ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/171

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τελωνείων στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Τελωνείων Στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης συνιστώνται τα παρακάτω Τελωνεία αντίστοιχα: Α/Α ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ"
1.  
  Δράμας Τελωνείο Εξοχής Εξοχή Α΄
2.  
  Ξάνθης Τελωνείο Εχίνου Εχίνος Β΄
3.  
  Ροδόπης Τελωνείο Νυμφαίας Νυμφαία Β΄
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 551/1988"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 85, 317 και 365 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄ 259), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 18 του Π.Δ. 504/1989 (Α΄ 216) και το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/1994 (Α΄ 1), αντικαθίστανται, ως εξής:.
Άρθρο 3 "Τελικές και μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων με το παρόν Τελωνειακών Αρχών, ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265). Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 85 "Τελωνεία"
1.  
  Τα Τελωνεία του Νομού Δράμας είναι Α΄ τάξης, λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι τα ακόλουθα: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ
2.  
  Τα Τελωνεία του Νομού Δράμας διαρθώνονται στα παρακάτω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6, ως εξής: Ι. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ.
 1. Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού
 2. Τμήμα Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών
 3. Τμήμα Ελέγχου Επιβατών, Αυτοκινήτων και Τελωνειακών Διελεύσεων
 4. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ.
3.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Δράμας περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή του ομώνυμου Νομού, περιοριζόμενης της κατά τόπο αρμοδιότητας του Τελωνείου Εξοχής στο αντίστοιχο σημείο Εισόδου - Εξόδου της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Βουλγαρίας»
Άρθρο 317 "Τελωνεία"
1.  
  Στη Νομαρχία Ξάνθης οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου
2.  
  Τα Τελωνεία Νομαρχίας Ξάνθης διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και είναι τα εξής: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ
3.  
  Τελωνείο Πόρτο Λάγος Πόρτο Λάγος Γ΄
 1. Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού
 2. Τμήμα Τελωνειακών και Λοιπών Διαδικασιών
 3. Τμήμα Τλεωνισμού Εμπορευμάτων
 4. Τμήμα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
 5. Τμήμα Τελωνειακής Επιτήρησης
4.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων του Νομού Ξάνθης έχει, ως εξής:
 1. Τελωνείο Ξάνθης:
 2. Στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Τελωνείου Ξάνθης περιλαμβάνεται ολόκληρος ο Νομός Ξάνθης, εκτός από την κατά τόπο αρμοδιότητα των υπολοίπων Τελωνείων του Νομού, όπως αναφέρεται στα επόμενα εδάφια της ίδιας παραγράφου
 3. Τελωνείο Εχίνου:
 4. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Τελωνείου Εχίνου περιορίζεται στο αντίστοιχο σημείο Εισόδου - Εξόδου της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Βουλγαρίας
 5. Τελωνείο Πόρτο - Λάγος:
 6. Στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Τελωνείου Πόρτο - Λάγος περιλαμβάνονται οι Κοινότητες Αβδήρων, Μαγγάνων, Μάνδρας και Νέας Κεσσάνης της Επαρχίας Ξάνθης»
Άρθρο 365 "Τελωνεία"
1.  
  Τα Τελωνεία του Νομού Ροδόπης είναι Β΄ τάξης, λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και είναι τα ακόλουθα: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ
2.  
  Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Τελωνείων Κομοτηνής και Νυμφαίας προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 551/1988.
3.  
  Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Τελωνείου Κομοτηνής περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή του ομώνυμου Νομού, περιοριζομένης της κατά τόπο αρμοδιότητας του Τελωνείου Νυμφαίας στο αντίστοιχο σημείο Εισόδου - Εξόδου της συνοριακής γραμμής Ελλάδας - Βουλγαρίας»
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 207) και β) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β. 801).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ποσού 3.500.000 δραχμών για το έτος 1998 και ποσού 1.500.000 δραχμών για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέας 23.1230, ΚΑΕ 0813 και 0237).
 • Τη ..... γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-06-16 Σύσταση Τελωνείων στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/504 1989
75 (3)Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α 82). 1994/1 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία