυτά. Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που λειτουργούν για το πυροσβεστικό προσωπικό, εφόσον επιθυμούν, υπηρετούν για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, στην πόλη έδρα αντίστοιχα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
15.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου, που κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος, είναι καταρχήν αμετακίνητοι και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, εκτός των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 και 3 και των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1, για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου, αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους και συνυπηρετήσεως με σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15 παρ.1 και 4 του Κανονισμού Μεταθέσεων. Σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις προηγούνται εκείνοι που δεν έχουν ξανά αποσπαστεί και σε όμοιες περιπτώσεις προηγούνται οι νεώτεροι στο βαθμό.
Άρθρο 3 "Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 170/1996 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 4 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος προηγούνται για την κάλυψη κενών θέσεων σε πόλεις συμφερόντων τους, οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έναντι αυτών που έχουν ένα χρόνο. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός από αυτές του άρθρου 2 περίπτωση 3 του παρόντος διατάγματος, που αρχίζουν να ισχύουν από 1-1-1999. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α. Της παρ.1, εδάφιο δ, στ και θ του άρθρου 11 του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 Ν.1590/1986. β. Της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.1590/1986 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις(Α49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α51). δ. Του Π.Δ.108/1994 Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης(Α82). ε. Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.2 α του Ν.2469/1997 (Α38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 184/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131) και άλλες ρυθμίσεις. 1997/240 1997
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997