ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  α. Το άρθρο 27 του Π.Δ. 305/1992 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής: 27 των Συμβουλίων Κρίσεων 1 Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται για ένα (1) έτος από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ως εξής 1 Κατώτερο Συμβούλιο Απαρτίζεται από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και δύο (2) Πυράρχους - Αντιπυράρχους Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.) Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα ένας Αντιπύραρχος Γ.Υ. και δύο (2) Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι Γ.Υ. Ο Υπαρχηγός εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος των Πυράρχων ή Αντιπυράρχων καθήκοντα εισηγητή. 2 Ανώτερο Συμβούλιο Απαρτίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έναν Αρχιπύραρχο Γ.Υ. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται για μεν τον Υπαρχηγό, ένας Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ., για δε τον Αρχιπύραρχο, ένας ομοιόβαθμός του Γ.Υ. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο Αρχιπύραρχος καθήκοντα Εισηγητή. 3 Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Απαρτίζεται από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και ένας Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ Ο Νομικός Σύμβουλος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος καθήκοντα Εισηγητή. 4 Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Απαρτίζεται από έναν Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς και τον Αρχηγό του Πυροβεστικού Σώματος Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, αντίστοιχα ένας Σύμβουλος Επικρατείας και ένας Αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς Ο Σύμβουλος Επικρατείας εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος καθήκοντα Εισηγητή. 2 Οι συνεδριάσεις των παραπάνω Συμβουλίων γίνονται στο κατάστημα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. β.Η περίπτωση β’ του άρθρου 37 του Ν.Δ. 343/1969 (Α’ 238) αντικαθίσταται μόνο για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ως εξής:« 1 Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης εάν το Συμβούλιο αποφάνθηκε αρνητικά επί του τεθέντος, προς αυτό, από τον ίδιο ερωτήματος .
Άρθρο 2 "Συμβούλια Κρίσεων Υπαξιωματικών και μονιμοποίησης Πυροσβεστών"
1.  
  Το άρθρο 28 του Ν.Δ. 974/1971 (Α’ 189) αντικαθίσταται μόνον για το Πυροσβεστικό Σώμα ως εξής: 28 Συμβούλιο Κρίσεως Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 1 Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών συγκροτείται το δεύτερο 10ήμερο Ιανουαρίου κάθε έτους, ισχύει για ένα (1) έτος και απαρτίζεται από τρεις (3) Ανώτερους Αξιωματικούς Γ.Υ. εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας Πύραρχος ή Αντιπύραρχος. 2 Ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τα μέλη του παραπάνω Συμβουλίου εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος Εισηγητή Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ισάριθμοι Αξιωματικοί του ίδιου βαθμού. 3 Γραμματέας του Συμβουλίου του άρθρου αυτού καθώς και αναπληρωτής του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης Αξιωματικός της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος .
2.  
  Το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 974/1971 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για το Πυροσβεστικό Σώμα Συγκροτείται το δεύτερο 10ήμερο Ιανουαρίου κάθε έτους ισχύει για ένα (1) έτος και απαρτίζεται από έναν (1) Αντιπύραρχο Γ.Υ. και δύο (2) Αξιωματικούς Γ.Υ. με βαθμό Πυράρχου-Αντιπυράρχου Ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τα μέλη του παραπάνω Συμβουλίου εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος Εισηγητή Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ισάριθμοι Αξιωματικοί του ίδιου βαθμού Γραμματέας του Συμβουλίου αυτού καθώς και αναπληρωτής του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης Αξιωματικός της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος .
3.  
  Στο άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.Δ. 935/1971 (Α’ 149) προστίθεται εδάφιο γ ως εξής: 1 Για το Πυροσβεστικό Σώμα Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως για μόνιμη παραμονή απαρτίζεται από τους ίδιους Αξιωματικούς που συγκροτούν το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών
4.  
  Το εδάφιο γ του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν.Δ. 935/1971 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για το Πυροσβεστικό Σώμα;; Το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως για μόνιμη απαρτίζεται από τους ίδιους Αξιωματικούς που συγκροτούν το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών
Άρθρο 3 "Ανακριτικά Συμβούλια Αξιωματικών - Πυρονόμων Υπαξιωματικών - Πυροσβεστών"
1.  
  Οι παράγρ. 1 έως και 5 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 343/1969 (Α’ 238) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 370/1987 (Α’ 166) και το άρθρο 3 παρ. 15 του Π.Δ. 90/1991 (Α’ 42), αντικαθίστανται μόνον για το Πυροσβεστικό Σώμα ως εξής: 1 Το Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται το δεύτερο 10ήμερο Ιανουαρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και απαρτίζεται από πέντε (5) Ανώτερους Αξιωματικούς Γ.Υ. οιουδήποτε βαθμού. 2 Ο ανώτερος ή αρχαιότερος των μελών του Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος Εισηγητή Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ισάριθμοι και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί του Σώματος. 3 Το Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο Πυρονόμων συγκροτείται το δεύτερο 10ήμερο Ιανουαρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και απαρτίζεται από πέντε (5) Αξιωματικούς Γ.Υ. οιουδήποτε βαθμού, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι Ανώτερος Αξιωματικός. 4 Ο ανώτερος ή αρχαιότερος των μελών του Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος Εισηγητή Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ισάριθμοι και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί του Σώματος. 5 Γραμματείς των εν λόγω Συμβουλίων καθώς και αναπληρωτές τους ορίζονται Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις τους χωρίς δικαίωμα ψήφου .
2.  
  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 343/1969, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 370/1987 και το άρθρο 3 παρ. 15 του Π.Δ. 90/1991, αντικαθίστανται μόνον για το Πυροσβεστικό Σώμα, ως εξής: 1 Το Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται το δεύτερο 10ήμερο Ιανουαρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και απαρτίζεται από πέντε (5) Αξιωματικούς Γ.Υ., των οποίων ο ένας τουλάχιστον να φέρει το βαθμό του Αρχιπυράρχου Γ.Υ. και οι υπόλοιποι να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Γ.Υ. οιουδήποτε βαθμού Ο ανώτερος ή αρχαιότερος των μελών του παραπάνω Συμβουλίου εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος Εισηγητή Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ισάριθμοι και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί του Σώματος Γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και αναπληρωτής του ορίζεται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου . Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ισάριθμοι και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί του Σώματος. Γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και αναπληρωτής του ορίζεται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου».
3.  
  Προκειμένου για παραπομπή σε Ανακριτικό Συμβούλιο Πυράρχου, Αρχιπυράρχου ή Υποστρατήγου, αρμόδια Συμβούλια είναι σε πρώτο βαθμό, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών και σε δεύτερο βαθμό το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών
4.  
  Οι παρ. 1-3 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 935/1971, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 370/1987, αντικαθίστανται μόνον για το Πυροσβεστικό Σώμα ως εξής: 1 Το Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών συγκροτείται το δεύτερο 10ήμερο Ιανουαρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και απαρτίζεται από πέντε (5) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών οιουδήποτε βαθμού, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι Ανώτερος Αξιωματικός. 2 Ο ανώτερος ή αρχαιότερος των μελών του παραπάνω Συμβουλίου εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος Εισηγητή Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ισάριθμοι και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί του Σώματος. 3 Γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και αναπληρωτής του ορίζεται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου .
5.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 935/1971, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 370/1987, αντικαθίσταται μόνον για το Πυροσβεστικό Σώμα ως εξής: 1 Το Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών συγκροτείται το δεύτερο 10ήμερο Ιανουαρίου ισχύει για ένα (1) έτος και απαρτίζεται από πέντε (5) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών οιουδήποτε βαθμού, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) να είναι Ανώτεροι Αξιωματικοί Ο ανώτερος ή αρχαιότερος των μελών του Συμβουλίου εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο νεότερος Εισηγητή Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ισάριθμοι και ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί του Σώματος Γραμματέας του Συμβουλίου καθώς και αναπληρωτής του ορίζεται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου
6.  
  Ο Πρόεδρος των Δευτεροβαθμίων Ανακριτικών Συμβουλίων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος του Προέδρου του αντίστοιχου Πρωτοβαθμίου
Άρθρο 4 "Λόγοι ανασυγκρότησης Συμβουλίων - Κλήση μαρτύρων Παράσταση Δικηγόρου"
1.  
  Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών που προβλέπονται για το πυροσβεστικό προσωπικό επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που μέλος αυτών:
 1. Υποβάλλει αίτηση αποστρατείας
 2. Έχει πραγματικό κώλυμα που διαρκεί πέραν του τριμήνου
 3. Τίθεται σε κατάσταση που δεν επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων του
 4. Προάγεται στο βαθμό που δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες για τη σύνθεση του οικείου Συμβουλίου διατάξεις
 5. Παραπέμπεται ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου.
 6. Σε περίπτωση παραπομπής Ανώτερου Αξιωματικού σε Ανακριτικό Συμβούλιο, που είναι ανώτερος ή αρχαιότερος μέλους αυτού, ανασυγκροτείται το εν λόγω Συμβούλιο και μόνο για την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
 7. Η ανασυγκρότηση στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται μόνο για τα μέλη που έχουν κώλυμα.
2.  
  Ο Πρόεδρος Ανακριτικού Συμβουλίου καλεί τους μάρτυρες τους οποίους κρίνει αναγκαίους για διαφώτιση της υπόθεσης, προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών, ανεξάρτητα αν προτάθηκαν ή όχι από τον εγκαλούμενο. Οι προτεινόμενοι από τον εγκαλούμενο μάρτυρες υπεράσπισης, που δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από πέντε (5), ειδοποιούνται να προσέλθουν στο Συμβούλιο με ευθύνη του ιδίου του εγκαλούμενου και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
3.  
  Επιτρέπεται κατά τη διαδικασία Ανακριτικών Συμβουλίων η παράσταση του εγκαλούμενου με πληρεξούσιο δικηγόρο
Άρθρο 5
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1992, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) μετά τη φράση «της Γενικής Αποθήκης Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος (Γ.Α.Υ.Π.Σ.) προστίθεται η φράση «της Διαχείρισης Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος». β. Στην περίπτωση (ε) μετά τη φράση «Στην Ε.Μ.Α.Κ.» προστίθεται η φράση «στη Διαχείριση Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος».
Άρθρο 6
1.  
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Υποπυραγού που βρίσκονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, επανεξετάζονται υποχρεωτικά για τη σωματική τους ικανότητα από την Αστυνομική Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Θ.Υ.Ε.) στην οποία παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μετά την επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού κριθούν ικανοί για την κατάσταση της ενέργειας τίθενται σ’ αυτή με πράξη του αρμοδίου οργάνου. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι, μέχρι και το βαθμό του Υποπυραγού, που τίθενται εφεξής στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, επανεξετάζονται υποχρεωτικά από την Α.Θ.Υ.Ε. μετά από τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία θέσης τους σε αυτήν. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει το δικαίωμα να παραπέμπει στην εν λόγω Υγειονομική Επιτροπή κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο που βρίσκεται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Υποθέσεις πειθαρχικές ή κρίσεων του πυροσβεστικού προσωπικού που έχουν παραπεμφθεί ή εκκρεμούν στα προβλεπόμενα και καθ’ ύλη αρμόδια μέχρι την ισχύ του παρόντος διατάγματος Συμβούλια, εξετάζονται από τα αρμόδια Συμβούλια του παρόντος διατάγματος
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτό
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περ. (δ), (στ), (ζ) και (θ) του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 152/Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984» «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 51/Α). δ. Του άρθρου μόνον του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων» σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 82/Α). ε. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 25/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/343 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/935 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/974 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/974 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/370 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/90 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/90 1991
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1992/305 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994