Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες, στα αντικείμενα της διδακτικής μεθοδολογίας σ όλο το φάσμα των επιστημονικών αντικειμένων που καλλιεργούνται στο τμήμα και β) Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα των μαθηματικών και της πληροφορικής
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή κάθε εργαστηρίου είναι: α. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα των εργαστηρίων. β. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ελληνικά και Αλλοδαπά, με συναφείς στόχους. γ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. δ. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 (Α87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων των εργαστηρίων, επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή όλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη α οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία τους. Στο χώρο εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα Βιβλία."
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο Πρωτοκόλλου. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 50 παρ. 1 και 7 παρ 5 του Ν 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2 του ν. 1404/83 (Α 173)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/ 1995 (Α 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/ 1996 (Α 48).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/0006Α/ 4.10.96. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδριάσεις 8/23.3.1993, 4/ 24.11.93,4/3.12.96).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 2.400.000 δρχ., για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στα 1.200.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 4121) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα του εργαστηρίου κατά τα ειδικώτερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων εργαστηρίων.
 • Την αρ. 577/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία