ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/174

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α’ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 211/97 (Α΄ 166)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η σύμφωνα με την οδηγία 97/34/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1997 (L 158/40 και διορθωτικό L 162/56), τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 346/94 (Α΄ 183), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Προεδρικό Διάταγμα 211/97 (Α΄ 166)
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 της οδηγίας 97/34 ΕΚ)"
1.  
  Στην υπό στοιχείο (δ) έννοια του άρθρου 2 με τίτλο «Ορισμοί» του Π.Δ. 346/94 (Α΄183), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 211/97 (Α΄166), η αναγραφόμενη τελευταία πρόταση, «όπως ισχύει την 1ην Ιανουαρίου 1996», αντικαθίσταται από την πρόταση «όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1997».
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 ‘Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 34, 41 παρ. 2 και 179 παρ. 1 του ΝΔ 187/73 (Α΄ 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) καθώς και τη διάταξη της παραγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38), με την οποία αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 333/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την αριθ. 258/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. 1994/346 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α’ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993». 1997/211 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία