ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/173

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ., όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 1 του Π.Δ. 197/8.7.1996 (Α΄ 158), αντικαθίστανται ως εξής:«"
4.  
  Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα αντιστοιχεί σε τόσες μηνιαίες αποδοχές όσα και τα έτη ασφάλισης τα οποία για τον υπολογισμό του βοηθήματος δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 35. Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται ο μέσος όρος αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την έξοδό του από την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας. Για τον προσδιορισμό των αποδοχών αυτών υπολογίζονται: - ο βασικός μισθός που έχει ο υπάλληλος (μισθολογικό κλιμάκιο) - το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του. - οι τυχόν αυξήσεις - το επιδόμα εξομάλυνσης προσυξημένου του αθροίσματος των πιο πάνω αποδοχών με ποσοστό 20%. Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που προκύπτει προσαυξάνεται ακόμη κατά 5%.
5.  
  Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμμία περίπτωση το τριακονταπενταπλάσιο (35) του αθροίσματος του πρώτου Μισθολογικού Κλιμακίου, του ανώτατου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, των τυχόν αυξήσεων και του επιδόματος εξομάλυνσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ΠΕ πενταετούς φοίτησης, κατά την έξοδο του ασφαλισμένου από την υπηρεσία. Το άθροισμα των πιο πάνω αποδοχών προσαυξάνεται με ποσοστό 20%. Το ποσό που προκύπτει αποτελεί ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος και προσαυξάνεται ακόμη κατά 5%.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 279/1998/8.5.98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. που διατυπώθηκε κατά την 22η/12.6.1997 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά τις 27η/27.11.1997 και 29η/28.1.1998 συνεδριάσεις του της ΚΘ΄ περιόδου.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4074/1960 (Α΄ 99).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 1140/1981 (Α΄ 68).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1275/1982 (Α΄ 100).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 213/1992 (Α΄ 154).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 372/1995 (Α΄ 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. ύψους 40.000.000 δρχ. για το τρέχον έτος, για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου στον Κ.Α.Ε. 9631. Για τα επόμενα προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος των προϋπολογισμών του Ταμείου, δαπάνη ύψους 40.000.000 δρχ. ετησίως για τα 5 πρώτα έτη της εφαρμογής, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς των ετών αυτών αντιστοίχως.
 • Την 80078/4.10.1996 (Β΄924) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1960/4074 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4074 1960
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία