ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/160

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π. Δ/τος 180/1983 (Α 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχετεύσεως και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τούτο ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π. Δ/γμα 261/1993 (Α 112).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας, όπως αυτή ορίστηκε με το Π. Δ/γμα 180/1983 (Α 71) και παρατάθηκε με το Π. Δ/γμα 266/1988 (Α 119), και το Π. Δ/γμα 261 /1993 (Α 112), παρατείνεται για πέντε ακόμη χρόνια από τη λήξη της. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/ 1977 (Α 245), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/[984 (Α 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Ά του Ν. 1558/1985 (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (Α 138).
  • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 261/1993 (ΦΕΚ 112 Α), με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 7.6.1998.
  • Την αριθμ. 284/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/180 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/266 1988
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας». 1993/261 1993