Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήριο Βιοκινητικής, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της βιοκινητικής των κινήσεων του σώματος ειδικότερα δε των αθλητικών κινήσεων. Το αντικείμενο ερευνητικής δραστηριότητας συνίσταται στην ανάλυση και σύνθεση της αθλητικής τεχνικής, στις υπολογιστικές μεθόδους μελέτης, της κίνησης του σώματος, στις υπολογιστικές μεθόδους μελέτης της στρατηγικής ομαδικών παιγνιδιών, στο σχεδιασμό και στον έλεγχο της αθλητικής κίνησης, στη μελέτη και εκτίμηση της κίνησης του σώματος και στους εργασιακούς χώρους στη μελέτη και εκτίμηση της βάδισης φυσιολογικών ατόμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες και στη διερεύνηση των μηχανισμών που σχετίζονται με τον κινητικό έλεγχο των ανωτέρω. β) Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της Αθλητικής Ψυχολογίας. Το αντικείμενο ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας συνίσταται: (i) στη διερεύνηση των ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των αθλητών και των αθλουμένων που σχετίζονται με τη συμμετοχή και την απόδοση, (ii) στην κατανόηση και διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη δυναμική των ομάδων και την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας, (iii) στη χρήση των τεχνικών ψυχολογικής προετοιμασίας των αθλητών που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, (ίν) στη μελέτη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συνδέονται με την υγεία και ευεξία των αθλουμένων, (ν) στη διερεύνηση και αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων και παρεμβάσεων που συντελούν στην αρμονική ανάπτυξη των νέων μέσα από την συμμετοχή τους στον αθλητισμό, (νί) στην ανίχνευση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν το ταλέντο στον αθλητισμό. γ) Εργαστήριο Προπονητικής, Φυσικής Αγωγής και Κινητικής Απόδοσης, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της βελτίωσης του ελέγχου και της αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης. Το αντικείμενο ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας, συνίσταται στην επιστημονική υποστήριξη του αθλητισμού με: (ί) Τη μελέτη για τη βελτίωση των μέσων και μεθόδων της φυσικής κατάστασης ήτοι της ταχύτητας, της δύναμης, της αλτικότητας, της αντοχής και της αγωνιστικής απόδοσης ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, (ii) Την πρόβλεψη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού προπόνησης σε βραχύχρονη (προπονητική μονάδα, μικροκύκλο), ετήσια και μακρόχρονη βάση (iii) Την αξιολόγηση συστήματος ανίχνευσης και ανάπτυξης αθλητικών ταλέντων καθώς και στη δημιουργία κορμών απόδοσης, (ίν) Τον νευρομυϊκό έλεγχο, ήτοι τον έλεγχο και την αξιολόγηση της επίδρασης της άσκησης στο νευρομυϊκό σύστημα μέσω της ηλεκτρομυογραφικής ανάλυσης μυός, ηλεκτρικής διέγερσης περιφερικού νεύρου και μυός, ταχύτητας αισθητικής και κινητικής αγωγιμότητας νεύρων και περιφερικών αντανακλαστικών, (ν) Την αξιολόγηση μετρήσεων απόδοσης στη σχολική φυσική αγωγή, βελτίωση συμμετοχής στην άσκηση και την αποτελεσματικότητα των διδασκόντων, της εν γένει αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται ή υπάρχουν στη σχολική φυσική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες, (νi) Την αντιμετώπιση των προβλημάτων κινητικής μάθησης και συμπεριφοράς κανόνων μάθησης και εξάσκησης προγραμμάτων εξάσκησης, επανατροφοδότησης και κινητικού ελέγχου, (νίί) Την αντιμετώπιση θεμάτων κινητικής ανάπτυξης αλλά και άσκησης σε σχέση με την παραγωγική απόδοση σε όλα τα επίπεδα παραγωγής έργου. Επίσης αντιμετωπίζει κινητικά και λειτουργικά προβλήματα στην τρίτη ηλικία. δ) Εργαστήριο Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμένων το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της υγιεινής της βιοχημείας, της άσκησης και της διατροφής αθλουμένων. Το αντικείμενο ερευνητικής δραστηριότητας, συνίσταται στην επιστημονική υποστήριξη του αθλητισμού με: ί) μεθόδους υγιεινής, προληπτικής και κοινωνικής ιατρικής και αγωγής υγείας, ii) την παρακολούθηση του μεταβολισμού των βιοχημικών προσαρμογών στην άσκηση και iii) στην διατροφή ιδίων δε σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και το άθλημα. ε) Εργαστήριο Φυσιολογίας και Αναπτυξιακής Ιατρικής το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της φυσιολογίας της αναπτυξιακής ιατρικής και της ειδικής αγωγής. Το αντικείμενο ερευνητικής δραστηριότητας, συνίσταται κυρίως στην επιστημονική υποστήριξη του αθλητισμού με: i) τη μελέτη των φυσιολογικών μηχανισμών λειτουργίας του οργανισμού και της επίδρασης της άσκησης με την πειραματική έρευνα στα διάφορα συστήματα αυτού, ii) την εφαρμογή αναπτυξιακών δοκιμασιών για την εκτίμηση της ψυχοκινητικής κατάστασης και την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών και iii) την εφαρμογή μεθόδων ψυχοκινητικής αγωγής και άσκησης για την κινητική και ψυχολογική αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή κάθε εργαστηρίου είναι: α. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα των εργαστηρίων. β. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με συναφείς στόχους. γ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιευμάτων και εκδόσεων. δ. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α753).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α/159).
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 του Ν. 2083/92 (Α/159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 (Α/87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιότητες στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειάς τους καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων, επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή του αντίστοιχου εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του τμήματος
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώρος των εργαστηρίων είναι επίσης εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται ακόμη το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για τη λειτουργία τους. Στους χώρους εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του κάθε εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει, επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α/3). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α/159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο Πρωτοκόλλου - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 του Ν. 1268/1982 (Α/87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α/173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1955 (Α/247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1966 (Α/48). δ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β/922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 194/20.5.93, 248/16.5.96,264/20.3.97, 266/15.5.97).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ., για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στις 500.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από έσοδα των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Διατάγματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων Εργαστηρίων (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α738).
 • Την αρ. 587/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1955/2362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/2362 1955
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/55 1966
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία