ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/172

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων ερευνητών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο προερχόμενο εκ μετονομασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4545/66 Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών συνιστώνται τρείς (3) θέσεις ερευνητών οι οποίες προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες, των θέσεων οριζομένων συνολικά σε δέκα έξι (16).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Α - 38).
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και Τεχνολογικής έρευνας» (Α΄ 13), β) του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 1894/90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 110) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2009/92 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18) και γ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 922).
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση: 2026η/25.4.96).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 25.700.000 δρχ. σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το οικονομικό έτος 1998 θα προκληθεί από την πλήρωση μιας θέσης δαπάνη ύψους 5.700.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5173 του φορέα 19 - 110 στον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. Για την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται κατά 20.000.000 δρχ. και ορίζεται συνολικά σε 25.700.000 δρχ. Για την επί πλέον δαπάνη θα γίνει ειδική πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς έτους 1999 και εφεξής και στον Ειδικό Φορέα19.610 (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α
  • Την αριθ. 574/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4545 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία